Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (III.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 05. 10- 2019. 05. 09

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Csákberény Község Önkormányzatra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 192.564.888 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatainak részletezését az 1. melléklet, az önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatainak részletezését a 2. melléklet, az önkormányzat 2018. évi előirányzatainak részletezését kormányzati funkciók szerinti tagolásban a 3. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) működési célú támogatása államháztartáson belülről: 36.942.591.- Ft;

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0-Ft, melyből

c) közhatalmi bevételek: 33.450.438.- Ft;

d) működési bevételek: 6.203.824.-Ft;

e) finanszírozási bevételek: 115.968.035- Ft.

4.§ Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) személyi juttatások: 10.538.838.- Ft;

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.636.125.- Ft;

c) dologi kiadások: 52.795.819.-Ft;

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.023.000.-Ft;

e) egyéb működési célú kiadások: 30.424.295 Ft;

f) beruházások:  85.105.628.-Ft;

g) felújítások:5.856.970.- Ft;

             h) finanszírozási kiadások: 1.184.213.- Ft.

(4) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A költségvetési egyenleg 0 Ft hiánya:

a) működési cél szerinti 0 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerinti 0 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással történik.

(3) A belső finanszírozáson belü

a) előző évek maradványának igénybevétele 115.968.035.-Ft, ebből

aa) működési célú: 115.968.035.- Ft;

ab) felhalmozási célú: 0 Ft.

6.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát 1 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 4 fő.

7.§ Az önkormányzat költségvetésében a tartalék összege 0 Ft, amely előre nem tervezhető kiadásokra, valamint pályázatok, fejlesztések önerejeként került betervezésre.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselőtestület dönt, a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az egyéb átcsoportosítások miatti költségvetési rendelet módosításról a képviselő-testület negyedévenként dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

9.§ (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester a tett intézkedésről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

10.§ (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 4. számú mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig- az ott meghatározott feladatok szerint – kötelezettséget vállaljon.

(3) A polgármester a költségvetési főösszegen belül az önkormányzat kiadásai valamint az általános tartalék terhére 300.000 Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselő-testületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

12. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. A forráshiány finanszírozásának kezelése

13.§ (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselőtestület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú likvidhitel felvételével gondoskodik.

(2) A működési célú likvidhitel felvételéről való döntés a képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselőtestület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

5. Egyéb rendelkezések

14. § (1) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 7. mellékletben határozza meg.

(2) E rendelet mellékletét képezik a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 8. melléklet: Csákberény Község Önkormányzat költségvetési mérlege;

b) 9. melléklet: Csákberény Község Önkormányzat előirányzat felhasználási terve;

c) 10. melléklet: Csákberény Község Önkormányzat közvetett támogatásainak részletezése;

d) 11. melléklet: Csákberény Község Önkormányzat engedélyezett létszámkerete.

6. Záró rendelkezések

15.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.