Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (VI.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 08- 2018. 06. 08

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (III.05.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 229.702.077 Ft-ban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetését 229.702.077 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

a.) 5.554.394 Ft személyi juttatással,

b.) 685.507 Ft munkaadót terhelő járulékkal,

c.) 30.827.333 Ft dologi kiadással,

d.) 5.152.510 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival,

e.) 28.557.954 Ft egyéb működési célú kiadással,

f.) 77.607.468 Ft beruházási és felújítási kiadással,

g.) 157.736.192 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.


(2) Az önkormányzat nevében végzett felhalmozások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5. melléklet tartalmazza.”

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.