Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (XI.21.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2018. 11. 22- 2019. 02. 05

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csákberény község közigazgatási területén életvitelszerűen élő és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat tűzifa formájában egyszeri, vissza nem térítendő természetbeni támogatást nyújt elsősorban annak a személynek, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) alapján aktív korúak ellátására, vagy időskorúak járadékára jogosult;

b) Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete alapján 2018. évben települési támogatásban részesül;

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottaknak megfelelően halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az Önkormányzat támogatást biztosíthat annak, aki

a) közfoglalkoztatásban vesz részt;

b) 3 vagy annál több gyermeket nevel;

c) egyedül élő nyugdíjas;

d) gyermekét egyedül nevelő szülő; vagy

e) igazolható módon fennálló hiteltartozása van, mely létfenntartást veszélyezteti, feltéve, hogy családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg.

(3) A támogatás ugyanazon ingatlanban élő kérelmezők közül csak egy személynek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(4) A kérelmező legfeljebb 5 m3 tűzifa támogatásban részesülhet.

3. § Nem jogosult a támogatás igénybevételére az a személy, aki tűzifával nem fűthető ingatlanban él.

3. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2018. december 7. napjáig lehet a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Csákberényi Kirendeltségéhez benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik, aki a beérkezett kérelmekről 2018. december 14. napjáig határozattal dönt.

(4) A tűzifa átvételét a támogatott a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter döntése szerint az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

4. Záró rendelkezések

6. § Jelen rendelet 2018. november 22. napján lép hatályba.