Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.5.) önkormányzati rendelete

a 2018. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2018. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 06- 2019. 02. 06

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2018. (XI.21.) önkormányzati rendelete 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2) A kérelmeket február 5. napjáig lehet a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal Csákberényi Kirendeltségéhez benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik, aki a beérkezett kérelmekről február 11. napjáig határozattal dönt.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.