Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019 (II.5.) önkormányzati rendelete

a telekadóról szóló 9/2018. (XI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 02. 06- 2019. 02. 06

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A telekadóról szóló 9/2018. (XI.21.) önkormányzati rendelet a 6. § (1) bekezdése c) - e) pontokkal egészül ki az alábbiak szerint:


„c) akinek a tulajdonát képező telek építési tilalom alatt áll, a tilalom időtartamára,

d) akinek a tulajdonát képező telekre a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 1/2004. (I.14.) önkormányzati rendeletnek, vagy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet szabályainak megfelelően építeni nem lehet,

e) akinek a tulajdonát képező telek közterület-csatlakozással nem rendelkezik.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.