Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (II.5.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési tevékenységről

Hatályos: 2019. 02. 06- 2021. 09. 30

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019 (II.5.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési tevékenységről[1]

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat közművelődéssel kapcsolatos feladatai, azok ellátásának módja, formája

1. § (1) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdésében meghatározott közművelődési alapfeladatokat látja el.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben foglalt feladatainak ellátása érdekében közösségi színtérként a Csákberény, Merán park 7. szám alatti Művelődési Házat és szintén azonos címen megtalálható Könyvtárt biztosítja.

(3) Az önkormányzat egyúttal biztosítja a közösségi színtér működéséhez szükséges a feladatok ellátásához és a közösségi színtér fenntartásához szükséges szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket.

2. § Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése keretében ellátandó önkormányzati feladatnak minősül különösen:

 • a) közművelődési tevékenységet végző szervezetek által szervezett bemutatók, ismeretterjesztő előadások tanfolyamok, fórumok támogatása,
 • b) helyiség és tárgyi feltételek biztosítása az előadásoknak, tanfolyamoknak, fórumoknak.

3. § A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása és gazdagítása keretében ellátandó önkormányzati feladatnak minősül különösen:

 • a) a település hagyományainak ápolása, megőrzése rendezvények szervezésével, írott formában való megörökítésével, hagyományőrző csoportok támogatásával,
 • b) új kulturális értékek kialakulásának támogatása,
 • c) a település történetével, hagyományaival foglalkozó dokumentumok gyűjtése, rendezése és

hozzáférhetővé tétele a Könyvtárban,

d) a sajtóban a településről megjelent híradások követése, összegyűjtése,

e) a helytörténeti kutatómunka, helytörténeti kiadványok megjelentetésének támogatása,

f) vetélkedők, író- olvasó találkozók, kulturális fesztiválok szervezése,

g) a helyi értékek védelmének erősítése,

h) előadó estek, koncertek szervezése civil szervek bevonásával,

i) emléknapok ünnepekhez kapcsolódó rendezvények lebonyolítása, műsorok szervezése.

j) a település idegenforgalmi vonzerejét növelő kulturális rendezvények szervezése, és azok támogatása,

k) művészeti, baráti körök számára helyszín biztosítása,

l) hagyományőrző közösségek segítése, találkozók szervezése.

4. § A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése keretében ellátandó az önkormányzati feladatnak minősül különösen:

 • a) a település civil szervezeteinek segítése, együttműködés kezdeményezése, a különböző

tevékenységek és korosztályok kapcsolatának erősítése,

b) a civil szervezetek rendezvényeihez tárgyi és egyéb feltételek biztosítása,

c) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, művelődési kezdeményezéseik segítése,

d) civil szervezetek, közösségek közművelődési célú együttműködésének támogatása, segítése, találkozók, fórumok szervezése,

e) a közművelődési lehetőségek széles körben való megismertetése a lakossággal tájékoztatók, kiadványok, honlap, helyi újság, prospektusok formájában.

5. § A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása keretében ellátandó önkormányzati feladatnak minősül különösen:

 • a) az önkormányzat közművelődési, és egyéb intézményei, sportlétesítmények biztosítása,
 • b) a közösségi művelődéshez méltó, esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása.

6. § Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása keretében ellátandó önkormányzati feladatnak minősül:

 • a) település civil szervezeteinek támogatása,
 • b) az időskorú lakosság közművelődési lehetőségeinek, közösségi életének támogatása.
 • c) a helyi alkotók műveinek megismertetése, kiállítások szervezése.

7. § A települési Könyvtár közművelődési tevékenységének támogatása keretében ellátandó önkormányzati feladatnak minősül különösen:

 • a) a települési nyilvános könyvtári szolgáltató hely működtetése,
 • b) a könyvtár gyűjteményének és szolgáltatásainak a helyi igényekhez való alakítása,
 • c) helyi információk és dokumentumok gyűjtése, a lakosság hozzáférésének biztosítása.

8. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik:

 • a) közművelődési feladatokat is ellátó helyi civil szervezetekkel, alapítványokkal,
 • b) az egyházakkal,
 • c) fiatalok önszerveződő csoportjaival.

2. A közművelődési alapfeladatok finanszírozása

9. § Az e rendeletben meghatározott közművelődési feladatok finanszírozásának formái:

 • a) központi költségvetésből származó normatív hozzájárulás,
 • b) az Önkormányzat egyéb bevételeiből származó források,
 • c) az elkülönített állami vagy Európai Uniós pénzalapokból pályázati úton elnyerhető támogatás,
 • d) költségvetésen kívüli egyéb forrás.

10. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátás pénzügyi szükségletét saját költségvetésében biztosítja, melynek mértékét költségvetési rendeletében állapítja meg.

(2) A működési kiadásokon felüli kiadások fedezetét költségvetési rendeletében az Önkormányzat biztosíthatja.

(3) Az Önkormányzat egyedi támogatást nyújthat a kiemelt kulturális programok megvalósításához.

3. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

12. § Hatályát veszti a közművelődésről szóló 11/2002. (VI.27.) önkormányzati rendelet.


[1] Az önkormányzati rendeletet a Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2021. október 1. napjával.