Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019 (III.6.) önkormányzati rendelete

a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásának szabályairól

Hatályos: 2019. 03. 07

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Alaptörvény J) cikk 1) bekezdésében meghatározott nemzeti ünnepeken és május 1. napján (a továbbiakban együtt: ünnepek) a község közigazgatási területén belül

a) Hősök tere

kerül fellobogózásra az oszlopokon kihelyezett zászlótartók vagy állványok használatával.

2. § A zászlók kitűzését az ünnepeket megelőző munkanapon 16 óráig, a bevonásukat az ünnepeket követő munkanap 16 óráig kell elvégezni.

3. § A közterületek fellobogózásáról a polgármester irányítása mellett a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.