Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019 (IX.23.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2019. 09. 24- 2020. 09. 30

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Csákberény község közigazgatási területén életvitelszerűen élő és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat tűzifa formájában egyszeri, vissza nem térítendő természetbeni támogatást nyújt elsősorban annak a személynek, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) alapján aktív korúak ellátására, vagy időskorúak járadékára jogosult;

b) Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján 2019. évben települési támogatásban részesül;

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottaknak megfelelően halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az Önkormányzat támogatást biztosíthat annak, aki

a) közfoglalkoztatásban vesz részt;

b) 3 vagy annál több gyermeket nevel;

c) egyedül élő nyugdíjas;

d) gyermekét egyedül nevelő szülő.

(3) A támogatás ugyanazon ingatlanban élő kérelmezők közül csak egy személynek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(4) A kérelmező legfeljebb 5 m3 tűzifa támogatásban részesülhet.

3. § Nem jogosult a támogatás igénybevételére az a személy, aki tűzifával nem fűthető ingatlanban él.

3. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás a rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2019. november 15. napjáig lehet a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatalhoz benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a Polgármester hatáskörébe tartozik, aki a beérkezett kérelmekről 2019. december 16. napjáig határozattal dönt.

(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.

(5) A tűzifa átvételét a támogatott a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

5. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter döntése szerint az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

7. § Hatályát veszti

a) a 2017. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 14/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet,

b) a 2018. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 7/2018. (XI.21.) önkormányzati rendelet.