Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 09. 17- 2020. 10. 01

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Csákberény Község Önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés egyenlege

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

215.386.073.- Ft

Költségvetési bevétellel

215.386.073.- Ft

Költségvetési kiadással

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Költségvetési egyenleggel, melyből

működési (hiány,többlet)

felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

3. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési egyenlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

3. A költségvetés részletezése

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését és a saját bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5.§ Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak kormányzati funkciónk szerinti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) A községben működő civil szervezetek támogatását, melyre a képviselő-testület számadási kötelezettséget ír elő, a támogatás folyósításának ütemezését és számadási kötelezettségének határidejét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Amennyiben a támogatott szervezet számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

7. § A képviselő-testület a költségvetésben szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 0 Ft összegben hagyja jóvá, melyből:

a) céltartalék: 0 Ft,

b) általános tartalék: 0 Ft.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében több éves kihatással járó feladatot nem tervez.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.

11. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 6. melléklet szerint fogadja el.

12. § Az önkormányzat a 2020., 2021. és 2022. évekre vonatkozóan hitel felvétellel, kamatfizetéssel készfizető kezességvállalásból származó jogügyletekkel nem tervez.

13. § Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

16. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés szerinti tájékoztatás az 1. függelék alapján valósul meg.

4. A költségvetés végrehajtása

17. § (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok vagy az egyéb átcsoportosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület félévente dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

18. § (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester az (1) és a (2) bekezdés szerinti intézkedéséről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

19. § A polgármester a költségvetési főösszegen belül az önkormányzat kiadásai, valamint az általános tartalék terhére 300.000 Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselő-testületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.

20. § A polgármester 500.000,-Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, majd a döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

21. § A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

5. A forráshiány finanszírozásának kezelése

22. § (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselő-testület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú rövid lejáratú hitel felvételével gondoskodik.

(2) A működési célú rövid lejáratú hitel felvételéről történő döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

23. § (1) A költségvetés végrehajtását a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületnek beszámolni.

7. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.