Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 10. 02- 2021. 05. 28

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020 (II.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Csákberény Község Önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés egyenlege

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

220.668.443,-Ft Költségvetési bevétellel,

220.668.443,-Ft Költségvetési kiadással,

0,-Ft költségvetési egyenleggel, melyből

0,-Ft működési (hiány, többlet)

0,-Ft felhalmozási (hiány, többlet)

állapítja meg.

3. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési egyenlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

3. A költségvetés részletezése

4. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését és a saját bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak kormányzati funkciónk szerinti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) A községben működő civil szervezetek támogatását, melyre a képviselő-testület számadási kötelezettséget ír elő, a támogatás folyósításának ütemezését és számadási kötelezettségének határidejét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Amennyiben a támogatott szervezet számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

7. § A képviselő-testület a költségvetésben szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 0 Ft összegben hagyja jóvá, melyből:

  • a) céltartalék: 0 Ft,
  • b) általános tartalék: 0 Ft.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében több éves kihatással járó feladatot nem tervez.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.

11. § A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 6. melléklet szerint fogadja el.

12. § Az önkormányzat a 2020., 2021. és 2022. évekre vonatkozóan hitel felvétellel, kamatfizetéssel készfizető kezességvállalásból származó jogügyletekkel nem tervez.

13. § Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

16. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés szerinti tájékoztatás az 1. függelék alapján valósul meg.

4. A költségvetés végrehajtása

17. § (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok vagy az egyéb átcsoportosítások miatti költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület félévente dönt.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

18. § (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás illetőleg ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester az (1) és a (2) bekezdés szerinti intézkedéséről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

19. § A polgármester a költségvetési főösszegen belül az önkormányzat kiadásai, valamint az általános tartalék terhére 300.000 Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselő-testületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.

20. § A polgármester 500.000,-Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, majd a döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

21. § A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

5. A forráshiány finanszírozásának kezelése

22. § (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselő-testület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú rövid lejáratú hitel felvételével gondoskodik.

(2) A működési célú rövid lejáratú hitel felvételéről történő döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

23. § (1) A költségvetés végrehajtását a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületnek beszámolni.

7. Záró rendelkezések

24. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

1. függelék

1. függelék.pdf

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet.pdf

8. melléklet

8. melléklet.pdf

9. melléklet

9. melléklet.pdf

10. melléklet

10. melléklet.pdf

11. melléklet

11. melléklet.pdf