Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 15

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.15.

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Csákberény Község Önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés egyenlege

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését: 406.390.976-Ft költségvetési bevétellel, 406.390.976,-Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg, melyből 0 Ft működési hiány vagy többlet és 0 Ft felhalmozási hiány vagy többlet.

(2) A képviselő-testület költségvetési hiánnyal a költségvetési évben nem tervez.

3. § A képviselő-testület a 2024. évi költségvetési egyenlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

3. A költségvetés részletezése

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését és a saját bevételeinek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. § Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak kormányzati funkciónk szerinti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg.

6. § (1) A községben működő civil szervezetek támogatását, melyre a képviselő-testület számadási kötelezettséget ír elő, a támogatás folyósításának ütemezését és számadási kötelezettségének határidejét a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Amennyiben a támogatott szervezet számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig a támogatás folyósítását fel kell függeszteni.

7. § A képviselő-testület a költségvetésben szereplő felhalmozási és felújítási jellegű feladatainak kiadásait előirányzatonként a 10. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 0 Ft összegben hagyja jóvá, melyből

a) céltartalék: 0,-Ft,

b) általános tartalék: 0,-Ft.

9. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésében tervezett több éves kihatással járó feladatok számszerűsítését a 12. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat éves létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza.

11. § A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 6. melléklet szerint fogadja el.

12. § (1) Az önkormányzat 2024-es tárgyévet követő 3 évre tervezett adósságot keletkeztető ügyleteinek összefoglalását a 13. melléklet rögzíti.

(2) A képviselő-testület a költségvetési évben olyan fejlesztési céllal nem tervez, amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

13. § Az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a 9. melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

16. § A 2024. évi közvetett támogatások kimutatását a 14. melléklet rögzíti.

17. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 15. melléklet irányozza elő.

4. A költségvetés végrehajtása

18. § (1) A település lakosai élet és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás és ezek következményeinek elhárítása érdekében a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosítást elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások terhére kell megvalósítani. Amennyiben a vészhelyzet elhárítása a felhalmozási és felújítási kiadások terhére nem teljesíthető, úgy a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatok kivételével más előirányzatok terhére is biztosítható.

(3) A polgármester az (1) és a (2) bekezdés szerinti intézkedéséről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

19. § A polgármester a költségvetési főösszegen belül az önkormányzat kiadásai, valamint az általános tartalék terhére 300.000,-Ft értékhatárig előirányzatot átcsoportosíthat, az átcsoportosításokról a képviselő-testületet legalább a féléves és az éves zárszámadás keretében tájékoztatja.

20. § A polgármester 500.000,-Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, majd a döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

21. § Az átmeneti szabad pénzeszközök lekötésének elrendelésére a polgármester jogosult.

22. § (1) Az év közben engedélyezett pótelőirányzat felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok vagy az egyéb átcsoportosítások, előirányzat módosítások átvezetéseként a költségvetési rendelet módosításáról az első negyedév kivételével negyedévente, a képviselő-testület munkatervben meghatározott időpontokban dönt a képviselő-testület.

23. § A feladat elmaradásából származó személyi és dologi megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

24. § Az átmeneti gazdálkodás adatai a rendelet részét képezik.

5. A forráshiány finanszírozásának kezelése

25. § (1) Amennyiben az önkormányzat működése során az év közben forráshiány lépne fel, a képviselő-testület a forráshiány fedezetéről a számlavezető pénzintézet útján működési célú rövid lejáratú hitel felvételével gondoskodik.

(2) A működési célú rövid lejáratú hitel felvételéről történő döntés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A hitelszerződés aláírására a képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester jogosult.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

26. § (1) A költségvetés végrehajtását a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

(2) A pénzeszközök felhasználásának tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületnek beszámolni.

27. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

28. § Ez a rendelet 2024. január 1. napjától alkalmazandó.