Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2023. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 10. 01

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.10.01.
a 2023. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
a 2023. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezethez
A Belügyminisztérium által, az 5000 fő lakosságot meg nem haladó települési önkormányzatok számára kiírt, szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás tárgyú pályázatán Csákberény Község Önkormányzat indult és pozitív elbírálásban részesült.
A pályázaton nyert pénzügyi támogatás összege és az Önkormányzat által biztosított önerő 40 erdei m3 tűzifa vásárlására elegendő. Az Önkormányzat a pályázati kiírásnak megfelelően vállalta, hogy a tűzifa megvásárlását követő 10 napon belül önkormányzati rendeletet alkot a támogatás nyújtásának helyi szabályairól.
Az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján alkotta meg rendeletét, mely a felhatalmazó rendelkezésnek megfelelően a szociális tűzifa települési támogatás jogosultsági feltételeiről, valamint az ellátás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól rendelkezik.
Előzetes hatásvizsgálat
a 2023. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezethez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.
Az előzetes hatásvizsgálat eredménye a 2023. évi szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbi:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: Társadalmi hatását tekintve fontos pozitív szociális hatásai vannak a rendeletnek, hiszen egy új települési támogatási formát rögzít.
2. Környezeti és egészségi következményei: Környezeti és egészségi következményei a rendeletnek nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezett önkormányzati rendelet adminisztratív terhe jelentős, mert minden benyújtott kérelem önálló hatósági ügynek minősül.
4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Amennyiben a képviselő-testület nem alkot rendeletet a szociális támogatás igénybevételének és támogatás elbírálásának feltételeiről, a támogatás kiosztása lehetetlenné válik.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. Az adminisztratív terhet a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal viseli, a tűzifa kiosztásában az önkormányzat dolgozói segédkeznek, a pénzügyi fedezet a pályázat és az önerő biztosítása folytán rendelkezésre áll.
6. A tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai: Egyéb jelentősnek ítélt hatása nincs.