Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 15

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.15.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez
A 2024. évi költségvetést a 2023. évi teljesítési adatok alapján alkottunk meg. A bevételek közül a költségvetési törvény alapján biztosított normatív hozzájárulások összegeinek tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött 2024. évi támogatási adatlapok alapján készült.
A 2024-es költségvetési év bevételeit 406.390.976,- Ft főösszegben állapítjuk meg.
Az önkormányzatunk költségvetési támogatása 37.018.978.- Ft.
Előző évi pénzmaradványunk 35.739.998- Ft.
Pályázati pénzmaradványunk: 190.000.000.- Ft.
Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik mind a zöldterület gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, szociális feladatok, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok és üdülőhelyi feladatok, valamint nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátása.
Az önkormányzatnak vannak sajátos működési bevételei is. Helyi adó bevételünket a 2024. évi tényszámok alapján terveztük meg, mely összesen 52.984.000.- Ft.
A személyi juttatások esetében az egyénenkénti kalkuláció, a munkaadót terhelő járulékok esetében pedig a 13%-os mérték kiszámítása, valamint a 2023. évi teljesítés alapján kerültek az összegek betervezésre. A járulékok esetében 2024. évben a szociális hozzájárulási adó mértéke 13%.
2024-es évben szokásunkhoz híven ismét támogatjuk civil szervezeteinket, melynek részletezése a 4. mellékletben látható.
A 2024. évben a Vértesalja Önkormányzati Társulásnak 2.876.895.- Ft működéshez szükséges forrásátadással terveztünk. Befizetési határidő: 2024.03.31.
Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.
Az előzetes hatásvizsgálat eredménye az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbi:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Társadalmi hatását tekintve közvetett, az önkormányzatra nézve azonban a gazdasági és költségvetési hatása esszenciális, mert az önkormányzat éves működését az elfogadott éves költségvetés alapozza meg.
2. Környezeti és egészségi következményei:
Környezeti és egészségi következményei a rendeletnek nincsenek.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai nincsenek.
4. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A költségvetési rendelet megalkotása jogszabály által előírt kötelezettség, elmaradása komoly következményeket von maga után.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
6. A tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai:
Egyéb jelentősnek ítélt hatása nincs.