Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 04. 26

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.04.26.
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Végső előterjesztői indokolás
Csákberény Község Önkormányzat bevételi és kiadási főösszegét 85.312.640.- Ft-ban hagyta jóvá a költségvetés tervezésénél a Képviselő-testület, mely a módosítások során 299.319.437.- Ft-ra változott a pályázati összegek rovatra történő tervezése miatt.
Pénzmaradvány 2023. december 31-én forintszámlán: 193.731.871.-Ft, pénztárban: 10.260.- Ft.
A 2016. január 1-jétől alkalmazandó eredményszemléletű könyvelés következtében jelenik meg a technikai könyvelési maradványa 193.731.871.-Ft, amely teljesen megegyezik a pénzmaradványunkkal.
Előzetes hatásvizsgálat
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezetéhez
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § -a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat Képviselő-testületét tájékoztatni kell.
Az előzetes hatásvizsgálat eredménye az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezet esetében az alábbi:
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Társadalmi hatását tekintve a rendelet nem hordoz releváns hatásokat, az önkormányzatra nézve azonban a gazdasági és költségvetési hatása lényeges, mert a rendelet tartalmazza a tárgyév záró pénzügyi adatait.
b) Környezeti és egészségi következményei:
Környezeti és egészségi következményei a rendeletnek nincsenek.
c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai nincsenek.
d) Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A zárszámadási rendelet elfogadását magasabb szintű jogszabály írja elő.
e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
f) A tervezett jogszabály egyéb jelentősnek ítélt hatásai:
Egyéb jelentősnek ítélt hatása nincs.