Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2001. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről

Hatályos: 2001. 04. 23- 2022. 09. 14

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2001. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről

2001.04.23.

A Feketeerdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 19999.évi XLIII. tv. 41. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja a Feketeerdő községben lévő köztemető fenntartásának, használatának, valamint a temetkezési tevékenység szabályozására.

1. §

.

Jelen rendelet hatálya a Feketeerdő község közigazgatási területén fekvő, az Önkormányzat tulajdonában álló temetőre, az ott folyó temetkezési és temetőfenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő, illetőleg a tevékenységeket végző természetes és jogi személyekre terjed ki. A rendelet alkalmazásakor figyelembe kell venni a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényt (a továbbiakban Ttv.) és annak végrehajtásáról rendekező 145/1999.(X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban R) szabályait is.

Temető fenntartása, üzemeltetése

2. §

.

A köztemető fenntartásáról a helyi önkormányzat gondoskodik.

A temető létesítményei

3. §

.

Az Önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételeket az alábbiak szerint biztosítja:
Utat épít a parcellák megközelítésére, parkosítást, fásítást végez, egy ravatalozót, kőkerítést vízvételi lehetőséget, hulladéktárolót működtet.
A ravatalozó tartozékai, felszerelése: hűtő, drapériák, gyertyatartók, szenteltvíztartó, szertatáshoz használatos mécsesek, kandeláberek, a szükséges villanyvételi lehetőség.

Temetési helyek

4. §

.

(1) A temetőben – a jelen rendelet függelékenként nyilvántartott, kialakított sírhelytáblák és temetési helyek igénybevételével lehet temetkezni.
(2) A temetőben a következő temetkezési helyek biztosítottak:
- koporsós sírhelyek

5. §

.

(1) A temetési helyek méretük és az eltemethető személyek száma szerint a következők:
a) egyes sírhely területe 130x220 cm
mélysége 150 cm
Egy koporsó helyezhető el benne.
b) egyes mélyített sírhely területe 130x220 cm
mélysége 200 cm
(biztosítani kell, hogy a rá temetendő koporsó alja 160 cm mélyre kerüljön!)
Két koporsó helyezhető el benne.
c) dupla sírhely területe 220x220 cm
mélysége 150 cm
Két koporsó helyezhető el benne.
d) Dupla mélyített sírhely területe 220x220 cm
mélysége 200 cm
Négy koporsó helyezhető el benne.
(2) A temetési helyek közötti távolság minimálisan 50 cm.
A sorok közötti távolság minimálisan: 80 cm
(3) A hagyományos sírhelybe további 2 urna rátemethető.

6. §

.

(1) Temetési hely térítési díj ellenében váltható meg. A temetési hely az újbóli megváltás idején érvényes időtartamra és díjért a rendelkezésre jogosult, vagy annak leszármazója/örököse által újból megváltható.
A kettős és a mélyített síként megváltott síroknál a rendelkezési jog idejét az utolsó rátemetéstől kell számítani.
(2) A térítési díjakat a jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza
(3) A temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében még élő személy részére temetési hely nem foglalható le – kivétel természetesen a dupla, illetőleg a mélyített sírhelynél van.

7. §

.

(1) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a fenntartótól kell kérni. A temetési szándékot a megváltott temetkezési helyek igénybevételekor is mindenkor be kell jelenteni a fenntartónak. Ugyancsak be kell jelenteni bármely okból bekövetkező sírnyitási, temetési hely bontási szándékot. Ilyen esetben a bejelentéskor be kell mutatni a temetési hely megváltását igazoló befizetési csekket, vagy egyéb iratot, mellyel bizonyítani, vagy legalább valószínűsíteni lehet a rendelkezésre jogosultságot.
(2) Az újonnan megkezdett sorokban csak a sorban következő sírhelyet lehet igényelni.
(3) A koporsós rátemetéshez sírnyitási engedély szükséges. Az engedélyt a fenntartónak be kell mutatni.

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

8. §

.

A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama: a R-ben foglaltak szerinti általánosan 25 év, továbbá
a) sírbolt esetén: 80 év (60-100 év között szabadon meghatározható)
b) urnasírhely esetén: 25 év
Az újból megváltott temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama az újbóli megváltás idején érvényes eredeti időtartammal azonos.

A temetőhasználat szabályai

9. §

.

(1) A temetési hely felett rendelkező köteles a temetőhasználatra vonatkozó jogszabályokat és jelen rendeletben foglaltakat betartani, a megváltott helyet gondozni, környezetét gyommentesítéssel, vagy fűnyírással rendben tartani.
(2) A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhelyig tartó terület, út fele.

10. §

.

A temetőben tilos:
- a sírhely körül fát, bokrot ültetni, padot, betonlépcsőt, vagy egyéb tárgyat elhelyezni,
- szemetelni,
- nem a fenntartó tulajdonában lévő öntözőedényeket otthagyni,
- lebontott sírjelet, síremléket tárolni.

11. §

.

A temetőben keletkezett hulladékot a kihelyezett hulladékgyűjtőkben kell elhelyezni. A hulladékgyűjtők rendszeres ürítéséről és elszállításáról a fenntartó gondoskodik.

12. §

.

A temetőben
a) sírgondozást a temetkezési hellyel rendelkezni jogosult, és az elhunyt hozzátartozói,
b) a temetkezési szolgáltatásokat (a Ttv 25. §. (1) bekezdése szerint) az arra jogosult vállalkozó illetve gazdálkodó szervezet,
c) egyéb munkákat (a síremlékbontási-, állítási, sírboltépítési-bontási, valamint a fenntartó megbízásából beruházási, javítási, felújítási feladatokat) szabadon választott magán, vagy jogi személy végezhet.

13. §

.

(1) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást és a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető fenntartójának – a munkavégzés megkezdés előtt legalább 10 nappal – be kell jelenteni. Síremlék állításának, vagy felújításának szándéka esetén a bejelentéshez mellékelni kell a síremlékről készült méretarányos rajzot és a sírfelirat szövegét. A bejelentés elmulasztásáért a munkát végző vállalkozó és a megrendelő is felel.
(2) A sírásás időpontját – a temetkezési szándék bejelentésekor kell megjelölni.

14. §

.

(1) A temető használatért a temetkezési szolgáltatást és a temetőben üzletszerű tevékenységet végző vállalkozó, illetve gazdálkodó szervezet temető fenntartási hozzájárulási díjat köteles fizetni.
(2) A díjat a tervezett munka, illetve a temetési hely igénybevételének bejelentésekor a fenntartó részére meg kell fizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a munka megkezdése előtt a fenntartónak be kell mutatni.
(3) A temető fenntartási hozzájárulási díjakat a jelen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

Egyebek

15. §

.

A temető használatával kapcsolatos bejelentéseket a fenntartóhoz kell benyújtani, aki szabálytalanság észlelése esetén arra a bejelentő figyelmét felhívja és a szükséges intézkedéseket megteszi. (Eljárást indít az építési hatóságnál, illetve szabálysértési feljelentést tesz a jegyzőnél.)

16. §

.

Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a temetővel, a temetkezéssel, a temetőhasználattal kapcsolatos jogszabályt megszegi. A szabálysértési eljárás feljelentés, vagy a jegyző ellenőrzési jogkörében tapasztaltak alapján hivatalból indul.

17. §

.

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

1. melléklet

A temetési hely megváltási díjai

1. Egyes sírhely: 1000,-Ft+ÁFA

2. Egyes mélyített sírhely 1500,- Ft+ÁFA

3. Dupla sírhely 2000,-Ft+ÁFA

4. Dupla mélyített sírhely 3000,-Ft+ÁFA

5. Urnasírhely 500,-Ft+ÁFA 6. Sírbolthely 5000,-Ft+ÁFA

2. melléklet

Temető fenntartási hozzájárulási díjak
Síremlék, sírbolt építése, lebontása, felállítása, tisztítása, felújítása, stb. munkálatok végzéséhez biztosított infrastruktúra-használati díjak:
Általános költség hozzájárulás: 1.000,-Ft/nap.
A ravatalozó és felszerelésének használata díjmentes.