Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (X. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatokról és a közművelődési tevékenység támogatásáról

Hatályos: 2002. 10. 10- 2022. 02. 06

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2002. (X. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatokról és a közművelődési tevékenység támogatásáról1

2002.10.10.

Feketeerdő község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: önkormányzat) a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § - ában meghatározott feladat és 16. §. (1) bekezdés felhatalmazása alapján az alábbi rendelet szerint szabályozza a helyi közművelődési tevékenységgel kapcsolatos feladatait:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet kiemelt céljai:

a)Feketeerdő község természeti, környezeti, kulturális, közösségi értékeinek közismertté
tétele, a turizmus kiépítése, támogatása, valamint részvétel a régió ilyen irányú
munkájában,
b)a község közművelődési-kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése
c)a nemzeti kultúra értékeinek megismertetése, ápolása, gazdagítása,
d)a civil közösségek működésének, együttműködésének ösztönzése,
e)a helyi kulturális nyilvánosság, a tájékoztatás fejlesztése,
f)a közösségi művelődéshez méltő esztétikus környezet és infrastruktúra biztosítása
g)az ifjúság kulturális életének fejlesztése, az időskorú lakosság közösségi életének
támogatása.

2. § Az önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem. A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. A Törvényben és e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politika, nemzeti vagy társadalmi hovatartozás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.

3. § Feketeerdő község kiemelt közművelődési rendezvényei az alábbi:

Falunap

A rendelet hatálya

4. § A rendelet hatálya az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, valamint a közművelődésben megállapodással résztvevő civil közösségekre, vállalkozási formában működő szervezetekre, nevelési – oktatási intézményekre terjed ki a velük kötött megállapodás terjedelméig.

Az önkormányzat közművelődési feladatai

5. § Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység támogatása során feladatainak tekinti:

a.) az iskolai képzést kiegészítő tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, lehetőségek segítségét,
b.) a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását,
c.) a környezetkultúra javítását, a településesztétikai kultúra fejlesztését,
d.) az egyetemes és a nemzeti kultúrák megismertetését, gyarapítását,
e.) a kegyeleti kultúra és a ünnepek kultúrájának gondozását,
f.) az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatását, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére,
g.) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítségét,
h.) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítését,
i.) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítását,
j.) egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítását.
(2)Az Önkormányzat az (1) bekezdésben részletezett közművelődési feladatainak ellátása során szorosan együttműködik helyi közművelődési tevékenységet folytató, önszerveződő közösségekkel.

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

6. § (1) Az Önkormányzat a Törvény 78. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint a rendelet 4. §-ában foglalt feladatait az önkormányzat által alapított és működtetett intézményekkel látja el:

- Kultúrház (9211 Feketeerdő Fő u. 20.)
- Községi Könyvtár (9211 Feketeerdő Fő u. 20.)
(2)Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába az (1) bekezdésben megjelölteken kívül az alábbi intézményeket és szervezeteket vonhatja be:
1./ az önkormányzati fenntartású általános iskolát és óvodát,
2./ A Rajkai és Vidéke Takarékszövetkezet által alapított „Feketeerdő Hagyományőrző, Községszépítő és Takarékoskodó Alapítvány”-t
3./ települési székhelyű helyben működő civil szervezeteket.

7. § (1) Feketeerdő község Önkormányzatának alapvető, kötelező közművelődési feladatait a rendelet 1. számú melléklete

(2) A községben működő civil közösségek, szervezetek feladatait – melyhez költségvetési keretén belül támogatási lehetőséget is biztosíthat – a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a közoktatási intézmények közművelődési feladatait a 3. számú mellékletben határozza meg.

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

1

Az önkormányzati rendeletet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 11. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 7. napjával.