Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012 (X.31.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Község Önkormányzat vagyonáról

Hatályos: 2014. 06. 28

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012 (X.31.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Község Önkormányzat vagyonáról

2014.06.28.

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – figyelembe véve a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében foglaltakat, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezéseit – az alábbi rendeletet alkotja meg az önkormányzat vagyonáról.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) az önkormányzatra,

b) az önkormányzati vagyon kezelőire, hasznosítóira, használóira,

c) az önkormányzat szerveire.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére és elidegenítésére.

2. § E rendelet alkalmazásában vagyon

a) a könyvviteli mérlegben kimutatandó vagyon és

b) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. § (3) bekezdésben felsoroltak.

II. Fejezet

Az önkormányzati vagyon csoportosítása

3. § (1) Az önkormányzati vagyon

a) törzsvagyonból, ezen belül

aa) forgalomképtelen törzsvagyonból és

ab) korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból, valamint

b) forgalomképes üzleti vagyonból áll.

(2) A forgalomképtelennek besorolt önkormányzati vagyont;

a) nem lehet elidegeníteni,

b) nem lehet megterhelni (kivéve a vagyonkezelői jogot és a jogszabályon alapuló használati vagy szolgalmi jogot),

c) osztott tulajdon nem létesíthető.

(3) A korlátozottan forgalomképes vagyon felett törvényben vagy e rendeletben meghatározott feltételek szerint lehet rendelkezni.

(4) A forgalomképesnek besorolt önkormányzati vagyontárgy és vagyonrész elidegenítése, megterhelése, vállalkozásba, gazdasági társaságba vitele, valamint egyéb hasznosítása, azaz a tulajdonosi jogok gyakorlása az e rendeletben meghatározottak szerint történik.

1. Az önkormányzat törzsvagyona

4. § Az önkormányzat törzsvagyona forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból áll.

5. § (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona

a) a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonból, és

b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonból áll.

(2) A kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon alatt a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény (továbbiakban: Nvt). 5. § (3) bekezdése szerinti vagyont kell érteni.

(3) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon alatt az Nvt. 5. § (4) bekezdése szerinti vagyont kell érteni az alábbiak szerint:

a) az Nvt. 2. mellékletében meghatározott vagyonelemek,

b) az e rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyonnak minősített önkormányzati vagyonelemek.

(4) Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősíti az alábbi vagyont:

1. Hétvezér park 9 hrsz (vagyonkataszter sorszáma: 1.)

2. Temető 91 hrsz (vagyonkataszter sorszáma: 9.)

(5) A (4) bekezdésben szereplő vagyon az a helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyon, melyben önkormányzati tulajdonban történő megőrzése hosszú távon indokolt.

(6) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyona körébe tartozik az (1) bekezdésen túl az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott levéltári anyag is.

6. § (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona

a) az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonelemekből, valamint

b) az önkormányzat által az a) ponton túl korlátozottan forgalomképes vagyonnak minősített vagyonából áll.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés b) pontja alapján a kötelezően korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba sorolt vagyonelemeken túl e vagyoni körbe sorolja az önkormányzati tulajdonú alábbi vagyonelemeket:

a) köztemetők,

b) közművek - a vízíközművek nélkül, melyek az 1991. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés alapján törvény által már a korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozik.

7. § (1) A törvény alapján korlátozottan forgalomképes vagyonelemek forgalomképességének tartalmát az érintett törvény határozza meg.

(2) A 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott intézmények, középületek forgalomképességének korlátai az alábbiak;

a) az intézményeket és középületeket az adott intézményi feladat vagy középület esetén a közfeladat ellátásáig nem lehet elidegeníteni, és nem lehet megterhelni,

b) nem lehet elidegeníteni az adott intézményt, középületet akkor sem, ha az intézményi- és a közfeladat ellátása ideiglenesen várhatóan maximum 1 évig szünetel,

c) a használatot és a hasznosítási jogot 5 évnél rövidebb időszakra lehet átruházni.

(3) A 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott temetők forgalomképességét korlátozza, hogy a temető céljára használt földterületeket a temetkezési cél fennállásáig, továbbá a temető megszüntetéséig nem lehet elidegeníteni, megterhelni és vállalkozásba, társulásba vinni.

2. Az önkormányzat üzleti vagyona

8. § Az önkormányzat üzleti vagyonát jelenti mindazon vagyon, amely nem tartozik az önkormányzat törzsvagyonába.

III. Fejezet

A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlása

3. Tulajdonjog átruházás

9. § (1) Vagyon tulajdonjogát átruházni 25.000.000,- Ft értékhatár felett csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.

(2) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát átruházni

a) természetes személy vagy

b) a nemzeti vagyonról szóló törvényben meghatározott átlátható szervezet részére lehet.

10. § (1) Nem lehet értékesíteni az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt vagyont.

(2) Az egyes korlátozottan forgalomképes törzsvagyont a forgalomképességre vonatkozó korlátok figyelembevételével lehet értékesíteni.

(3) Az üzleti vagyont az alábbiak szerint lehet értékesíteni:

a) a képviselő-testület 25.000.000 Ft értékhatár feletti vagyon értékesítéséről a megyei lapban való hirdetéssel megvalósuló versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával dönt.

b) a képviselő-testület a 25.000.000 Ft értékhatárt el nem érő vagyon értékesítéséről a gazdasági program alapján kiírt pályázati eljárás lefolytatásával vagy versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával dönt.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott vagyon értékesítésére a 9. § (1) és a 10. § (3) bekezdésben rögzített szabályokat kell alkalmazni.

4. Ingyenes vagyonátruházás

11. § (1) Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni a nemzeti vagyonról szóló törvény 13. § (3)-(7) bekezdése alapján lehet.

(2) E szabályokat nem kell alkalmazni a pénzvagyonra, valamint a követelésekre és fizetési kötelezettségekre.

5. A vagyon megterhelése

12. § (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet megterhelni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a forgalomképtelen törzsvagyon megterhelhető:

a) vagyonkezelői joggal

b) jogszabályon alapuló használati joggal vagy szolgalommal.

13. § (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának megterhelhetőségét a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon esetében törvények határozzák meg.

(2) Az önkormányzat e rendelet alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyonára a 12. § -ban meghatározottakat kell alkalmazni.

14. § (1) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonát meg lehet terhelni.

(2) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyonának megterhelése – értékhatár nélkül – a képviselő-testület joga.

6. A vagyon vállalkozásba vitele

15. § (1) Az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonát nem lehet vállalkozásba vinni.

(2) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának vállalkozásba vitelének szabályait a törvény alapján korlátozottan forgalomképesnek minősített vagyon esetében törvények határozzák meg.

16. § (1) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona vállalkozásba vihető.

(2) A vállalkozásba vitelre, a gazdasági társaságban való részvételre a nemzeti vagyonról szóló törvény 8. §-ában meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

(3) Az önkormányzat forgalomképes üzleti vagyona feletti (2) bekezdésben meghatározott rendelkezési jogot – értékhatár nélkül – a képviselő-testület gyakorolja.

7. Vagyonkezelési jog létesítése és átengedése

17. § (1) Vagyonkezelői jogot létesíteni kizárólag az Nvt. 3. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt vagyonkezelők részére önkormányzati közfeladat ellátásához kapcsolódva lehet akkor, ha az biztosítja a feladatellátás feltételeinek hatékony biztosítását, a vagyon állagának és értékének megőrzését, védelmét, illetve a vagyon értékét növeli.

(2) A vagyonkezelő jog létrejöhet vagyonkezelési szerződéssel vagy kijelöléssel.

(3) Vagyonkezelési szerződés értékhatárra való tekintet nélkül versenyeztetés nélkül köthető.

18. §1 (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyon vagyonkezelési jogát a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó feltételek figyelembe-vételével lehet átengedni.

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat tulajdonában lévő - korlátozottan forgalomképes és az üzleti – vagyonára, valamint ezen ingatlanvagyon rendeltetésszerű használatát biztosító ingó vagyontárgyakra vagyonkezelői jogot létesíthet.

(3) A (2) bekezdés szerinti vagyonkezelői jog létesítéséről a Képviselő-testület egyedi döntést hoz.

19. § (1) A képviselő-testület dönt a vagyon vagyonkezelési jogának ellenérték fejében történő átengedéséről.

(2) A képviselő-testület 25.000.000,- Ft-ot meghaladó vagyonkezelési jog átengedéséről a megyei lapban való hirdetéssel, a versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával dönt.

(3) A képviselő-testület (2) bekezdésben meghatározott érték alatti vagyonkezelési jog létesítésére vonatkozó ajánlattétel lehetőségét a megyei lapban való hirdetéssel, a helyben szokásos módon hirdeti meg vagy a gazdasági program alapján kiírt és lefolytatott pályázati eljárást folytat le és dönt a legkedvezőbb ajánlat szerint.

(4) A vagyonkezelési jog értékének meghatározása piaci értéken történik.

(5) A vagyonkezelési szerződés a vagyonkezelés ellenértékeként

a) pénzösszeget vagy

b) pénzben kifejezett értékű tevékenységet vagy más ellenszolgáltatást ír elő.

20. § A vagyonkezelő, mint a vagyonkezelési jog jogosultja köteles a vagyonkezelési jog gyakorlása során betartani a következőket:

a) a vagyonkezelésbe vett vagyont a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, elvárható gondossággal birtokolni, használni és a vagyon hasznait szedni,

b) a vagyont rendeltetésszerűen használni,

c) a vagyont fenyegető veszélyről és a bekövetkezett kárról értesíteni az önkormányzatot,

d) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 109. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget tenni,

e) a vagyonkezelési szerződésben meghatározottakat, és e rendeletben előírt kötelezettségeket teljesíteni,

f) tűrni a vagyonkezeléssel kapcsolatos ellenőrzéseket, és köteles az ellenőrzésekben közreműködni, az előírt beszámolást teljesíteni.

21. § (1) Vagyonkezelő jogot ingyenes átengedni a következő vagyonkezelőknek lehet:

a) költségvetési szervnek, önkormányzati intézménynek,

b) önkormányzati társulásnak,

c) az Nvt. 3. § 19. b) pontban meghatározott közfeladatot ellátó szervezetnek, gazdálkodó szervezetnek.

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdésben megjelölt vagyonkezelők részére a vagyont ingyenesen a következő közfeladatok esetében adhatja kezelésbe:

a) az óvodai ellátás

b) alapfokú nevelés, oktatás,

c) szociális ellátás,

d) közművelődés,

e) egészségügyi ellátás,

f) az Nvt. 3. § 7. pontjában meghatározott közfeladat.

22. § (1) A vagyonkezelés ellenőrzése az alábbi módon történik:

a) az Áht. 70. § (1) bekezdés b) pontja figyelembe vételével a belső ellenőrzés keretében,

b) a vagyonkezelők éves beszámoltatásával, melynek keretében elkészítik az általuk kezelt vagyonra vonatkozó vagyonkimutatást, és ismertetik a vagyongazdálkodási terv adott időszakra vonatkozó teljesülését,

c) pénzügyi bizottság által végzett eseti ellenőrzéssel.

(2) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő

a) megőrizte-e a vagyontárgy értékét,

b) gondoskodik az állag megóvásról, a jó karbantartásról,

c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti ellenőrzéseket az önkormányzat éves ellenőrzési tervében szerepeltetni kell.

8. A haszonélvezeti jog

23. § (1) Vagyon tekintetében haszonélvezeti jogot biztosítani versenyeztetés nélkül lehet.

(2) Nem lehet az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának körébe sorolt vagyonra haszonélvezeti jogot alapítani - kivéve a jogszabályon alapuló használati jogot vagy szolgalmat.

(3) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának körébe sorolt vagyonra vonatkozóan haszonélvezeti jogot a forgalomképesség korlátozásának tartalmát meghatározó feltételek figyelembe-vételével, valamint a (2) bekezdés figyelembe vételével lehet alapítani.

(4) Az üzleti vagyon tekintetében a haszonélvezeti jog alapítása az alábbiak szerint történik

a) a képviselő-testület 25.000.000,- Ft-ot meghaladó értékű haszonélvezeti jog alapításáról a megyei lapban való hirdetéssel, versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával dönt.

(3) A képviselő-testület (2) bekezdésben meghatározott érték alatti vagyonkezelési jog létesítésére vonatkozó ajánlattétel lehetőségét a megyei lapban való hirdetéssel, a helyben szokásos módon hirdeti meg vagy a gazdasági program alapján kiírt és lefolytatott pályázati eljárást folytat le és dönt a legkedvezőbb ajánlat szerint.

9. Hasznosítási jog, használatba adás

24. § (1) Forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon jogszabályon alapuló használati joggal terhelhető csak meg.

(2) A korlátozottan forgalomképes vagyon esetében a hasznosítási jog, és használatba adás tekintetében figyelembe kell venni az adott vagyonelemre előírt forgalomképességi korlátokat.

25. § (1) A képviselő-testület a 25.000.000,-Ft értékhatárt meghaladó hasznosítási jogot a megyei lapban való hirdetéssel, versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet átengedni.

(2) A képviselő-testület a 25.000.000,- Ft-ig terjedő értékhatárt el nem érő vagyon hasznosítási jogának átengedéséről a megyei lapban való hirdetéssel, a helyben szokásos módon hirdeti meg vagy a gazdasági program alapján kiírt és lefolytatott pályázati eljárást folytat le és dönt a legkedvezőbb ajánlat szerint.

(3) A képviselő-testület értékhatártól függetlenül dönt az 1 évet meg nem haladó használati, hasznosítási jog átengedéséről.

26. § A képviselő-testület külön határozatban állapítja meg az egyes ingatlanok hasznosítására vonatkozó bérleti és használati díjakat.

27. § A polgármester dönt az 1.000.000,- Ft értékhatárt el nem érő használati, hasznosítási jog átengedéséről.

28. § (1) Az önkormányzati vagyon használati, hasznosítási jogának ingyenes átengedése – az átengedés időtartamától függetlenül – értékhatár nélkül a képviselő-testület joga.

(2) Az önkormányzati vagyon ingyenesen közfeladat ellátása céljából adható használatba, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben.

10. A helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységei

29. § A helyi önkormányzat a kizárólagos gazdasági tevékenységei gyakorlásának jogát a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján engedi át. A nemzeti vagyonról szóló törvény alapján gondoskodik az önkormányzat többek között a törzsvagyonában lévő vízi-közművek létrehozásáról és működtetéséről.

11. A pénzeszközök feletti joggyakorlás

30. § (1) Az önkormányzat jogosult az ideiglenesen feleslegessé vált pénzeszközeinek hasznosításra, pénzeszközeinek ideiglenes és végleges átadására.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jog gyakorlásának részletező szabályait az önkormányzat költségvetési rendelete és más rendelete határozza meg.

12. Az önkormányzat követeléseiről való lemondás

31. § Az önkormányzat követeléseiről – mint az önkormányzati vagyon részéről – való lemondás jogát

a) a képviselő-testület gyakorolja az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés eléri a 500.000,- Ft összeghatárt,

b) a polgármester gyakorolja

ba) az adósok, vevők és egyéb követelések vonatkozásában, amennyiben az érintett követelés nem éri el az a) pontban meghatározott értékhatárt,

bb) a munkavállalókkal szembeni különféle követelésekről való lemondás jogát értékhatár nélkül.

32. § (1) A 31. § a) pontjában meghatározott követelésről csak akkor lehet lemondani, ha

a) az nem veszélyezteti az önkormányzat likviditását,

b) a követelés érvényesítése érdekében indított eljárás során a követelést részben vagy egészben nem lehet behajtani és remény sincs a követelés későbbiekben való behajtására,

c) a követelés érvényesítése, behajtása bizonyítottan a követelés összegét meghaladó költségekkel jár,

d) a bíróság bevonásával történő behajtás során – figyelembe véve az a) és b) pontokban foglaltakat – a követelésről való lemondásról bírói egyezség történt,

e) a felszámolási eljárás vagy a csődeljárás során a követelést részben vagy egészben nagy valószínűséggel pénzügyileg nem lehet realizálni, vagy a csődeljárás során – figyelembe véve az a) és b) pontokban foglaltakat – csődegyezségi megállapodást kötöttek,

f) bizonyított, hogy a követeléssel érintett szervet, személyt nem lehet elérni vagy fellelni.

(2) A polgármester az e rendeletben hatáskörébe utalt önkormányzati követelésről való lemondás jogát az (1) bekezdés a) pontját figyelembe véve gyakorolja.

(3) A követelésről való lemondás magában foglalja az egész követelésről való lemondást, valamint a követelés egy részéréről való lemondást.

(4) A követelésekről való lemondás esetében figyelembe kell venni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdésében meghatározott, a kis összegű követelés értékhatárát el nem érő követelések behajtására vonatkozó rendelkezést.

33. § Ha az önkormányzat költségvetési rendelete eltérően nem rendelkezik, a követelésről való lemondás joga az önkormányzati költségvetési szervek tekintetében a 31. és 32. §-ban foglaltak szerint történik azzal az eltéréssel, hogy polgármester alatt a költségvetési szerv vezetőjét, az önkormányzat alatt a költségvetési szervet kell érteni.

13. Hitelfelvétel és -törlesztés, kötvénykibocsátás, beruházás és felújítás, lízing

34. § (1) Az önkormányzatnak van lehetősége hitelfelvételre és kötvénykibocsátásra.

A hitel felvételével, a meglévő hitelek törlesztésével, valamint a kötvénykibocsátással kapcsolatos rendelkezéseket az önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletében dönt arról, hogy milyen beruházásokat, felújításokat valósít meg, és rendelkezik azok pénzügyi fedezetéről.
(3) Az önkormányzat lízingszerződés kötéséről a költségvetési rendeletében dönt.
14. Ellenérték nélkül kapott, felajánlott vagyon

35. § (1) Az önkormányzat számára más személy vagy szerv által ellenérték nélkül juttatott vagyon elfogadásáról a képviselő-testület dönt.

(2) A térítés nélkül kapott vagy felajánlott vagyon elfogadásának feltétele, hogy

a) az önkormányzat tudja teljesíteni az elfogadott vagyonnal kapcsolatos kötelezettségeket,

b) az a) pont szerinti kötelezettség teljesítése likviditási problémát ne okozzon, és ne zavarja az önkormányzati feladatok ellátását.

IV. Fejezet

Vagyonkimutatás és vagyongazdálkodási terv

36. § (1) Az önkormányzat vagyonállapotát vagyonkimutatásban kell kimutatni az éves zárszámadáshoz kapcsolódóan.

(2) A vagyonkimutatást adott év december 31-ei fordulónappal kell készíteni.

37. § (1) A vagyonkimutatás az alábbi két fő részből áll

a) I. A mérlegben szereplő eszközök és kötelezettségek részből,

b)II. A mérlegben nem szereplő eszközök és kötelezettségek részből.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott résznek tartalmaznia kell

a) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt római számmal jelzett eszköz és forráscsoportokat,

b) az a) pontban meghatározottak részletezéseként arab számmal jelzett tételeket:

ba) a tárgyi eszközöknél,

bb) a befektetett pénzügyi eszközöknél,

c) a ba) pontban meghatározottak további részletezéseként:

ca) helyi közutakat és műtárgyaikat,

cb) a helyi önkormányzat tulajdonában álló tereket, parkokat,

cc) vizeket,

cd) közcélú vízi létesítményeket,

ce) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont,

cf) műemlékeket,

cg) védett természeti területeket,

ch) kulturális javakat,

ci) korlátozottan forgalomképes intézményeket, középületeket,

cj) közműveket,

ck) temetőt,

d) az a)–c) pont szerinti tételekhez tartozó összes értéket, ezen belül:

da) a forgalomképtelen törzsvagyon értékét,

db) a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon értékét,

dc) a forgalomképes üzleti vagyon értékét.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott résznek tartalmaznia kell az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet 44/A. § (3) bekezdésében felsoroltakat

a) forgalomképtelen törzsvagyon,

b) korlátozottan forgalomképes törzsvagyon,

c) forgalomképes üzleti vagyon részletezésben.

38. § (1) Az önkormányzat

a) 3 évre szóló középtávú és

b) 6 évre szóló hosszú távú vagyongazdálkodási tervet készít.

(2) A középtávú vagyongazdálkodási terv tartalmazza

a) a vagyonkimutatásnak megfelelő szerkezetben a középtávú terv időszakának első és utolsó napján várható vagyon adatokat,

b) az ellátott közfeladatokat, és a közfeladatok ellátását biztosító vagyont. A tervben szerepeltetni kell a terv időszakra tervezett vagyonváltozást.

(3) A hosszút távú vagyongazdálkodási tervnek a (2) bekezdés b) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia.

(4) Az önkormányzatnak biztosítania kell a vagyongazdálkodási tervnek, az önkormányzat gazdasági programjának, valamint az éves költségvetési rendeleteknek az összhangját.

(5) A vagyongazdálkodási tervet az önkormányzati gazdasági program elkészítésekor és felülvizsgálatakor felül kell vizsgálni.

(6) A vagyongazdálkodási tervet az önkormányzat határozattal fogadja el.

V. Fejezet

Eljárási szabályok

39. § (1) A versenytárgyalásnak nyilvánosnak kell lennie.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően zártkörű versenytárgyalást kell tartani, ha a nyilvános tárgyalás az Önkormányzat gazdasági érdekeit sértené, a vagyon értékesítési esélyeit rontaná, értékvesztéssel járna.

(3) A polgármester az átruházott hatáskörében hozott döntéséről a döntést követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

40. § Az önkormányzat a versenyeztetésre a központi költségvetésben meghatározott értékhatárt alkalmazza.

41. § (1) A vagyon értékének meghatározásakor általában az adott vagyonnak az önkormányzat könyvviteli nyilvántartásában szereplő értékét kell alapul venni.

(2) A vagyon értékesítésekor – beleértve az értékpapírokat is – piaci értékének meghatározása érdekében független ingatlan-értékbecslés szükséges. Amennyiben az ingatlan értékbecslője által meghatározott vagyoni érték magasabb, mint a könyvviteli nyilvántartásokban kimutatott érték, úgy az előbbi értéket kell alapul venni az értékesítéssel kapcsolatos jogok gyakorlásakor.

(3) A gazdasági társaságba történő vagyonbevitel esetében a vagyon piaci értékét szakértő (értékbecslő) bevonásával kell megállapítani.

(4) A vagyonkezelői, haszonélvezeti, használati vagy hasznosítási jog átengedésekor az ellenérték meghatározása piaci értéken történik. A piaci érték meghatározása érdekében szakértő (értékbecslő) bevonása szükséges.

42. § Az e rendeletben foglalt előírások teljesítéséről, különös tekintettel a tulajdonosi jogok gyakorlása e rendeletnek való megfelelőségéről – az e témában végrehajtott ellenőrzés megállapításai alapján – a polgármester évente legalább egyszer tájékoztatja a képviselő-testületet.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

43. § E rendelet 2012. december 1. napján lép hatályba.

44. § Az e rendelet szerinti vagyonkimutatást először a 2012. évről szóló zárszámadási rendelethez kell elkészíteni.

45. § Hatályát veszti az önkormányzat Feketeerdő Község Önkormányzata vagyonáról, a vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 6/2012. (III.07.) önkormányzati rendelete, és ennek módosításáról szóló 13/2012. (IX.19.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

FORGALOMKÉPTELEN TÖRZSVAGYON

I. KIZÁRÓLAG ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN ÁLLÓ VAGYON

I/1 FÖLDTERÜLETEK

MEGNEVEZÉS

VAGYONKATASZTER SORSZTÁMA

HRSZ

Névnélküli u.

2

11/

Fenyő u.

54

35/

Járda

4

56/

Fenyő u.

73

56/

Fenyő u.

75

56/

Akácos u.

76

56/

Fenyő u.

77

56/

Akácos u.

56

56/

Mocsár

5

60/

Beépítetlen terület

99

71/

Templom u.

6

75/

Árpád tér

7

76/

Közpark

57

78/

Petőfi u.

8

85/

Közterület

102

90/

Kossuth u.

10

92/

Névnélküli u.

11

98/

Névnélküli u.

12

100/

Névnélküli u.

79

100/

Erdőalja u.

65

100/

József A. u.

13

122/

Dózsa Gy. U. I.

14

132/

Boróka köz

15

140/

Névnélküli u.

16

150/

Ady E. u.

17

151/

Almáskert u.

110

165/

Kőris u.

111

165/

Derékerdő u.

112

165/

Út

104

168/

Út

105

168/

Út

106

168/

Út

107

168/

Út

108

168/

Út

109

168/

Névnélküli u.

18

03/

Névnélküli u.

19

012/

Névnélküli u.

84

013/

Névnélküli u.

85

013/

Névnélküli u.

86

025/

Névnélküli u.

20

028/

Névnélküli u.

87

029/

Névnélküli u.

88

037/

Névnélküli u.

21

039/

Névnélküli u.

89

040/

Dögtér

22

049/

Névnélküli u.

90

056/

Névnélküli u.

91

057/

Névnélküli u.

23

059/

I/2 ÉPÜLETEK

MEGNEVEZÉS

VAGYONKATASZTER SORSZTÁMA

HRSZ

I/3 ÉPÍTMÉNYEK

MEGNEVEZÉS

VAGYONKATASZTER SORSZTÁMA

HRSZ

Hétvezér utcán járda építés

96

10/

Hétvezér utcán járda építés

96

10/

Névnélküli u.

2

11/

Fenyő u.

54

35/

Fenyő u.

54

35/

Fenyő u.

54

35/

Fenyő u.

54

35/

Járda

4

56/

Járda

4

56/

Fenyő u.

73

56/

Fenyő u.

73

56/

Fenyő u.

73

56/

Fenyő u.

75

56/

Fenyő u.

75

56/

Fenyő u.

75

56/

Akácos u.

76

56/

Fenyő u.

77

56/

Fenyő u.

77

56/

Fenyő u.

77

56/

Akácos u.

56

56/

Templom u.

6

75/

Templom u.

6

75/

Templom u.

6

75/

Árpád tér + buszváró + kerékpárút

7

76/

Árpád tér + buszváró + kerékpárút

7

76/

Árpád tér

7

76/

Árpád tér

7

76/

Árpád tér + buszváró + kerékpárút

7

76/

Árpád tér + buszváró + kerékpárút

7

76/

Petőfi u.

8

85/

Petőfi u.

8

85/

Petőfi u.

8

85/

Kossuth u.

10

92/

Kossuth u.

10

92/

Kossuth u.

10

92/

Névnélküli u.

11

98/

Névnélküli u.

12

100/

Névnélküli u.

79

100/

Erdőalja u.

65

100/

Erdőalja u.

65

100/

Erdőalja u.

65

100/

József A. u.

13

122/

József A. u.

13

122/

Dózsa Gy. U. I.

14

132/

Dózsa Gy. U. I.

14

132/

Dózsa Gy. U. I.

14

132/

Boróka köz

15

140/

Névnélküli u.

16

150/

Ady E. u.

17

151/

Ady E. u.

17

151/

Ady E. u.

17

151/

Almáskert u.

110

165/

Kőris u.

111

165/

Derékerdő u.

112

165/

Út

104

168/

Út

105

168/

Út

106

168/

Út

107

168/

Út

108

168/

Út

109

168/

Névnélküli u.

18

03/

Névnélküli u.

19

012/

Névnélküli u.

84

013/

Névnélküli u.

85

013/

Névnélküli u.

86

025/

Névnélküli u.

20

028/

Névnélküli u.

87

029/

Névnélküli u.

88

037/

Névnélküli u.

21

039/

Névnélküli u.

89

040/

Névnélküli u.

90

056/

Névnélküli u.

91

057/

Névnélküli u.

23

059/

2. melléklet

Forgalomképtelen törzsvagyon- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon

MEGNEVEZÉS

VAGYONKATASZTER SORSZTÁMA

HRSZ

Hétvezér park

1

9/

Temető

9

91/

3. melléklet

Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

1. TELKEK

MEGNEVEZÉS

VAGYONKATASZTER SORSZTÁMA

HRSZ

Kultúrház

25

58/

Polgármesteri Hivatal

26

58/

Beépítetlen terület

81

100/

Tűzoltó szertár

82

116/

2. ÉPÜLETEK

MEGNEVEZÉS

VAGYONKATASZTER SORSZTÁMA

HRSZ

Kultúrház

25

58/

Polgármesteri Hivatal

26

58/

Polgármesteri Hivatal

26

58/

Polgármesteri Hivatal

26

58/

Beépítetlen terület

81

100/

Tűzoltó szertár

82

116/

Lakóház

44

135/

EGYÉB ÉPÜLETEK

Polgármesteri Hivatal

26

58/

Szennyvíz (üz.átadott)

100

3. ÉPÍTMÉNYEK

MEGNEVEZÉS

VAGYONKATASZTER SORSZTÁMA

HRSZ

Gáz közmű

93

Víz közmű

94

Kultúrház

25

58/

Szennyvíz (üz.átadott)

100

Ivóvíz (üz.átadott)

101

Szennyvíz (üz.átadott)

100

Ivóvíz (üz.átadott)

101

4. melléklet

Üzleti vagyon

1. FÖLDTERÜLETEK

MEGNEVEZÉS

VAGYONKATASZTER SORSZTÁMA

HRSZ

Beépítetlen terület

72

35/

Udvar (játszótér)

78

59/

Beépítetlen terület

42

115/

2. TELKEK

MEGNEVEZÉS

VAGYONKATASZTER SORSZTÁMA

HRSZ

Beépítetlen terület

103

78/

Lakótelek

83

117/

Lakóház

44

135/

3. ÉPÍTMÉNY

MEGNEVEZÉS

VAGYONKATASZTER SORSZTÁMA

HRSZ

Udvar (játszótér)

78

59/

Lakótelek

83

117/

1

Beiktatta a 7/2014.(VI.27.) ör. 1. §-a