Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 23- 2013. 08. 31

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

2013.02.23.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet és a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény rendelkezéseire, az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A Képviselő-testület Feketeerdő község 2013. évi költségvetésének

kiadási főösszegét 50 830 e Ft-ban,
bevételi főösszegét 50 830 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő- testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 1, 2. mellékletek szerint állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés létszámkeretét 2 főben határozza meg, ebből közfoglalkoztatott 1 fő.

3. § (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. év fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

5. § Az önkormányzatnak nincs önállóan gazdálkodó költségvetési szerve.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételét a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

7. § A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi felhasználási ütemtervét a 6. melléklet szerint határozza meg.

9. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 3 184 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

10. §

.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Források

421100

522110

682002

682001

841403

841901

910121

960302

Összesen

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

0

12

84

1 054

16 298

0

5

17 453

1. Intézményi működési bevételek

0

0

12

84

1 054

0

0

5

1 155

1.1.

Hatósági jogkörhöz köthető bev.
(9111,91112,91113)

0

1.2.

Egyéb saját bevétel
(91211,91212,91219,9141, 91311, 91312,91313,91314)

0

12

84

200

5

301

1.3.

Áfa bevételek - visszatérülések

0

54

54

1.4.

Hozam és kamatbevételek

800

800

2. Önkormányzatok sajátos működési bev.

0

0

0

16 298

0

0

16 298

2.1.

Helyi adók

14 501

14 501

2.2.

Gépjárműadó

1 797

1 797

2.3.

Egyéb átengedett adó

0

II. TÁMOGATÁSOK

0

0

0

0

11 925

0

0

11 925

1.

Önkormányzatok költségvetési tám.
(942,943,944,945,946,947)

0

0

0

0

11 925

0

0

11 925

1.1.

SZJA (adók)

0

1.2.

Központosított előir. (9441)

0

1.3.

Normatív hozzájárulások

11 925

11 925

1.3.1.

Cél jellegű decentralizált támgoatás

0

1.3.2.

Egyes szoc.feladat kiegészítő
támogatása (94312)

0

III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése
(93111,93113,93112,93114,93115)

0

0

2

Önkorm. sajátos felhalmozási és
tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon
üzemeltetéséből származó)

0

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Támogatás értékű működési bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.

Támogatás értékű működési bevétel

0

1.2.

Többcélú kistérségi társulástól (46415)

0

0

2.

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Támogatás értékű felhalmozási
bevétel (46512)

0

0

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.

0

0

0

0

0

0

0

1.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)

0

2.

Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on
kívülről (47211,47212,47213,47215)

0

VI.

TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE

0

0

0

0

152

0

0

0

152

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérülése (19)

152

152

2.

Forgatási célú értékp.beváltása (2193)

0

VII. HITELEK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.

0

0

0

0

21 300

0

0

0

21 300

1.

Előző évi pénzmaradvány

21 300

21 300

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

0

0

12

84

22 506

28 223

0

5

50 830

2. melléklet

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Megnevezés

ÖNKORMÁNYZAT

421100

522110

680001

680002

813000

841112

841402

841403

841403-6

841908

851011-6

869041

882111

882115

882116

882122

882123

882124

882202

882203

890301

890442

910121

960302

Összesen

Személyi juttatások

1 624

2 280

192

4 096

Munkaadói járulékok

573

603

52

1 228

Dologi kiadások /Folyó kiadások

3 810

26

426

889

1 397

4 064

3 346

1 086

15 044

Előző évi pmaradvány visszafiz.

0

Működési célú kölcsön nyújtása

0

Támogatásértékű müködési kiadás

3 677

4 728

663

9 068

Müködés célú pe. átadás

250

250

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás

576

133

709

Társad.-szoc.-i juttatások, támog.

850

94

1 150

1 650

100

780

120

100

240

5 084

Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék

3 184

3 184

Kamatkiadások

0

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK

0

3 810

26

1 002

889

2 197

1 397

7 080

3 677

3 184

4 728

663

850

94

1 150

1 650

100

780

120

100

250

240

3 590

1 086

38 663

Felújítások

5 300

5 300

Beruházások

300

2 000

400

1 580

4 280

Felújítási / beruházások Áfa

81

1 971

108

427

2 587

Támogatásértékű felhalm.kiadások

0

Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak

0

Államh.kívüli pe.átadás

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

0

381

9 271

508

0

0

2 007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 167

Támogatási kölcsönök nyújtása

0

Pénzügyi befekt.részesedések vás.

0

Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.

0

Finanszírozási kiadások /hitel törl.

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

3 810

407

10 273

1 397

2 197

1 397

9 087

3 677

3 184

4 728

663

850

94

1 150

1 650

100

780

120

100

250

240

3 590

1 086

50 830

3. melléklet

A Önkormányzat költségvetési egyenlege

BEVÉTEL

KIADÁS

Hiány

Tárgyévi működési bevétel

29 530

Tárgyévi működési kiadás

38 663

9 133

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú kiadások

12 167

12 167

Pénzmaradvány

21 300

Bevételek összesen

50 830

Kiadások összesen

50 830

21 300

4. melléklet

Fejlesztési célok (Ft-ban)

Megnevezés

2013. évi
eredeti
előirányzat

Támogatás értékű bevétel

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682001-1

381 000

0

Fő u. 1. telekhez kapu építés

300 000

Fejlesztések, beruházások Áfa

81 000

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 680002-1

9 271 000

Orvosi rendelő akadálymentesítése

1 000 000

Járda felújítás Hétvezér u. mindkét oldalán

5 300 000

Temető parkoló kialakítása

1 000 000

Beruházás Áfa

1 971 000

Zöldterület kezelés 813000

508 000

Fűnyíró vásárlás

400 000

Áfa

108 000

0

Város és községgazdálkodás m.n.s. szolg. 841403-1

2 007 000

0

Kultúrház előtti közter. Burkolat engedélyezési terv

380 000

Csapadékvíz elvezetés

600 000

Látványtó tervezés

600 000

Áfa

427 000

0

Fejlesztések, felújítások MINDÖSSZESEN

12 167 000

0

5. melléklet

Feketeerdő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS

Sor-szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

2012.

2013.

2014.

2014. után

1

2

3

4

5

6

7

Helyi adók

01

16 298

16 298

16 298

16 298

65 192

Osztalék, koncessziós díjak

02

-

Díjak, pótlékok, bírságok

03

-

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

-

Részvények, részesedések értékesítése

05

-

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

-

Saját bevételek (01+… .+07)

08

16 298

16 298

16 298

16 298

65 192

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

8 149

8 149

8 149

8 149

32 596

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

-

-

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

8 149

8 149

8 149

8 149

32 596

6. melléklet

2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

MEGNEVEZÉS

Sor-szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

2012.

2013.

2014.

2014. után

1

2

3

4

5

6

7

Helyi adók

01

16 298

16 298

16 298

16 298

65 192

Osztalék, koncessziós díjak

02

-

Díjak, pótlékok, bírságok

03

-

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

-

Részvények, részesedések értékesítése

05

-

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

-

Saját bevételek (01+… .+07)

08

16 298

16 298

16 298

16 298

65 192

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

8 149

8 149

8 149

8 149

32 596

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

-

-

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

8 149

8 149

8 149

8 149

32 596