Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 02- 2013. 09. 02

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (IX. 1.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés módosításáról1

2013.09.02.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint a 2011. évi CLXXXVIII. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.22.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Képviselő-testület a Rendelet 1. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„(1) A Képviselő-testület Feketeerdő község 2013. évi költségvetésének

kiadási főösszegét 54 310 e Ft-ban,
bevételi főösszegét 54 310 e Ft-ban állapítja meg.
A költségvetés 11 892 e Ft működési hiányát valamint a 9 408 e Ft fejlesztési hiányát az
előző évi 21 300 e Ft pénzmaradványból finanszírozza.”

2. § A Képviselő-testület a Rendelet 1, 2, 3, 4 számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4 melléklete lép.

3. § A Képviselő-testület a Rendelet 9. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésében az évközi

többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot

1 431 e Ft-ban állapítja meg.”

5. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

adatok ezer forintban

Források

680002-1

841403-1

841403-6

841901-9

890442-1

960302-1

Összesen

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

12

1 054

16 382

5

17 453

1. Intézményi működési bevételek

12

1 054

84

5

1 155

1.1.

Hatósági jogkörhöz köthető bev.
(9111,91112,91113)

1.2.

Egyéb saját bevétel
(91211,91212,91219,9141, 91311, 91312,91313,91314)

12

200

84

5

301

1.3.

Áfa bevételek - visszatérülések

54

54

1.4.

Hozam és kamatbevételek

800

800

2. Önkormányzatok sajátos működési bev.

16 298

16 298

2.1.

Helyi adók

14 501

14 501

2.2.

Gépjárműadó

1 797

1 797

2.3.

Egyéb átengedett adó

II. TÁMOGATÁSOK

1.

Önkormányzatok költségvetési tám.
(942,943,944,945,946,947)

13 356

13 356

1.1.

SZJA

1.2.

Központosított előir. (9441)

655

655

1.3.

Normatív hozzájárulások

10 592

10 592

1.3.1.

Cél jellegű decentralizált támgoatás

1.3.2.

Egyes szoc.feladat kiegészítő
támogatása (94312)

934

934

Egyes jöv.potló tám. kiegészítése

826

826

Szerkezetátalakítási tartalék

349

349

Felhalmozási célú költségvetési támogatás

217

217

Vis maior támogatás

217

217

III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.

1.

Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése
(93111,93113,93112,93114,93115)

2

Önkorm. sajátos felhalmozási és
tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon
üzemeltetéséből származó)

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL

1 173

659

1 832

1.

Támogatás értékű működési bevétel

1.1.

Támogatás értékű működési bevétel

1 173

659

1 832

1.2.

Többcélú kistérségi társulástól (46415)

2.

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

2.1.

Támogatás értékű felhalmozási
bevétel (46512)

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.

1.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)

2.

Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on
kívülről (47211,47212,47213,47215)

VI.

TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérülése (19)

152

152

2.

Forgatási célú értékp.beváltása (2193)

VIII. HITELEK

1.

Működési célú hitel felvétele

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.

1.

Előző évi pénzmaradvány

21 300

21 300

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

21 300

21 300

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

12

22 506

1 173

29 955

658

5

54 310

2. melléklet

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként adatok e Ft-ban

Megnevezés

522001-1

680001-1

680002-1

813000-1

841112-1

841402-1

841403-1

841403-6

841908-9

851011-6

869041-6

882111-1

882115-1

882116-1

882122-1

882123-1

882124-1

882202-1

882203-1

890301-5

890442-1

910121-1

960302-1

Összesen

Személyi juttatások

1 624

2 280

580

192

4 676

Munkaadói járulékok

573

604

78

252

1 507

Dologi kiadások /Folyó kiadások

4 027

26

426

889

1 397

4 026

3 146

1 086

15 023

Előző évi pmaradvány visszafiz.

0

Működési célú kölcsön nyújtása

0

Támogatásértékű müködési kiadás

250

250

Müködés célú pe. átadás

38

11 133

4 728

663

16 562

Társad.-szoc.-i juttatások, támog.

850

94

1 150

1 650

100

780

120

100

240

5 084

Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék

1 431

1 431

Kamatkiadások

0

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK

4 027

26

426

889

2 197

1 397

6 948

11 133

1 431

4 728

663

850

94

1 150

1 650

100

780

120

100

250

898

3 590

1 086

44 533

Felújítások

2 859

2 859

Beruházások

300

2 000

400

1 580

4 280

Felújítási / beruházások Áfa

81

1 313

108

427

1 929

Támogatásértékű felhalm.kiadások

0

Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak

576

133

709

Államh.kívüli pe.átadás

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

381

6 748

508

2 140

9 777

Támogatási kölcsönök nyújtása

0

Pénzügyi befekt.részesedések vás.

0

Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.

0

Finanszírozási kiadások /hitel törl.

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

4 027

407

7 174

1 397

2 197

1 397

9 088

11 133

1 431

4 728

663

850

94

1 150

1 650

100

780

120

100

250

898

3 590

1 086

54 310

3. melléklet

A Önkormányzat költségvetési egyenlege

BEVÉTEL

KIADÁS

Hiány

Tárgyévi működési bevétel

32 641

Tárgyévi működési kiadás

44 533

11 892

Felhalmozási célú bevételek

369

Felhalmozási célú kiadások

9 777

9 408

Pénzmaradvány

21 300

Bevételek összesen

54 310

Kiadások összesen

54 310


21 300

4. melléklet

A költségvetés készítésénél figyelembe vettfejlesztések, felújítások (Ft-ban)

Megnevezés

2013. évi
eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat 2013. 06. 30.

Támogatás értékű bevétel

Támogatás értékű bevétel 2013. 06. 30.

Építkezés, felújítás

9 652 000

6 553 000

217 000

217 000

Fő út 1. telekhez kapu építés

300 000

300 000

Orvosi rendelő akadálymentesítése

1 000 000

1 000 000

Járda felújítás-Hétvezér u. mindkét oldala

5 300 000

2 859 000

Temető-parkoló kialakítása

1 000 000

1 000 000

Fejlesztések, beruházások Áfa

2 052 000

1 394 000

0

0

Vis maior támogatás-hóhelyzet

217 000

217 000

Gépek, berendezések

508 000

508 000

0

0

Egyéb gép, berendezés (fűnyíró vásárlás)

400 000

400 000

0

0

Áfa

108 000

108 000

0

0

Város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.

2 007 000

2 007 000

0

0

Kultúrház előtti tér térkövezés engedélyeztetés terve

380 000

380 000

0

0

Csapadékvíz elvezetési terv

600 000

600 000

Látványtó terve

600 000

600 000

0

0

Áfa

427 000

427 000

0

0

Fejlesztések, felújítások MINDÖSSZESEN

12 167 000

9 068 000

217 000

217 000

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 3. napjával.