Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselőtestületének önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2013. 12. 03- 2014. 05. 30

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselőtestületének önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

2013.12.03.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ban kapott felhatalmazás alapján, és a 47. § (3) bekezdése alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendeletének végrehajtására a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet alapján a központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Dunakiliti Község Önkormányzata számára.

(2) E rendelet célja, hogy Feketeerdő településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, átmeneti segély, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Feketeerdő közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek

2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki

a) Lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy

b) Aktív korúak ellátásában részesül

c) családjában akinek családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:

- egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 280 % -t
- családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-t.
(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. § (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott

feltétel teljesülésétől – az a személy, család
a) Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
b) Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.
(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

3. A támogatás igénylésének menete

4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. (1. sz. mell)

(2) A kérelmeket 2013. december 11. napjáig lehet a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról

következő rendes ülésén, legkésőbb 2013. december 12. napjáig dönt.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. (2. sz. mell)

5. § A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. sz. melléklete szerint az Önkormányzat számára megállapított 182.880,-Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított szállítási költség, mint saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

II. Fejezet

Záró rendelkezések

6 §

(1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2014. május 31. napján hatályát veszti.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Kérelem
A kérelem benyújtható: 2013. 12.11. napjáig
Kérelem
........................................................ (név) szül. hely és idő: ....
Feketeerdő,…………………………. utca. ….. sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 13 /2013. (XII. 3.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként _________erdei m3 tűzifát biztosítani.
A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*
a.) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:........................................................................................
b.) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:.......................................................................................................

a) családjában akinek családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:

- egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 % -ot ………… Ft/hó
- családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-ot ………….Ft/hó
*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)
Feketeerdő, 2013…………………….
…………………………
kérelmező

A szociális ellátás folyósítását igazolom.
Dunakiliti, 2013…………… /2014. ..……………………...…………………………………………… .........................................................
ügyintéző

A Képviselő-testület döntése:
Kérelmező részére a Bizottság ................................................... /2013. (… ) számú határozatával
…..… erdei m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.
Feketeerdő, 2013.…………….
……………………….

Csatolandó dokumentumok:
- jövedelemigazolások,
- a rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példánya, ha az nem tartható nyilván a hivatal nyilvántartásában.

2. melléklet

Átvételi elismervény
………………….. ……………………… (név) Feketeerdő, …………………..u……… sz.
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselőtestületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 13/2013. (XII.3.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként____q mennyiségű tűzifát
á t v e t t e m
Feketeerdő, 2013. _____hó _____nap
__________________________________ ___________________________________
átadó átvevő