Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2013. 05. 08- 2013. 05. 08

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete

a 2012. évi költségvetés módosításáról1

2013.05.08.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szóló 2011.évi CXCV. törvény valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet és a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 19/2012.(XII.01.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet), módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A Képviselő-testület a Rendelet 1. § (1) –(2) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A Képviselő-testület Feketeerdő község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének

kiadási főösszegét 67 066 e Ft-ban,
bevételi főösszegét 67 066 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési hiányát, 2 778 e Ft-ot a felhalmozási bevételből és az előző évi pénzmaradványból finanszírozza.

2. § A Rendelet 1, 2, 4, 5 számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 4, 5 számú mellékletei lépnek.

3. § A Rendelet 3. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

3. § (3) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben a kiadások főösszegén belül a beruházások összegét 4 162 e Ft-ban állapítja meg, amelynek részletezését az 5. számú melléklet mutatja be.

4. § A Rendelet 7. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja.

7. § (1) A Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetésben a tartalék összegét 10 261 e Ft-ban állapítja meg.

5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Források

522001

680001

841403

841901

882117

889967

890442

910121

960302

Összesen

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

127

84

3 813

21 163

0

0

0

0

5

25 192

1. Intézményi működési bevételek

127

84

3 813

1 750

0

0

0

0

5

5 779

1.1.

Hatósági jogkörhöz köthető bev.
(9111,91112,91113)

0

1.2.

Egyéb saját bevétel
(91211,91212,91219,9141, 91311, 91312,91313,91314)

100

84

3 013

5

3 202

1.3.

Áfa bevételek - visszatérülések

27

1 750

1 777

1.4.

Hozam és kamatbevételek

800

800

2. Önkormányzatok sajátos működési bev.

0

0

0

19 413

0

0

0

0

0

19 413

2.1.

Helyi adók

15 030

15 030

2.2.

Gépjárműadó

4 263

4 263

2.3.

Egyéb átengedett adó

120

120

II. TÁMOGATÁSOK

0

0

0

21 420

33

0

0

0

0

21 453

1.

Önkormányzatok költségvetési tám.
(942,943,944,945,946,947)

0

0

0

21 420

33

0

0

0

0

21 453

1.1.

SZJA

15 026

15 026

1.2.

Központosított előir. (9441)

0

1.3.

Normatív hozzájárulások

6 394

33

6 427

1.3.1.

Cél jellegű decentralizált támgoatás

0

1.3.2.

Egyes szoc.feladat kiegészítő
támogatása (94312)

0

III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.

0

0

0

7 000

0

0

7 000

1.

Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése
(93111,93113,93112,93114,93115)

7 000

7 000

2

Önkorm. sajátos felhalmozási és
tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon
üzemeltetéséből származó)

0

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL

0

0

10 939

0

0

18

486

209

0

11 652

1.

Támogatás értékű működési bevétel

0

0

0

0

0

18

486

209

0

713

1.1.

Támogatás értékű működési bevétel

0

18

486

209

713

1.2.

Többcélú kistérségi társulástól (46415)

0

2.

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

0

0

10 939

0

0

0

0

0

0

10 939

2.1.

Támogatás értékű felhalmozási
bevétel (46512)

10 939

10 939

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)

0

0

2.

Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on
kívülről (47211,47212,47213,47215)

0

VI.

TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE

0

0

236

0

0

0

0

0

0

236

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérülése (19)

236

236

2.

Forgatási célú értékp.beváltása (2193)

0

VIII. HITELEK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.

0

0

1 533

0

0

0

0

0

0

1 533

1.

Előző évi pénzmaradvány

1 533

1 533

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

2 778

2 778

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

127

84

16 521

49 583

33

18

486

209

5

67 066

2. melléklet

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

680001

680002

813000

841112

841402

841403-1

841403-6

841908

851011

852011

852021

869041

882111

882115

882116

882117

882122

882123

882124

889967

882202

882203

890301

890442

910121

960302

Összesen

1 624

2 431

1 671

208

5 934

439

749

20

391

226

56

1 881

711

370

889

1 397

7 140

24

2 722

1 295

15 818

0

0

25

10 432

6 939

2 812

1 874

597

22 679

250

250

1 157

87

1 628

35

1 475

100

652

17

200

100

1 139

6 590

10 261

10 261

0

711

370

889

2 063

1 397

10 345

10 432

10 261

6 939

2 812

1 874

597

1 157

107

2 019

35

1 475

100

652

17

200

100

250

3 060

2 986

1 295

63 413

0

2 269

2 269

585

585

0

799

799

0

0

0

0

0

0

3 653

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 653

0

0

0

0

711

370

889

2 063

1 397

13 998

10 432

10 261

6 939

2 812

1 874

597

1 157

107

2 019

35

1 475

100

652

17

200

100

250

3 060

2 986

1 295

67 066

3. melléklet

Bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

Működési bevételek

46 113

Működési kiadások

62 904

Felhalmozási célú bevételek

18 175

Felhalmozási célú kiadások

4 062

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)

2 778

Részesedés vásárlása

100

Bevételek összesen

67 066

Kiadások összesen

67 066

Működési egyenleg -16 791 e Ft
Felhalmozási egyenleg: +14 013 e Ft
Mindösszesen egyenleg - 2 778 e Ft
A működési hiány a felhalmozási bevételből és az előző évi pénzmaradványból finanszírozható

4. melléklet

A költségvetés készítésénél figyelembe vett fejlesztések, felújítások (Ft-ban)

Megnevezés

2012. évi
eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat 2012. 12.31.

Teljesítés

Építkezés, felújítás

381 000

381 000

0

Fő út 1. telekhez kapu építés

300 000

300 000

Fejlesztések, beruházások Áfa

81 000

81 000

0

Gépek, berendezések

127 000

127 000

0

Egyéb gép, berendezés (fűnyíró vásárlás)

100 000

100 000

0

Áfa

27 000

27 000

0

Város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.

1 661 000

3 654 250

2 893 080

Kultúrház előtti tér térkövezés engedélyeztetés terve

300 000

300 000

0

Aqua részvény vásárlás

100 000

100 000

100 000

Látványtó terv, kerítés

300 000

1 869 000

1 569 000

Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projekt

799 000

800 250

800 450

Áfa

162 000

585 000

423 630

Fejlesztések, felújítások MINDÖSSZESEN

2 169 000

4 162 250

2 893 080

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. május 9. napjával.