Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSRÓL

Hatályos: 2013. 05. 07- 2023. 05. 31 18:30

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (V. 7.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSRÓL1

2013.05.07.

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a következő rendeletet alkotja:

A 2012. évi költségvetés végrehajtása

1. § (1) A Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetése

43 841 e Ft, azaz Negyvenhárommillió-nyolcszáznegyvenegyezer forint kiadással és
64 778 e Ft, azaz Hatvannégymillió-hétszázhetvennyolcezer forint bevétellel
az 1. és a 2. számú mellékletekben foglalt részletezés szerint teljesült..
(2) A Képviselő testület a 2012. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadások teljesítését 2 093 e Ft-ban állapítja meg, és a 4. számú melléklet szerint.

3. § A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés létszámkerete 2 fő.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonmérlege az 5-6. számú mellékletben meghatározottak szerint alakult.

5. § A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban:

Feladat megnevezése

2013

2014

ELMIB részvényvásárlás

Nagytérségi Hulladékgazd.

133

Összes kötelezettség

133

Pénzmaradvány elszámolása

6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi pénzmaradványát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2012. évi normatív hozzájárulás elszámolását a 8. számú melléklet szerinti részletezésben, a 2012. jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolást a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezés

7. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat bevételei

Jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a módosítotthoz

Egyéb saját bevétel

374

374

304

81,28%

ÁFA bevételek, visszatérülések

77

1827

1306

71,48%

Kamatbevételek

800

800

761

95,12%

Gépjárműadó

4263

4263

4493

105,40%

Helyi adók

15 030

15 030

14 520

96,61%

Személyi jövedelemadó

15 026

15 026

15 026

100,00%

Termőföld bérbeadásából származó

120

120

0

0,00%

személyi jövedelemadó

Talajterhelési díj

0

0

31

Helyi adókhoz kapcsolódó bírság

0

0

128

Tám.ért.műk. bevétel fejezeti kezelési előirányzatnak

0

0

0

0,00%

Tám.ért.műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

486

1368

281,48%

Működési célú tám.ért.bev.kp.szervtől

0

17

58

341,17%

Működési célú tám.ért.bev. önkormányzattól

0

0

0

0,00%

Működési célú tám.ért.bev.kistérségi társulástól

209

209

209

100,00%

Előző évi pénzmaradvány átvétel DK-ről

0

1533

1533

100,00%

Működési bevételek összesen

35 899

39 685

39 737

100,13%

Osztalékok, üzemelt., koncessziós díjak

0

0

0

0,00%

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

10939

10939

10939

100,00%

Tárgyi eszköz, imm.javak értékesítés

0

0

0

0,00%

Önkormányzati lakótelek értékesítése

8750

7000

5041

72,01%

Felúj.célú tám.ért.bev.helyi önk.

0

0

0

0,00%

Ber.célú pe.átv.egyéb váll. ÁH-n kívülről

0

0

0

0,00%

Felhalmozási bevételek összesen

19 689

17 939

15 980

89,08%

Kölcsönök visszatérülése

236

236

218

92,37%

Saját bevételek

55 824

57 860

55 935

96,67%

Önkormányzatok költségvetési

5 295

6 428

6 428

100,00%

támogatása

Pénzforgalmi bevételek

61 119

64 288

62 363

97,00%

Pénzmaradvány igénybevétele

2 778

2 778

2 415

86,93%

Költségvetési bevételek

63 897

67 066

64 778

96,58%

Függő, átfutó, kiegyenlítő

0

0

0

0

Bevétel mindösszesen

63 897

67 066

64 778

96,58%

2. melléklet

Az önkormányzat kiadásai

Jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a módosítotthoz

Személyi juttatások

5 228

5 934

4 446

74,92%

Munkaadót terhelő járulékok

2 222

1 880

886

47,12%

Dologi kiadások, folyó kiadások

12 944

15 309

10 125

66,13%

Előző évi maradvány visszafizetése

0

0

0

0,00%

Támogatásértékű működési kiadás

20 043

22 679

20 061

88,45%

Működési célú pénzeszköz átadás

250

250

242

96,80%

Társadalmi és szociális politikai

5 617

6 591

5 273

80,00%

támogatás

Tartalék

15 424

10 261

0

0%

Működési kiadások

61 728

62 904

41 033

65,23%

Felújítások

0

0

0

0,00%

Beruházás

1 000

2 569

1 569

61,07%

Beruházás Áfa

270

693

424

61,18%

Támogatás értékű felhalm.kiadás kistérségnek

0

0

0

0,00%

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

799

800

800

100,00%

ÁH-n kívülre

Felhalmozási kiadások

2 069

4 062

2 793

68,75%

Támogatási kölcsön nyújtása

0

0

0

0

Részesedések vásárlása

100

100

100

100,00%

Költségvetési kiadások

63 897

67 066

43 926

65,49%

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

-85

0

MINDÖSSZESEN

63 897

67 066

43 841

65,36%

3. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Bevételek

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A.

Saját bevétel

A.

Működési kiadások

1. Működési bevételei

1. Személyi juttatások

5 934

4 446

- egyéb saját bevétel

374

304

2. Járulékok

1 880

886

- ÁFA bevétel, visszaigénylés

1 827

1 306

3. Dologi kiadások, folyó kiadás

15 309

10 125

- kamatbevétel

800

761

4. Előző évi maradvány visszafizetése

0

0

- helyi adók

15030

14 520

5. Működési célú pénzeszköz átadás

250

242

6. Társadalom és szoc.politikai kiad.

6 591

5 273

7. Támogatásértékű működési

22 679

20 061

2. Felhalmozási bevétel

B.

Felhalmozási kiadás

tárgyi eszköz értékesítés

7 000

5 041

- felújítás

0

0

- kölcsön visszatérülése

236

218

- beruházás

2 569

1 569

beruházás áfa

693

424

- felhalmozási célú pénzeszk. átadás

800

800

B.

Átvett pénzeszköz

1. Működési célra

2 245

3 168

2. Felhalmozási célra

10 939

10 939

C.

Sajátos bevételek

C.

Részesedések vásárlása

100

100

1. Gépjárműadó

4 263

4 493

2. Személyi jövedelemadó

15 026

15 026

3. Termőföld bérbeadásból származó

120

0

4. Talajterhelési díj

0

31

5. Helyi adókhoz kapcsolódó bírság

0

128

6. Önkormányzat költségvetési
támogatása

6 428

6 428

D.

Pénzforgalom nélküli bevétel

D.

Pénzforgalom nélküli kiadás

pénzmaradvány igénybevétele

2 778

2 415

- tartalék

10 261

0

BEVÉTEL

67 066

64 778

KIADÁS

67 066

43 926

E.

Finanszírozási műveletek

E.

Finanszírozási műveletek

1. Függő, átfutó elszámolás

0

0

1. Rövid lej.hitelek törlesztése

0

0

2. Hosszú lej.hitelek törlesztése

0

0

3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

0

-85

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

67 066

64 778

KIADÁS MINDÖSSZESEN

67 066

43 841

4. melléklet

A költségvetés készítésénél figyelembe vett fejlesztések, felújítások (Ft-ban)

Megnevezés

2012. évi
eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat 2012. 12.31.

Teljesítés

Építkezés, felújítás

381 000

381 000

0

Fő út 1. telekhez kapu építés

300 000

300 000

Fejlesztések, beruházások Áfa

81 000

81 000

0

Gépek, berendezések

127 000

127 000

0

Egyéb gép, berendezés (fűnyíró vásárlás)

100 000

100 000

0

Áfa

27 000

27 000

0

Város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.

1 661 000

3 654 250

2 893 080

Kultúrház előtti tér térkövezés engedélyeztetés terve

300 000

300 000

0

Aqua részvény vásárlás

100 000

100 000

100 000

Látványtó terve

300 000

1 869 000

1 569 000

Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Projekt

799 000

800 250

800 450

Áfa

162 000

585 000

423 630

Fejlesztések, felújítások MINDÖSSZESEN

2 169 000

4 162 250

2 893 080

5. melléklet

Az Önkormányzat vagyonmérlege

ESZKÖZÖK

Megnevezés

A tárgyidőszak

elején

végén

1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke

01

0

0

2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke

02

0

0

3. Vagyoni értékű jogok

03

0

0

4. Szellemi termékek

04

91

11

5. Immateriális javakra adott előleg

05

0

0

6. Immateriális javak étékhelyesbítése

06

0

0

I. Immateriális javak (01+…+06)

07

91

11

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

08

169 718

168 465

2. Gépek, berendezések és felszerelések

09

1 507

1 112

3. Járművek

10

0

0

4. Tenyészállatok

11

0

0

5. Beruházások, felújítások

12

0

0

6. Beruházásra adott előlegek

13

0

0

7. Állami készletek, tartalékok

14

0

0

8. Tárgyi eszközök értékhelyesíbítése

15

0

0

II. Tárgyi eszközök összesen (08+…+15)

16

171 225

169 577

1. Egyéb tartós részesedések

17

4 492

4 592

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

18

0

0

3. Tartósan adott kölcsön

19

761

562

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

20

0

0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

0

0

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

22

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszk.össz. (17+…+22)

23

5 253

5 154

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

24

489

461

2. Koncesszióba adott ezsközök

25

0

0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

0

0

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

0

0

5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba
vett eszközök értékhelyesbítése

28

0

0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre adott/vett eszközök

29

489

461

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.
(07+16+23+29)

30

177 058

175 203

1. Anyagok

31

0

0

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

32

0

0

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

33

0

0

4. Késztermékek

34

0

0

5/a.Áruk, betétdíjas göngyölegek közvetített szolgáltatás

35

0

0

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

36

0

0

I. Készeltek összesen (31+…+36)

37

0

0

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

38

0

0

2. Adósok

39

849

700

3. Rövid lejáratú kölcsönök.

40

0

0

4. Egyéb követelések

41

18

0

Ebből - tartósan adott kölcsön éven belüli részlet

42

0

0

- egyéb hosszú lejáratú követelés éven belüli részlet

43

0

0

- támogatási program előlege

44

0

0

- támogatási program szabálytalanul
kifizetése miatti követelés

45

18

0

- garancia- és kezességvállalásból
származó követelés

46

0

0

II. Követelések összesen (38+…+41)

47

867

700

1. Egyéb részesedés

48

0

0

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

49

0

0

III. Értékpapírok összesen (48+…49)

50

0

0

1. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek

51

0

0

2. Költségvetési bankszámlák

52

2 778

21 300

3. Elszámolási számlák

53

0

0

4. Idegen pénzeszközök

54

0

0

IV. Pénzeszközök összesen (51+…+54)

55

2 778

21 300

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

56

17

0

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

57

68

0

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

58

0

0

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

59

0

0

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (56+…+59)

60

85

0

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)

61

3 730

22 000

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)

62

180 788

197 203

6. melléklet

Az Önkormányzat vagyonmérlege

FORRÁSOK

Megnevezés

A tárgyidőszak

elején

végén

1. Induló tőke

63

177 321

147 918

2. Tőkeváltozások

64

0

27 342

3. Értékelési tartalék

65

0

0

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+…+65)

66

177 321

175 260

1. Költségvetési tartalék elszámolása (68+69)

67

15 482

20 852

Ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

68

13 129

20 852

- előző évi költségvetési tartalék elszámolása

69

0

0

2. Költségvetési pénzmaradvány

70

-13 067

0

3. Kiadási megtakarítás

71

0

0

4. Bevételi lemaradás

72

0

0

5. Előirányzat maradvány

73

0

0

I. Költsévetési tartalékok összesen (67+70…+73)

74

2 415

20 852

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (76+77)

75

0

0

Ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

76

0

0

- előző évi vállalkozási tartalékelszámolása

77

0

0

2. Vállalkozási tevékenység eredménye

78

0

0

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

79

0

0

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása

80

0

0

II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)

81

0

0

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)

82

2 415

20 852

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

83

0

0

2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

84

0

0

3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

85

0

0

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

86

0

0

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

87

0

0

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

88

0

0

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83+..+88)

89

0

0

1. Rövid lejáratú kölcsönök

90

0

0

2. Rövid lejáratú hitelek

91

0

0

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (93+94)

92

64

146

Ebből - tárgyévi költésgvetést terhelő szállítói kötelezettségek

93

64

146

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

94

0

0

4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (96+…+112)

95

540

497

Ebből: - váltótartartozások

96

0

0

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek

97

0

0

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek

98

0

0

- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek

99

0

0

- helyi adó túlfizetés

100

0

0

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek

101

0

0

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek

102

0

0

- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek

103

0

0

- hosszú lejáratra kapott kölcsön következő évi törlesztése

104

0

0

- felhalmozási célú kötvények kibocsátásából származó
tartozás következő évi törlesztése

105

0

0

- működési célú kötvények kibocsátásából származó
tartozás következő évi törlesztése

106

0

0

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése

107

0

0

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő
évi törlesztése

108

0

0

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évi
törlesztése

109

0

0

- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettség

110

540

497

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek

111

0

0

- egyéb különféle kötelezettségek

112

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek (90+91+92+95)

113

604

643

1. Költségvetési passzív függő elszámolások

114

448

448

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

115

0

0

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

116

0

0

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

117

0

0

Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolás

118

0

0

- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása

119

0

0

III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. (114+…+117)

120

448

448

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)

121

1 052

1 091

FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)

122

180 788

197 203

7. melléklet

Az Önkormányzat pénzmaradványa

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

1

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

2 778

21 300

2

Pénztárak és betétkönyvek záróegynelegei

0

0

3

Záró pénzkészlet (1+2)

2 778

21 300

4

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenleg

0

0

5

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

6

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

85

0

7

Költségvetési passzív átfutó elszámolákos záróegyenlege

0

0

8

Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege (-)

-448

-448

9

Passzív függő elszámolások záróegynelege (-)

0

0

10

Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (4-9) (+ -)

-363

-448

11

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

-10 714

0

12

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0

13

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)

13 129

20 852

14

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

0

0

15

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

0

-7

16

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)

0

0

17

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)

0

0

18

Pénzmaradványt terhelő levonások

0

0

19

Költségvetési pénzmaradvány (13+…+18)

13 129

20 845

20

Vállalkozási tevékenység eredményéből
alaptevékenység ellátásra felhasznált összeg

0

0

21

Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján
módosított tétel (+ -)

0

0

22

Módosított pénzmaradvány (19+20+21)

13 129

20 845

23

A 19. sorból - Egészségbiztosítási alapból folyósított
pénzeszköz maradványa

0

0

24

A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

604

497

25

A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány

12 525

20 348

8. melléklet

Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű szja elszámolása

Normatíva megnevezése

költségvetési törvény alapján

tényleges

mutató szám

állami hj.

mutató sz.

állami hj.

Település önk.felad. - telep.-üzem,ig. - lakos.szám.sz.

565

2 301 810

565

2 301 810

Település.önk.felad. - telep.-üzem,ig. - kiegészítés

1

1 498 190

1

1 498 190

Kereset kiegészítés

0

0

0

0

Pénzbeli szociális juttatások

0

1 494 771

0

1 494 771

Normatív hozzájárulás összesen

566

5 294 771

566

5 294 771

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

1 068 158

1 068 158

Egyéb központi támogatás

65 280

65 280

Önkormányzat költségvetési támogatása

6 428 209

6 428 209

9. melléklet

Az Önkormányzat 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása

Megnevezés

Első adatközlés évközi módosítás

2012. december 31. adóerőképesség

1

Jövedelem különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)

10 399 346

0

2

Jövedelem különbség mérséklés (április 30-i lemondás után)

10 399 346

0

3

Jövedelem különbség mérséklés (július 31-i lemondás/pótigény után)

10 399 346

0

4

Jövedelem különbség mérséklés (október15-i lemondás után)

10 399 346

0

5

Lakhelyen maradó SZJA (8%)

4 626 800

4 626 800

6

7

Iparűzési adóerőképesség

5 313 854

5 313 854

8

Lakosok száma (2010. január 1-jén)

565

565

9

Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje (05+07)/08

17 594

17 594

10

Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára

36 000

36 000

11

Kiegészítés egy főre (ha 09<10 akkor 10-09)

18 406

18 406

12

Kiegészítés (11x08)

10 399 346

10 399 346

13

Beszámítás egy főre (ha 09>10x1.25)

0

0

14

Beszámítási korlát

4 765 294

0

15

Beszámítás

0

0

16

2012. évi számított jövedelem-különbség mérséklés
(12 v. 15X(-1)v.0) (+ -)

10 399 346

10 399 346

17

Önkormányzat által fizetendő összeg

0

0

18

Önkormányzat részére fizetendő összeg

0

0

19

Beruházási kiadások összesen

0

0

20

Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök

0

0

21

Véglegezett beszámítási össszegből az önkormányzatnak visszajár

0

0

1

Az önkormányzati rendeletet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. 18 óra 30 perccel.