Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatás céljából történő használatáról

Hatályos: 2013. 07. 13

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

a közterület filmforgatás céljából történő használatáról

2013.07.13.

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés b) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4) bekezdésének 19. pontja, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4)-(5) bekezdésében alapján kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 54. § (1) bekezdésében foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek Feketeerdő község területén a közterületek filmforgatásra történő használatát meghatározzák.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya Feketeerdő község közigazgatási területén az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletekre terjed ki.

A közterület használat szabályai

3. § (1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a hatvan napot nem haladhatja meg.

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy különböző

engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében

az 1500 m2-t nem haladhatja meg.

4. § (1) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással

fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati

döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel

érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül
megszünteti.
(2) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül megszünteti.
(3) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület használatot biztosítani kell.
(4) Rendkívüli természeti helyzet esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.
(5) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti helyzet megszűnését, vagy, ha a rendkívüli természeti helyzet a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét,vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.

5. § (1) A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:

a) forgatási helyszín esetében: 150 Ft/m2/nap,

b) technikai kiszolgálás, és stábparkolás esetében: 100 Ft/m2/nap.

(2) A fizetendő díj 30 %-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 30 napot.

(3) Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat nem haladja meg a 30 napot, de a tényleges használat annál hosszabb az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti díjat kell megfizetni.

(4) Ha a tényleges közterület használat a hatvan napot meghaladja, a teljes igénybevétel időtartamára az (1) bekezdés szerinti díjak ötszörösét kell megfizetni.

6. § Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha forgatás időtartama nem haladja meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a harminc napot.

7. § A Képviselő-testület a hatósági szerződés, és a 4. § (1), (3) bekezdése szerinti döntéssel kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.

8. § A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a mozgóképről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezése az irányadó.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ezen rendelet 2013. július 13. napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.