Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (IX.25.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításáról

Hatályos: 2014. 10. 09- 2014. 10. 09

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014 (IX.25.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosításáról1

2014.10.09.

Feketeerdő község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az 1997. évi LXXVIII. tv. 6. § /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

A 2/2003.(IV.15.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatot és annak mellékleteit módosítja az alábbiak szerint.
Jelen módosítás csak a TH-13-02-21 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/ M jelű tervlapjával együtt érvényes.

1. §

.

A Helyi Építési Szabályzat 13. §. 1. bek. (b) pontja kiegészül az alábbiak szerint:
magánút területe: KÖmn

2. §

.

A Helyi Építési Szabályzat 16. §. 4. bek. kiegészül az alábbiak szerint:
Falusias lakóterület: Fl-O 30/50 – 4,5 /20/35/700/
- falusias lakóterület
- oldalhatáron álló beépítés
- 30 % max. beépíthetőség
- 50 % min. zöldfelület
- 4,5 m max. építménymagasság
- 20 m min. telekszélesség
- 35 m min. telekmélység
- 700 m2 min. telekterület
- 0,5 szintterület mutató

3. §

.

A Helyi Építési Szabályzat 21. § . 3 bek. (b) pontja kiegészül az alábbiakkal:
- magánút: KÖ mn

4. §

.

A Helyi Építési Szabályzat 21. § . kiegészül az alábbiakkal:
(7) A kialakítandó magánutak legkisebb szélessége: 6,0 m.

5. §

.

/1/Jelen a rendelet az elfogadása utáni 15. napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg Feketeerdő község képviselő-testületének 2/2003.(IV.15.) számú rendelete a település helyi építési szabályzatáról módosul.
/2/Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A rendelet csak a TH-13-02-21 munkaszámú tervdokumentáció SZ-1/ M jelű szabályozási tervlapjával és a tervdokumentáció mellékleteivel együtt érvényes.
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. október 10. napjával.