Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (XI.26..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.04.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 26- 2014. 11. 26

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014 (XI.26..) önkormányzati rendelete

az Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.04.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról1

2014.11.26.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1.f. és 2. pontja szerint, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. és 26§-a, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.04.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Képviselő-testület Feketeerdő község 2014. évi költségvetésének

kiadási főösszegét 64 810 e Ft-ban,
bevételi főösszegét 64 810 e Ft-ban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület a Rendelet 1, 2, 3, 4 számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4 számú melléklete lép.

3. § A Képviselő-testület a Rendelet 8. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalékot 589 e Ft-ban határozza meg.

4. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

adatok ezer Ft-ban

Források

.066020

.018010

.013320

.041233

Összesen

I.

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

0

9 509

0

3 328

12 837

1.

Önkormányzatok költségvetési tám.
(0911)

0

9 509

0

3 328

12 837

1.1.

Normatív hozzájárulások(09111-09114)

8 472

8 472

T.önk.szoc.gy.jóléti és gy.étk.t.(091131)

1 027

1 027

Központosított előir. (09115)

10

10

H.Önk.Kiegészítő támogatása (09116)

Egyéb műk.tám.közp.ktgv.sz.(0916011)

Egyéb műk.tám.elkül.áll.pénz.al.(0916061)

3 328

3 328

II. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK

10 000

10 000

1.

Felhalm.célúÖnkorm.támogatás (0921)

10 000

10 000

III.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK (093)

16 535

0

16 535

2.1.

Helyi adók (0934,09355)

14 585

14 585

2.2.

Gépjárműadó (09354)

1 950

1 950

2.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (0936)

0

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (094)

952

84

5

1 041

1. Intézményi működési bevételek

952

84

5

1 041

1.1.

Hatósági jogkörhöz köthető bev.
(9111,91112,91113)

0

1.2.

Egyéb saját bevétel
(09401,09402,09403,09404,09405,)

120

84

5

209

1.3.

Áfa bevételek - visszatérülések (09406,-7)

32

32

1.4.

Kamatbevételek (09408)

800

800

Egyéb pénzügyi műveletek bev. (09409)

Egyéb működési bevétel
(094010)

V.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1 473

1 473

Ingatlanok értékesítése (0952)

1 473

1 473

VI.MŰKÖDÉSI CÉLÚÁTVETT PÉNZESZKÖZ

2 362

0

0

2 362

1.

Működési célú átvett pénzeszk.(0963)

0

0

0

0

1.1.

Támogatás értékű működési bevétel

0

1.2.

Többcélú kistérségi társulástól

0

2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (097)

2 362

0

0

2 362

2.1.

Támogatás értékű felhalmozási
bevétel

2 362

2 362

VI.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

20 562

0

0

20 562

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérülése

11 412

11 412

2.

Forgatási célú értékp.beváltása (2193)

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

1.

Előző évi pénzmaradvány

9 150

9 150

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

23 876

37 601

5

3 328

64 810

2. melléklet

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Megnevezés

.045160

.013350

.066010

.011130

.064010

.066020

.018010

.900070

.091140

.074031

.105010

.101150

.103010

.104051

.106020

.107053

.107060

.084031

.041233

.082042

.013320

Összesen

Személyi juttatások

1 624

1 694

2 932

192

6 442

Munkaadói járulékok

549

403

519

206

1 677

Dologi kiadások /Folyó kiadások

3 810

376

1 905

1 651

4 025

338

2 929

1 036

16 070

Előző évi pmaradvány visszafiz.

0

Működési célú kölcsön nyújtása

0

Támogatásértékű müködési kiadás

3 577

845

4 422

Müködés célú pe. átadás

4 770

465

5 235

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás

0

Társad.-szoc.-i juttatások, támog.

104

1 041

1 270

100

1 045

45

5

1 095

2 233

6 938

Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék

589

589

Kamatkiadások

0

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK

3 810

376

1 905

2 173

1 651

10 892

442

589

3 577

845

1 041

1 270

100

1 045

45

5

1 095

465

5 684

3 327

1 036

41 373

Felújítások

10 000

10 000

Beruházások

2 447

3 410

5 857

Felújítási / beruházások Áfa

661

883

1 544

Támogatásértékű felhalm.kiadások

0

Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak

0

Államh.kívüli pe.átadás

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

13 108

0

0

0

4 293

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 401

Támogatási kölcsönök nyújtása

6 036

6 036

Pénzügyi befekt.részesedések vás.

0

Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.

0

Finanszírozási kiadások /hitel törl.

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3 810

13 484

1 905

2 173

1 651

21 221

442

589

3 577

845

1 041

1 270

100

1 045

45

5

1 095

465

5 684

3 327

1 036

64 810

3. melléklet

A Önkormányzat költségvetési egyenlege

BEVÉTEL

KIADÁS

Hiány

Tárgyévi működési bevétel

30 726

Tárgyévi működési kiadás

47 409

16 683

Felhalmozási célú bevételek

24 934

Felhalmozási célú kiadások

17 401

-7 533

Pénzmaradvány

9 150

Bevételek összesen

64 810

Kiadások összesen

64 810


9 150

A működési költségvetés 16 683 e Ft hiányát az előző évi 9 150 e Ft pénzmaradvány, valamint a felhalmozási célú bevétel finanszírozza.

4. melléklet

Fejlesztési célok (Ft-ban)

adatok Ft-ban

Megnevezés

2014. évi
eredeti
előirányzat

2014.évi módosított előirányzat

Az önk.vagyonnal kapcs.való gazd-al kapcs.feladatok (lakóingatlan) 013350

381 000

381 000

Fő u. 1. telekhez kapu építés

300 000

300 000

Fejlesztések, beruházások Áfa

81 000

81 000

Az önk.vagyonnal kapcs.való gazd-al kapcs.feladatok (nem lakóingatlan) 013350

8 763 000

12 726 802

Orvosi rendelő akadálymentesítése

600 000

600 000

Járda felújítás Hétvezér u. mindkét oldalán

5 300 000

2 126 000

Temető parkoló kialakítása

1 000 000

1 000 000

Művelődési ház felújítása (adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatásából)

7 874 016

Beruházás Áfa

1 863 000

1 126 786

Város és községgazdálkodás egyéb szolg. 066020

3 648 000

4 293 444

Kultúrház előtti közter. Burkolat engedélyezési terv

380 000

380 000

Honlap készítés

130 000

130 000

Utcanév tábla pályázat

2 362 000

2 501 984

FE Rendezési terv elkészítése

350 000

"Eper" integrált pénzügyi rendszer (könyv.program)

48 000

Egyéb tárgyi eszköz vás.

Áfa

776 000

883 460

Fejlesztések, felújítások MINDÖSSZESEN

12 792 000

17 401 246

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. november 27. napjával.