Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2014. 11. 27- 2015. 05. 30

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján,továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 25. § (3) bekezdés bb) pontjában, a 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében és a 47. § (1) bekezdés c) pontjában, és (3) bekezdése, valamint a, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 46/2014. (IX. 25.) BM rendelet  2. § (1) bekezdésében foglaltak végrehajtására a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

 1. §

(1)  A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
       támogatásáról szóló 46/2014.(IX.25.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) alapján a

központi költségvetés a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított  Feketeerdő Község Önkormányzata számára.

(2)  E rendelet célja, hogy Feketeerdő településen élők részére támogatást nyújtson szociális

rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben

nyújtott szociális ellátás, önkormányzati segély, mint egyszeri tűzifa juttatás ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az igénylés, odaítélés menetét.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Feketeerdő Község közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

(4)  A jelen rendeletben használt család, egyedül élő, háztartás, jövedelem fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

(3) E rendelet hatálya kiterjed Feketeerdő közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.

2. A támogatás elbírálásánál előnyt biztosító feltételek

2. §

(1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki

 1. Lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
 2. Aktív korúak ellátásában részesül, vagy,
 3. Időskorúak járadékában részesül
 4. Adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban részesül, vagy
 5. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
 6. akinek családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:

-  egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 280 % -t

 - családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-t.

(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. §

 1. Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. §-ban meghatározott

feltétel teljesülésétől – az a személy, család

 1. Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.
 2. Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

(2) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.

3. A támogatás igénylésének menete

4. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. (1. sz. mell)

(2) A kérelmeket 2014. december 10. napjáig lehet a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál benyújtani.

(3) A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról következő rendes ülésén, legkésőbb 2014. december 16. napjáig dönt.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja. (2. sz. mell)

5. §

A támogatás kizárólagos forrása a BM rendelet 1. sz. melléklete szerint az Önkormányzat számára megállapított 142.240,-Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított szállítási költség, mint saját forrás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket – függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e – el kell utasítani.

                                                      

II. fejezet

                                                          Záró rendelkezések

6. §

(1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és 2016. május 31. napján hatályát veszti.

(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Ikt.sz :                                                                 1. melléklet a 14./2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelethez

A kérelem benyújtható: 2014. 12.10. napjáig

Kérelem

........................................................  (név) szül. hely és idő: ........................................

anyja neve: ……………………. Feketeerdő,…………………………. utca. …..  sz. alatti lakos kérem, hogy részemre Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló ……… /2014. (XI. ….) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként  erdei m3 tűzifát biztosítani.

A tűzifa támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*

 1. Lakásfenntartási támogatásra jogosult, a megállapító határozat száma:……………….
 2. Aktív korúak ellátásában részesül, a megállapító határozat száma:       ………………….
 3. Időskorúak járadékában részesül, a megállapító határozat száma:        ………………….
 4. Adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban részesül, a megállapító határozat száma: ………………….
 5. Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, a megállapító határozat száma:………………….
 6. akinek családjában az egy főre eső jövedelme nem haladja meg:

-  egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 % -t

 - családban élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-t.
 egy főre eső jövedelem:  ………………………….

*(A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)

Feketeerdő, 2014…………………….

                                                                                                            …………………………

           kérelmező

A szociális ellátás folyósítását  igazolom / nem igazolom          

    ………………………… 

                                                                                                           ügyintéző

A Képviselő-testület döntése:

Kérelmező részére a  …………/2014. (…….) számú határozatával …….. erdei m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő természetbeni juttatásként.

Dunakiliti, 2014…………….                                                                                                           

                                                                                                          ………………………… 

                                                                                                           ügyintéző

Csatolandó dokumentumok:

- jövedelemigazolások,

- a rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentumok másolati példánya, ha az nem tartható nyilván a hivatal nyilvántartásában.

2. sz. melléklet a 14/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

...............................................  (név) Feketeerdő,...................................................... sz. alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-­testületének a tűzifa vásárlási támogatásról szóló 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként   ………..m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Feketeerdő, 2014………….

                                   átadó                                                              átvevő