Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 06- 2014. 09. 24

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

2014.02.06.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. és 26. §-a, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire, az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A Képviselő-testület Feketeerdő község 2014. évi költségvetésének

kiadási főösszegét 51 046 e Ft-ban,
bevételi főösszegét 51 046 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő- testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 1, 2. mellékletek szerint állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés létszámkeretét 2 főben határozza meg, ebből közfoglalkoztatott 1 fő.

3. § (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. év fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

5. § Az önkormányzatnak nincs önállóan gazdálkodó költségvetési szerve.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételét a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

7. § A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

8. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 1 159 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

9. §

.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

adatok ezer Ft-ban

Források

.066020

.018010

.013320

Összesen

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

952

16 619

5

17 576

1. Intézményi működési bevételek

952

84

5

1 041

1.1.

Hatósági jogkörhöz köthető bev.
(9111,91112,91113)

0

1.2.

Egyéb saját bevétel
(91211,91212,91219,9141, 91311, 91312,91313,91314)

120

84

5

209

1.3.

Áfa bevételek - visszatérülések

32

32

1.4.

Hozam és kamatbevételek

800

800

2. Önkormányzatok sajátos működési bev.

16 535

0

16 535

2.1.

Helyi adók

14 585

14 585

2.2.

Gépjárműadó

1 950

1 950

2.3.

Egyéb átengedett adó

0

II. TÁMOGATÁSOK

0

9 073

0

9 073

1.

Önkormányzatok költségvetési tám.
(942,943,944,945,946,947)

0

9 073

0

9 073

1.1.

SZJA (adók)

0

1.2.

Központosított előir. (9441)

0

1.3.

Normatív hozzájárulások

9 073

9 073

1.3.1.

Cél jellegű decentralizált támgoatás

0

1.3.2.

Egyes szoc.feladat kiegészítő
támogatása (94312)

0

III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.

0

1 473

0

1 473

1.

Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése
(93111,93113,93112,93114,93115)

1 473

1 473

2

Önkorm. sajátos felhalmozási és
tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon
üzemeltetéséből származó)

0

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL

2 362

0

0

2 362

1.

Támogatás értékű működési bevétel

0

0

0

0

1.1.

Támogatás értékű működési bevétel

0

1.2.

Többcélú kistérségi társulástól (46415)

0

2.

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

2 362

0

0

2 362

2.1.

Támogatás értékű felhalmozási
bevétel (46512)

2 362

2 362

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.

0

0

0

1.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)

0

2.

Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on
kívülről (47211,47212,47213,47215)

0

VI.

TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE

11 412

0

0

11 412

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérülése (19)

11 412

11 412

2.

Forgatási célú értékp.beváltása (2193)

0

VII. HITELEK

0

0

0

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.

9 150

0

0

9 150

1.

Előző évi pénzmaradvány

9 150

9 150

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

23 876

27 165

5

51 046

2. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Megnevezés

.045160

.013350

.013350

.066010

.011130

.064010

.066020

.066020-6

.01810

.900070

.091140

.074031

.105010

.101150

.107060

.103010

.104051

.101150

.107060

.084031

.041233

.082042

.013320

Összesen

Személyi juttatások

1 624

1 314

192

3 130

Munkaadói járulékok

549

403

52

1 004

Dologi kiadások /Folyó kiadások

3 810

26

350

1 905

1 651

4 525

313

3 124

1 086

16 790

Előző évi pmaradvány visszafiz.

0

Működési célú kölcsön nyújtása

0

Támogatásértékű müködési kiadás

4 684

3 578

845

9 107

Müködés célú pe. átadás

415

415

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás

0

Társad.-szoc.-i juttatások, támog.

850

1 150

1 000

100

1 045

120

100

2 284

6 649

Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék

1 159

1 159

Kamatkiadások

0

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK

3 810

26

350

1 905

2 173

1 651

6 242

4 684

313

1 159

3 578

845

850

1 150

1 000

100

1 045

120

100

415

2 284

3 368

1 086

38 254

Felújítások

5 300

5 300

Beruházások

300

1 600

2 872

4 772

Felújítási / beruházások Áfa

81

1 863

776

2 720

Támogatásértékű felhalm.kiadások

0

Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak

0

Államh.kívüli pe.átadás

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

381

8 763

0

0

0

3 648

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 792

Támogatási kölcsönök nyújtása

0

Pénzügyi befekt.részesedések vás.

0

Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.

0

Finanszírozási kiadások /hitel törl.

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3 810

407

9 113

1 905

2 173

1 651

9 890

4 684

313

1 159

3 578

845

850

1 150

1 000

100

1 045

120

100

415

2 284

3 368

1 086

51 046

3. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege
adatok e Ft-ban

BEVÉTEL

KIADÁS

Hiány

Tárgyévi működési bevétel

28 122

Tárgyévi működési kiadás

38 254

10 132

Felhalmozási célú bevételek

13 774

Felhalmozási célú kiadások

12 792

-982

Pénzmaradvány

9 150

Bevételek összesen

51 046

Kiadások összesen

51 046

9 150

A működési költségvetés hiányát 10 132 e Ft-ot az előző évi pénzmaradvány valamint a felhalmozási célú bevétel finanszírozza.

4. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célok (Ft-ban)

adatok Ft-ban

Megnevezés

2014. évi
eredeti
előirányzat

Támogatás értékű bevétel

Az önk.vagyonnal kapcs.való gazd-al kapcs.feladatok (lakóingatlan) 013350

381 000

0

Fő u. 1. telekhez kapu építés

300 000

Fejlesztések, beruházások Áfa

81 000

Az önk.vagyonnal kapcs.való gazd-al kapcs.feladatok (nem lakóingatlan) 013350

8 763 000

Orvosi rendelő akadálymentesítése

600 000

Járda felújítás Hétvezér u. mindkét oldalán

5 300 000

Temető parkoló kialakítása

1 000 000

Beruházás Áfa

1 863 000

Város és községgazdálkodás egyéb szolg. 066020

3 648 000

0

Kultúrház előtti közter. Burkolat engedélyezési terv

380 000

Honlap készítés

130 000

Utcanév tábla pályázat

2 362 000

Áfa

776 000

0

Fejlesztések, felújítások MINDÖSSZESEN

12 792 000

0

5. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Feketeerdő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS

Sor-szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

2012.

2013.

2014.

2014. után

1

2

3

4

5

6

7

Helyi adók

01

14 585

14 585

29 170

Osztalék, koncessziós díjak

02

-

Díjak, pótlékok, bírságok

03

-

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

-

Részvények, részesedések értékesítése

05

-

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

-

Saját bevételek (01+… .+07)

08

-

-

14 585

14 585

29 170

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

-

-

7 293

7 293

14 585

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

-

-

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

-

-

7 293

7 293

14 585