Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 09. 25- 2014. 11. 25

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

2014.09.25.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. és 26. §-a, valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény rendelkezéseire, az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1)1 A Képviselő-testület Feketeerdő község 2014. évi költségvetésének

kiadási főösszegét 62 422 Ft-ban,
bevételi főösszegét 62 422 e Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő- testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban 1, 2. mellékletek szerint állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés létszámkeretét 2 főben határozza meg, ebből közfoglalkoztatott 1 fő.

3. § (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének egyenlegét, valamint a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevételét a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. év fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint állapítja meg.

5. § Az önkormányzatnak nincs önállóan gazdálkodó költségvetési szerve.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig, valamint külön jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételét a rendelet 5. melléklete szerint állapítja meg.

7. § A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

8. § (1)2 A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot 579 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

9. §

.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez3

Az önkormányzat bevételei forrásonként

adatok ezer Ft-ban

Források

.066020

.018010

.013320

.041233

Összesen

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

ÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

0

9 383

0

1 066

10 449

1.

Önkormányzatok költségvetési tám.
(0911)

0

9 383

0

1 066

10 449

1.1.

Normatív hozzájárulások(09111-09114)

9 073

9 073

T.önk.szoc.gy.jóléti és gy.étk.t.(091131)

310

310

Központosított előir. (09115)

0

H.Önk.Kiegészítő támogatása (09116)

Egyéb műk.tám.közp.ktgv.sz.(0916011)

Egyéb műk.tám.elkül.áll.pénz.al.(0916061)

1 066

1 066

II. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK

10 000

10 000

1.

Felhalm.célúÖnkorm.támogatás (0921)

10 000

10 000

III.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK (093)

16 535

0

16 535

2.1.

Helyi adók (0934,09355)

14 585

14 585

2.2.

Gépjárműadó (09354)

1 950

1 950

2.3.

Egyéb közhatalmi bevételek (0936)

0

IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (094)

952

84

5

1 041

1. Intézményi működési bevételek

952

84

5

1 041

1.1.

Hatósági jogkörhöz köthető bev.
(9111,91112,91113)

0

1.2.

Egyéb saját bevétel
(09401,09402,09403,09404,09405,)

120

84

5

209

1.3.

Áfa bevételek - visszatérülések (09406,-7)

32

32

1.4.

Kamatbevételek (09408)

800

800

Egyéb pénzügyi műveletek bev. (09409)

Egyéb működési bevétel
(094010)

V.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1 473

1 473

Ingatlanok értékesítése (0952)

1 473

1 473

VI.MŰKÖDÉSI CÉLÚÁTVETT PÉNZESZKÖZ

2 362

0

0

2 362

1.

Működési célú átvett pénzeszk.(0963)

0

0

0

0

1.1.

Támogatás értékű működési bevétel

0

1.2.

Többcélú kistérségi társulástól

0

2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (097)

2 362

0

0

2 362

2.1.

Támogatás értékű felhalmozási
bevétel

2 362

2 362

VI.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

20 562

0

0

20 562

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérülése

11 412

11 412

2.

Forgatási célú értékp.beváltása (2193)

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

1.

Előző évi pénzmaradvány

9 150

9 150

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

23 876

37 475

5

1 066

62 422

2. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez4

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként (Ft-ban)

Megnevezés

.045160

.013350

.013350

.066010

.011130

.064010

.066020

.066020-6

.01810

.900070

.091140

.074031

.105010

.101150

.107060

.103010

.104051

.101150

.107053

.107060

.084031

.041233

.082042

013320

Összesen

Személyi juttatások

1 624

1 314

939

192

4 069

Munkaadói járulékok

549

403

127

52

1 131

Dologi kiadások /Folyó kiadások

3 810

26

350

1 905

1 651

4 385

338

3 124

1 086

16 675

Előző évi pmaradvány visszafiz.

0

Működési célú kölcsön nyújtása

.

0

Támogatásértékű müködési kiadás

4 684

3 578

845

9 107

Müködés célú pe. átadás

465

465

Fejlesztési célú pénzeszköz átadás

0

Társad.-szoc.-i juttatások, támog.

969

1 150

995

100

1 045

120

5

100

2 475

6 959

Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék

579

579

Kamatkiadások

0

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK

3 810

26

350

1 905

2 173

1 651

6 102

4 684

338

579

3 578

845

969

1 150

995

100

1 045

120

5

100

465

3 541

3 368

1 086

38 985

Felújítások

10 000

10 000

Beruházások

300

1 712

3 222

76

5 310

Felújítási / beruházások Áfa

81

1 119

870

21

2 091

Támogatásértékű felhalm.kiadások

0

Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak

0

Államh.kívüli pe.átadás

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

381

12 831

0

0

0

4 092

97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 401

Támogatási kölcsönök nyújtása

6 036

6 036

Pénzügyi befekt.részesedések vás.

0

Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.

0

Finanszírozási kiadások /hitel törl.

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

3 810

407

13 181

1 905

2 173

1 651

16 230

4 781

338

579

3 578

845

969

1 150

995

100

1 045

120

5

100

465

3 541

3 368

1 086

62 422

3. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez5

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege

BEVÉTEL

KIADÁS

Hiány

Tárgyévi működési bevétel

28338

Tárgyévi működési kiadás

45 021

16 683

Felhalmozási célú bevételek

24934

Felhalmozási célú kiadások

17 401

-7 533

Pénzmaradvány

9 150

Bevételek összesen

62422

Kiadások összesen

62 422


9 150

A működési költségvetés 16 683 e Ft hiányát az előző évi 9 150 e Ft pénzmaradvány, valamint a felhalmozási célú bevétel finanszírozza.

4. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez6

Fejlesztési célok (Ft-ban)

adatok Ft-ban

Megnevezés

2014. évi
eredeti
előirányzat

2014.évi módosított előirányzat

Az önk.vagyonnal kapcs.való gazd-al kapcs.feladatok (lakóingatlan) 013350

381 000

381 000

Fő u. 1. telekhez kapu építés

300 000

300 000

Fejlesztések, beruházások Áfa

81 000

81 000

Az önk.vagyonnal kapcs.való gazd-al kapcs.feladatok (nem lakóingatlan) 013350

8 763 000

12 726 802

Orvosi rendelő akadálymentesítése

600 000

600 000

Járda felújítás Hétvezér u. mindkét oldalán

5 300 000

2 126 000

Temető parkoló kialakítása

1 000 000

1 000 000

Művelődési ház felújítása (adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatásából)

7 874 016

Beruházás Áfa

1 863 000

1 126 786

Város és községgazdálkodás egyéb szolg. 066020

3 648 000

4 293 444

Kultúrház előtti közter. Burkolat engedélyezési terv

380 000

380 000

Honlap készítés

130 000

130 000

Utcanév tábla pályázat

2 362 000

2 501 984

FE Rendezési terv elkészítése

350 000

"Eper" integrált pénzügyi rendszer (könyv.program)

48 000

Egyéb tárgyi eszköz vás.

Áfa

776 000

883 460

Fejlesztések, felújítások MINDÖSSZESEN

12 792 000

17 401 246

5. melléklet a 2/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Feketeerdő Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS

Sor-szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

2012.

2013.

2014.

2014. után

1

2

3

4

5

6

7

Helyi adók

01

14 585

14 585

29 170

Osztalék, koncessziós díjak

02

-

Díjak, pótlékok, bírságok

03

-

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

-

Részvények, részesedések értékesítése

05

-

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

-

Saját bevételek (01+… .+07)

08

-

-

14 585

14 585

29 170

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

-

-

7 293

7 293

14 585

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

-

-

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

-

-

7 293

7 293

14 585

1

Beiktatta a 9/2014.(IX.25.) ör 1.§-a

2

Beiktatta a 9/2014.(IX.25.) ör. 3.§-a

3

Beiktattaa a 9/2014.(Ix.25.) ör.

4

Beiktatta a 9/2014.(IX.25.) or

5

Beiktatta a 9/2014.(IX.25.)

6

Beiktatta a 9/2014.(IX.25.) ör