Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(IV.09.) önkormányzati rendelete

a helyi környezetvédelemről és köztisztaság helyi szabályairól

Hatályos: 2014. 04. 09

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(IV.09.) önkormányzati rendelete

a helyi környezetvédelemről és köztisztaság helyi szabályairól

2014.04.09.

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 8. § (2) bekezdése alapján a község természeti örökségeinek, környezeti értékeinek, az élővilág, az itt élő emberek egészségének megőrzése, védelme, és minőségének javítása, valamint az együttélés alapvető szabályainak érdekében - a helyi körülményeket figyelembe véve - az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya kiterjed Feketeerdő község közigazgatási területére, minden természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, illetve tevékenykednek.

2. §

KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről az ingatlan tulajdonosa, kezelője, az ingatlan használója (haszonélvező, használó, bérlő, albérlő, szívességi használó) köteles gondoskodni.
(2) Az ingatlan tulajdonosának kötelessége ingatlanán a rendszeres rovar- és rágcsálóirtásról való gondoskodás.
(3) Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
(4) Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése károsítása.
(5) A vadon élő szervezetek élőhelyeinek azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.
(6) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlanhoz kapcsolódó járdaszakasz és a zöld sáv teljes területének a tisztán tartásáról, a járda hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről, továbbá a járda és az út közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről.
(7) Ha a tulajdonos a járda sikosságmentesitésére vonatkozó kötelezettségének a síkosság keletkezésétől számított 24 órán belül nem tesz eleget a hó és jég eltakarítását a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal a mulasztó tulajdonos költségére elvégezteti.
(8) Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlan előtti, melletti gyalogúton lévő gazt irtani. Ennek során ügyelni kell arra, hogy az útburkolat ne rongálódjon meg és a terepszint változatlan maradjon. Gondoskodni kell az ingatlanról a gyalogjárdára kinyúló ágak és bokrok nyeséséről is.
(9) Az ingatlan előtti járda hiányában az úttest középvonaláig terjedő teljes terület továbbá a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról és gondozásáról is az ingatlan tulajdonos köteles gondoskodni.
(10) Intézmények, szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, kereskedelmi üzlethelyiségek és más elárusító helyek előtti járdaszakasz tisztán tartása, hó- és síkosság mentesítése, az ingatlan tulajdonos, használó, illetve a létesítményt üzemeltetőjének a kötelessége.
(11) Közterületen szemetet, hulladékot csak az erre a célra rendszeresített gyűjtőedényzetben lehet elhelyezni.
(12) A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről
a) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben alkalmazott előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás, illetve ilyen műveletek végzésére alkalmas berendezés,
b) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,
c) a hulladék közvetítőnek történő átadása,
d) a hulladék kereskedőnek történő átadása,
e) a hulladék közszolgáltatónak történő átadása – ideértve a hulladék hulladékgyűjtő ponton vagy hulladékgyűjtő udvarban történő átadásának esetét is –, vagy
f) a hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadása útján gondoskodik
(13) Ha az eredeti hulladéktermelő vagy a hulladékbirtokos a hulladékot a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveletek elvégzése céljából hulladékkezelőhöz szállítja, akkor ez – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a teljes hasznosítási vagy ártalmatlanítási művelet elvégzésének felelőssége alól nem mentesíti.
(14) Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével –, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
(15) Az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtt (külső fogyasztás esetén) a gyűjtőedényzet elhelyezése és tisztántartása a nyitvatartási időben az üzemeltető feladata.
(16) A lomtalanítás lebonyolításáról a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Közszolgáltató) gondoskodik évi 1 alkalommal. A lomtalanítás helyéről, idejéről, módjáról és feltételeiről, a lomhulladék körébe tartozó hulladékok típusáról tervezett időpontjáról a Közszolgáltató előzetesen tájékoztatja az önkormányzatot. Az önkormányzat köteles gondoskodni az ingatlanhasználók lomtalanítás feltételeiről és időpontjáról történő értesítésről.
(17) Feketeerdő Község lakosai számára is elérhető és használható hulladékudvar Rajka Községben található. A veszélyes hulladékot pedig Halászi Községben tudják elhelyezni.

3. §

A KÖZTERÜLETEK RENDJE

(1) Közterületet igénybe venni, illetve rendeltetésétől eltérő módon használni Feketeerdő Község Önkormányzatának a közterület használatának egyes szabályairól szóló rendeletében meghatározott feltételek alapján lehet.
(2) A közterületek (parkok, játszóparkok, sportolás céljára szolgáló területek) beszennyezése tilos.
(3) A közterület igénybevétele esetén, ha a közterület beszennyeződik, annak előidézője köteles a közterületet azonnal megtisztítani.
(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles megakadályozni minden olyan szennyeződést, amely ingatlanáról a település szilárd burkolatú útjaira kerülhet. Azon ingatlan tulajdonosa, akinek ingatlanáról a település szilárd burkolatú útjaira szennyeződés (sár, törmelék, stb.) kerül köteles azt maradéktalanul eltávolítani.
(5) Tilos a gépjárművek közterületen történő vegyszeres mosása.
(6) A parkokban, játszóparkokban, sportolás céljára szolgáló területeken ebeket sétáltatni tilos.
(7) Tilos állati tetemet közterületen elhagyni. A tetem eltávolítása a tulajdonos kötelezettsége.

4. §

ZÖLDTERÜLETEK FENNTARRTÁSA, KEZELÉSE

(1) A község közigazgatási területén lévő zöldterületek, növényzetek ápolását, az időszerű növényvédelmi munkálatokat a tulajdonosok kötelesek elvégezni.
(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő (köz)területek fenntartásáról, karbantartásáról az önkormányzat köteles gondoskodni.
(3) A község közigazgatási területén lévő erdők fenntartásáról, állagának megóvásáról a tulajdonos köteles gondoskodni, a magasabb szintű jogszabályokban meghatározott előírások betartásával.
(4) Tilos a község területén, élő fára plakát, hirdetés kiragasztása és kiszegezése, vagy élő növényzet bármely más módon való károsítása.
(5) Tilos közterületen, valamint természetvédelmi területeken és egyéb zöldterületen az ott élő élővilág károsítása és irtása.
(6) Fás szárú növények fenntartására, kezelésre, kivágására, pótlásra a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott szabályok az irányadóak.
(7) Az ingatlan telekhatárához csak olyan növényzet és csak olyan távolságra telepíthető, amely élettani sajátosságait figyelembe véve, a szomszédos ingatlan rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, abban kárt nem okoz, valamint annak hasznosításában hátrányt nem eredményez szomszédos ingatlan tulajdonosának.
(8) Az ingatlan tulajdonosa köteles a tulajdonában lévő területen a biztonságos közlekedést akadályozó, közterületre (járda, úttest, stb.) nyúló növényzet gondozását, nyesését elvégezni.

5. §

A LEVEGŐ VÉDELME

Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés

(1) Az egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanokban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot lehet elégetni.
(2) Tűzgyújtás és égetés – avar és kerti hulladék megsemmisítése céljából - közterületen és ingatlanon belül egyaránt, szélmentes időben megengedett.
(3) Tüzet gyújtani csak megfelelően kialakított helyen, a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyeztető módon lehet.

Porképző anyagok kezelésére vonatkozó szabályok

(4) Építkezésnél, tatarozásnál, bontásnál és az úttest felbontásánál keletkezett por terjedésének megakadályozásáról az érintettek kötelesek gondoskodni.

Allergén növények elleni védekezési szabályok

(5) A parlagfű elleni védekezésről a földhasználó az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. tv.-ben meghatározottak szerint köteles gondoskodni.

6. §

A VÍZ VÉDELME

(1) Tilos a meglévő élővízfolyásokat, továbbá a vízelvező árkokat/ eltorlaszolni, a víz természetes hozamát, lefolyását, a víz áramlásának viszonyait megváltoztatni, a vízfolyások medrét, partját szűkíteni, illetve feltölteni.
(2) Aki a meglévő élővízfolyásokat, vízelvezető árkokat eltorlaszolja, a víz természetes lefolyását, a víz áramlásának viszonyait megváltoztatja, a vízfolyások medrét, partját leszűkíti, feltölti, köteles az eredeti állapot helyreállítani, a keletkezett kárt megtéríteni.
(3) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti nyílt árok és annak műtárgyainak tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.
(4) Tilos a vízelvezető rendszerekbe veszélyes hulladékot, vegyszert, azok csomagolóanyagait, mérgező anyagokat, motorolaj származékokat, szennyvizet juttatni.
(5) Tilos ásott vagy fúrt kutakba szennyvizet, veszélyes, mérgező anyagot juttatni, kutakat engedély nélkül betemetni.
(6) Tilos a felszín alatti vizek állapotának veszélyeztetése, szennyezése.

7. §

ZAJVÉDELEM SZABÁLYOZÁSA

(1) Közterületen szervezendő, zenés szolgáltatást nyújtó rendezvényre minden esetben engedélyt kell kérni. A kérelem elbírálásáról a Polgármester előzetes hozzájárulása alapján a jegyző dönt.
(2) A község közterületein az utcai zenélés és éneklés nem zavarhatja a lakók nyugalmát, és nem sértheti a közízlést.
(3) A község közigazgatási területén az e rendeletben nem szabályozott esetekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X. 29.) Korm. rendeletben meghatározott szabályok az irányadóak.

8. §

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

(1) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a rendeletben meghatározott szabályok betartásával kapcsolatos eljárás első fokon a képviselő-testület hatásköre.
(2) A képviselő-testület eljárása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) alapján jár el.
(3) Aki a rendeletben meghatározott közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001.(XII. 21.) Korm. rendelet alapján bírsággal sújtható. A bírság kiszabására a jegyző jogosult.
(4) A kiszabott bírság nem mentesít, az esetlegesen elkövetett súlyosabb jogszabálysértés, illetve kártérítési felelősség alól.

9. §

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) A rendelet 2014. április 9. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ - ben meghatározottak szerint gondoskodik.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Feketeerdő Község Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2013.(XII. 17.) számú rendelete.