Feketeerdő község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 01- 2014. 05. 01

Feketeerdő község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetés módosításáról1

2014.05.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartás szóló 2011. évi CXCV. törvény valamint a 2011. évi CLXXXVIII. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.22.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Képviselő-testület a Rendelet 1. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(1) A Képviselő-testület Feketeerdő község 2013. évi költségvetése

a) kiadási főösszegét 56.040 e Ft-ban,

b) bevételi főösszegét 56.040 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetés 6.595 e Ft működési hiányát valamint a 14.250 e Ft fejlesztési hiányát az előző évi 20.845 e Ft pénzmaradványból finanszírozza.

2. § A Képviselő-testület a Rendelet 1, 2, 3,4 számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3,4 melléklete lép.

3. § A Képviselő-testület a Rendelet 8. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésében 0 e Ft a tartalékot határoz meg..

4. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Források

680002-1

841403-1

841403-6

841901-9

890442-1

960302-1

Összesen

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

12

1 054

16 483

5

17 554

1. Intézményi működési bevételek

12

1 054

185

5

1 256

1.1.

Hatósági jogkörhöz köthető bev.
(9111,91112,91113)

0

1.2.

Egyéb saját bevétel
(91211,91212,91219,9141, 91311, 91312,91313,91314)

12

200

185

5

402

1.3.

Áfa bevételek - visszatérülések

54

54

1.4.

Hozam és kamatbevételek

800

800

2. Önkormányzatok sajátos működési bev.

16 298

16 298

2.1.

Helyi adók

14 471

14 471

2.2.

Gépjárműadó

1 797

1 797

2.3.

Egyéb átengedett adó

30

30

II. TÁMOGATÁSOK

0

1.

Önkormányzatok költségvetési tám.
(942,943,944,945,946,947)

14 400

14 400

1.1.

SZJA

0

1.2.

Központosított előir. (9441)

655

655

1.3.

Normatív hozzájárulások

10 592

10 592

1.3.1.

Egyéb műk.célú közp.támog.

70

70

1.3.2.

Egyes szoc.feladat kiegészítő
támogatása (94312)

934

934

Egyes jöv.potló tám. kiegészítése

1 450

1 450

Szerkezetátalakítási tartalék

699

699

Felhalmozási célú költségvetési támogatás

217

217

Vis maior támogatás

217

217

III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.

0

1.

Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése
(93111,93113,93112,93114,93115)

0

2

Önkorm. sajátos felhalmozási és
tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon
üzemeltetéséből származó)

0

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL

1 450

1 422

2 872

1.

Támogatás értékű működési bevétel

0

1.1.

Támogatás értékű működési bevétel

1 450

1 422

2 872

1.2.

Többcélú kistérségi társulástól (46415)

0

2.

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

0

2.1.

Támogatás értékű felhalmozási
bevétel (46512)

0

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.

0

1.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)

0

2.

Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on
kívülről (47211,47212,47213,47215)

0

VI.

TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE

0

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérülése (19)

152

152

2.

Forgatási célú értékp.beváltása (2193)

0

VIII. HITELEK

0

1.

Működési célú hitel felvétele

0

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.

0

1.

Előző évi pénzmaradvány

20 845

20 845

1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

20 845

20 845

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

12

22 051

1 450

31 100

1 422

5

56 040

2. melléklet

Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként (eFt-ban)

Megnevezés

522001-1

680001-1

680002-1

813000-1

841112-1

841402-1

841403-1

841403-6

841908-9

851011-6

869041-6

882111-1

882115-1

882116-1

882122-1

882123-1

882124-1

882202-1

882203-1

890301-5

890442-1

910121-1

960302-1

Összesen

Személyi juttatások

2 029

2 280

1 253

192

5 754

Munkaadói járulékok

680

603

169

299

1 751

Dologi kiadások /Folyó kiadások

322

26

426

808

3

1 397

3 418

3 099

1 086

10 585

Előző évi pmaradvány visszafiz.

0

Működési célú kölcsön nyújtása

0

Támogatásértékű müködési kiadás

250

250

Müködés célú pe. átadás

38

11 203

4 728

663

16 632

Társad.-szoc.-i juttatások, támog.

966

94

1 150

1 863

100

780

120

100

1 276

6 449

Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék

0

Kamatkiadások

0

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK

322

26

426

808

2 712

1 397

6 339

11 203

0

4 728

663

966

94

1 150

1 863

100

780

120

100

250

2 698

3 590

1 086

41 421

Felújítások

0

Beruházások

400

1 580

1 980

Felújítási / beruházások Áfa

81

27

427

535

Támogatásértékű felhalm.kiadások (kölcsön)

11 314

11 314

Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak

576

133

709

Államh.kívüli pe.átadás

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

81

576

508

13 454

14 619

Támogatási kölcsönök nyújtása

0

Pénzügyi befekt.részesedések vás.

0

Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.

0

Finanszírozási kiadások /hitel törl.

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

322

107

1 002

1 316

2 712

1 397

19 793

11 203

0

4 728

663

966

94

1 150

1 863

100

780

120

100

250

2 698

3 590

1 086

56 040

3. melléklet

Az Önkormányzat költségvetési egyenlege

BEVÉTEL

KIADÁS

Hiány

Tárgyévi működési bevétel


34 826

Tárgyévi működési kiadás

41 421

6 595

Felhalmozási célú bevételek

369

Felhalmozási célú kiadások

14 619

14 250

Pénzmaradvány


20 845

Bevételek összesen


56 040

Kiadások összesen

56 040


20 845

4. melléklet

A költségvetés készítésénél figyelembe vettfejlesztések, felújítások (Ft-ban)

Megnevezés

2013. évi
eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat 2013. 12.31.

Támogatás értékű bevétel

Építkezés, felújítás

9 652 000

0

217 000

Fő út 1. telekhez kapu építés

300 000

0

Orvosi rendelő akadálymentesítése

1 000 000

0

Járda felújítás-Hétvezér u. mindkét oldala

5 300 000

0

Temető-parkoló kialakítása

1 000 000

0

Fejlesztések, beruházások Áfa

2 052 000

0

0

Vis maior támogatás-hóhelyzet

217 000

Gépek, berendezések

508 000

508 000

0

Egyéb gép, berendezés (fűnyíró vásárlás)

400 000

400 000

0

Áfa

108 000

108 000

0

Város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.

2 007 000

2 007 000

0

Kultúrház előtti tér térkövezés engedélyeztetés terve

380 000

380 000

0

Csapadékvíz elvezetési terv

600 000

600 000

Látványtó terve

600 000

600 000

0

Áfa

427 000

427 000

0

Fejlesztések, felújítások MINDÖSSZESEN

12 167 000

2 515 000

217 000

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2014. május 2. napjával.