Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásról

Hatályos: 2014. 04. 30- 2023. 05. 31 18:30

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány elszámolásról1

2014.04.30.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A 2013. évi költségvetés végrehajtása

1. § (1) A Képviselő-testület 2013. évi költségvetése

47.558 e Ft, azaz Negyvenhétmillió-ötszázötvennyolcezer forint kiadással és
56.253 e Ft, azaz Ötvenhatmillió-kettőszázötvenháromezer forint bevétellel
az 1. és a 2. számú mellékletekben foglalt részletezés szerint teljesült.
(2) A Képviselő testület a 2013. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § A Képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadások teljesítését 100 e Ft-ban állapítja meg, a 4. számú melléklet szerint.

3. § A Képviselő-testület 2013. évi költségvetés létszámkerete 2 fő.

4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonmérlege az 5-6. számú mellékletben meghatározottak szerint alakult.

5. § A Képviselő-testületnek több éves kihatással járó döntése nincs.

Pénzmaradvány elszámolása

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezés

7. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat bevételei

Jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Egyéb saját bevétel

301

402

404

ÁFA bevételek, visszatérülések

54

54

35

Kamatbevételek

800

800

588

Gépjárműadó

1797

1797

1954

Helyi adók

14 471

14 471

14 722

Termőföld bérbeadásából származó

0

0

0

személyi jövedelemadó

Talajterhelési díj

30

30

5

Helyi adókhoz kapcsolódó bírság

0

0

199

Tám.ért.műk. bevétel fejezeti kezelési előirányzatnak

0

0

0

Tám.ért.műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól

0

1421

877

Működési célú tám.ért.bev.kp.szervtől

0

0

0

Működési célú tám.ért.bev. önkormányzattól

0

1450

1450

Működési célú tám.ért.bev.kistérségi társulástól

Előző évi ktg.vetési visszatérülések

0

0

15

Működési bevételek összesen

17 453

20 425

20 249

Osztalékok, üzemelt., koncessziós díjak

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

217

217

Tárgyi eszköz, imm.javak értékesítés

0

0

0

Önkormányzati lakótelek értékesítése

0

0

0

Felúj.célú tám.ért.bev.helyi önk.

0

0

0

Ber.célú pe.átv.egyéb váll. ÁH-n kívülről

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

217

217

Kölcsönök visszatérülése

152

152

153

Saját bevételek

17 605

20 794

20 619

Önkormányzatok költségvetési

11 925

14 401

14 401

támogatása

Pénzforgalmi bevételek

29 530

35 195

35 020

Pénzmaradvány igénybevétele

21 300

20 845

20 845

Költségvetési bevételek

50 830

56 040

55 865

Függő, átfutó, kiegyenlítő

0

0

388

Bevétel mindösszesen

50 830

56 040

56 253

2. számú melléklet az Önkormányzat 2013. évi zárszámadási rendeletéhez

2. melléklet

Az önkormányzat kiadásai

Jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Személyi juttatások

4 096

5 755

4 732

Munkaadót terhelő járulékok

1 428

1 751

985

Dologi kiadások, folyó kiadások

14 806

10 667

7 643

Előző évi maradvány visszafizetése

0

0

0

Támogatásértékű működési kiadás

9 106

16 631

16 655

Működési célú pénzeszköz átadás

250

250

272

Társadalmi és szociális politikai

5 084

6 448

5 242

támogatás

Tartalék

3 184

0

0

Működési kiadások

37 954

41 502

35 529

Felújítások

6 731

0

0

Beruházás

4 280

1 980

100

Beruházás Áfa

1 156

535

0

Támogatás értékű felhalm.kiadás kistérségnek

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

709

709

20

ÁH-n kívülre

Felhalmozási kiadások

12 876

3 224

120

Támogatási kölcsön nyújtása

0

11 314

11 314

Részesedések vásárlása

0

0

0

Költségvetési kiadások

50 830

56 040

46 963

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

595

MINDÖSSZESEN

50 830

56 040

47 558

3. melléklet

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Bevételek

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Módosított
előirányzat

Teljesítés

A.

Saját bevétel

A.

Működési kiadások

1. Működési bevételei

1. Személyi juttatások

5 755

4 732

- egyéb saját bevétel

402

404

2. Járulékok

1 751

985

- ÁFA bevétel, visszaigénylés

54

35

3. Dologi kiadások, folyó kiadás

10 667

7 643

- kamatbevétel

800

588

4. Előző évi maradvány visszafizetése

0

0

- helyi adók

14471

14 722

5. Működési célú pénzeszköz átadás

250

272

6. Társadalom és szoc.politikai kiad.

6 448

5 242

7. Támogatásértékű működési

16 631

16 655

2. Felhalmozási bevétel

B.

Felhalmozási kiadás

tárgyi eszköz értékesítés

0

0

- felújítás

0

0

- kölcsön visszatérülése

152

153

- beruházás

1 980

100

vis maior támogatás

217

217

beruházás áfa

535

0

- felhalmozási célú pénzeszk. átadás

709

20

B.

Átvett pénzeszköz

támogatási kölcsön nyújtása

11 314

11 314

1. Működési célra

2 871

2 327

2. Felhalmozási célra

0

0

C.

Sajátos bevételek

C.

Részesedések vásárlása

0

0

1. Gépjárműadó

1 797

1 954

2. Előző évi visszatérülések

15

3. Termőföld bérbeadásból származó

0

0

4. Talajterhelési díj

30

5

5. Helyi adókhoz kapcsolódó bírság

0

199

6. Önkormányzat költségvetési
támogatása

14 401

14 401

D.

Pénzforgalom nélküli bevétel

D.

Pénzforgalom nélküli kiadás

pénzmaradvány igénybevétele

20 845

20 845

- tartalék

0

0

BEVÉTEL

56 040

55 865

KIADÁS

56 040

46 963

E.

Finanszírozási műveletek

E.

Finanszírozási műveletek

1. Függő, átfutó elszámolás

0

388

1. Rövid lej.hitelek törlesztése

0

0

2. Hosszú lej.hitelek törlesztése

0

0

3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

0

595

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

56 040

56 253

KIADÁS MINDÖSSZESEN

56 040

47 558

4. melléklet

A költségvetés készítésénél figyelembe vettfejlesztések, felújítások (Ft-ban

Megnevezés

2013. évi
eredeti
előirányzat

Módosított előirányzat 2013. 12.31.

Teljesítés

Építkezés, felújítás

9 652 000

0

0

Fő út 1. telekhez kapu építés

300 000

0

Járda felújítás Hétvezér u. mindkét oldala

5 300 000

0

Temető parkoló kialakítása

1 000 000

0

Orvosi rendelő akadálymentesítése

1 000 000

0

Fejlesztések, beruházások Áfa

2 052 000

0

0

Gépek, berendezések

508 000

508 000

100 000

Egyéb gép, berendezés (fűnyíró vásárlás)

400 000

400 000

100 000

Áfa

108 000

108 000

0

Város és községgazdálkodás m.n.s. szolg.

2 007 000

2 007 000

0

Kultúrház előtti tér térkövezés engedélyeztetés terve

380 000

380 000

0

Csapadékvíz elvezetési terv

600 000

600 000

0

Látványtó terve

600 000

600 000

0

Áfa

427 000

427 000

0

Fejlesztések, felújítások MINDÖSSZESEN

12 167 000

2 515 000

100 000

5. melléklet

Az Önkormányzat vagyonmérlege

ESZKÖZÖK

Megnevezés

A tárgyidőszak

elején

végén

1. Alapítás-átszervezés aktívált értéke

01

0

0

2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke

02

0

0

3. Vagyoni értékű jogok

03

0

0

4. Szellemi termékek

04

11

0

5. Immateriális javakra adott előleg

05

0

0

6. Immateriális javak étékhelyesbítése

06

0

0

I. Immateriális javak (01+…+06)

07

11

0

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

08

168 465

165 175

2. Gépek, berendezések és felszerelések

09

1 112

718

3. Járművek

10

0

0

4. Tenyészállatok

11

0

0

5. Beruházások, felújítások

12

0

100

6. Beruházásra adott előlegek

13

0

0

7. Állami készletek, tartalékok

14

0

0

8. Tárgyi eszközök értékhelyesíbítése

15

0

0

II. Tárgyi eszközök összesen (08+…+15)

16

169 577

165 993

1. Egyéb tartós részesedések

17

4 592

5 924

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

18

0

0

3. Tartósan adott kölcsön

19

562

458

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

20

0

0

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

21

0

0

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

22

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszk.össz. (17+…+22)

23

5 154

6 382

1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

24

461

62 339

2. Koncesszióba adott ezsközök

25

0

0

3. Vagyonkezelésbe adott eszközök

26

0

0

4. Vagyonkezelésbe vett eszközök

27

0

0

5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba
vett eszközök értékhelyesbítése

28

0

0

IV. Üzemeltetésre, kezelésre adott/vett eszközök

29

461

62 339

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.
(07+16+23+29)

30

175 203

234 714

1. Anyagok

31

0

0

2. Befejezetlen termelés és félkész termékek

32

0

0

3. Növendék-, hízó és egyéb állatok

33

0

0

4. Késztermékek

34

0

0

5/a.Áruk, betétdíjas göngyölegek közvetített szolgáltatás

35

0

0

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek

36

0

0

I. Készeltek összesen (31+…+36)

37

0

0

1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból

38

0

0

2. Adósok

39

700

1 242

3. Rövid lejáratú kölcsönök.

40

0

11 314

4. Egyéb követelések

41

0

0

Ebből - tartósan adott kölcsön éven belüli részlet

42

0

0

- egyéb hosszú lejáratú követelés éven belüli részlet

43

0

0

- támogatási program előlege

44

0

0

- támogatási program szabálytalanul
kifizetése miatti követelés

45

0

0

- garancia- és kezességvállalásból
származó követelés

46

0

0

II. Követelések összesen (38+…+41)

47

700

12 556

1. Egyéb részesedés

48

0

0

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

49

0

0

III. Értékpapírok összesen (48+…49)

50

0

0

1. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek

51

0

0

2. Költségvetési bankszámlák

52

21 300

9 150

3. Elszámolási számlák

53

0

0

4. Idegen pénzeszközök

54

0

0

IV. Pénzeszközök összesen (51+…+54)

55

21 300

9 150

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

56

0

0

2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

57

0

595

3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

58

0

0

4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

59

0

0

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (56+…+59)

60

0

595

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)

61

22 000

22 301

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)

62

197 203

257 015

6. melléklet

Az Önkormányzat vagyonmérlege

FORRÁSOK

Megnevezés

A tárgyidőszak

elején

végén

1. Induló tőke

63

147 918

147 918

2. Tőkeváltozások

64

27 342

98 157

3. Értékelési tartalék

65

0

0

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+…+65)

66

175 260

246 075

1. Költségvetési tartalék elszámolása (68+69)

67

20 852

8 895

Ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása

68

20 852

8 887

- előző évi költségvetési tartalék elszámolása

69

0

8

2. Költségvetési pénzmaradvány

70

0

14

3. Kiadási megtakarítás

71

0

0

4. Bevételi lemaradás

72

0

0

5. Előirányzat maradvány

73

0

0

I. Költsévetési tartalékok összesen (67+70…+73)

74

20 852

8 909

1. Vállalkozási tartalék elszámolása (76+77)

75

0

0

Ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása

76

0

0

- előző évi vállalkozási tartalékelszámolása

77

0

0

2. Vállalkozási tevékenység eredménye

78

0

0

3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása

79

0

0

4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása

80

0

0

II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)

81

0

0

E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)

82

20 852

8 909

1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

83

0

0

2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból

84

0

0

3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból

85

0

0

4. Beruházási és fejlesztési hitelek

86

0

0

5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek

87

0

0

6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

88

0

0

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83+..+88)

89

0

0

1. Rövid lejáratú kölcsönök

90

0

0

2. Rövid lejáratú hitelek

91

0

0

3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (93+94)

92

146

647

Ebből - tárgyévi költésgvetést terhelő szállítói kötelezettségek

93

146

240

- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek

94

0

407

4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (96+…+112)

95

497

548

Ebből: - váltótartartozások

96

0

0

- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek

97

0

0

- költségvetéssel szembeni kötelezettségek

98

0

0

- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek

99

0

0

- helyi adó túlfizetés

100

0

0

- támogatási program előlege miatti kötelezettségek

101

0

0

- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek

102

0

0

- garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek

103

0

0

- hosszú lejáratra kapott kölcsön következő évi törlesztése

104

0

0

- felhalmozási célú kötvények kibocsátásából származó
tartozás következő évi törlesztése

105

0

0

- működési célú kötvények kibocsátásából származó
tartozás következő évi törlesztése

106

0

0

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése

107

0

0

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő
évi törlesztése

108

0

0

- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség következő évi
törlesztése

109

0

0

- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettség

110

497

548

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek

111

0

0

- egyéb különféle kötelezettségek

112

0

0

II. Rövid lejáratú kötelezettségek (90+91+92+95)

113

643

1 195

1. Költségvetési passzív függő elszámolások

114

448

836

2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások

115

0

0

3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások

116

0

0

4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

117

0

0

Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolás

118

0

0

- nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása

119

0

0

III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. (114+…+117)

120

448

836

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)

121

1 091

2 031

FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)

122

197 203

257 015

7. melléklet

Az Önkormányzat pénzmaradványa (e Ft)

Megnevezés

Előző év

Tárgyév

1

Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

21 300

9 150

2

Pénztárak és betétkönyvek záróegynelegei

0

0

3

Záró pénzkészlet (1+2)

21 300

9 150

4

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenleg

0

0

5

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

6

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

0

595

7

Költségvetési passzív átfutó elszámolákos záróegyenlege

448

836

8

Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege (-)

0

0

9

Passzív függő elszámolások záróegynelege (-)

0

0

10

Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (4-9) (+ -)

-448

-241

11

Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

0

22

12

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0

13

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12)

20 852

8 887

14

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

0

0

15

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)

-7

0

16

Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)

0

0

17

Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)

0

0

18

Pénzmaradványt terhelő levonások

0

0

19

Költségvetési pénzmaradvány (13+…+18)

20 845

8 887

20

Vállalkozási tevékenység eredményéből
alaptevékenység ellátásra felhasznált összeg

0

0

21

Költségvetési pénzmaradvány külön jogszabály alapján
módosított tétel (+ -)

0

0

22

Módosított pénzmaradvány (19+20+21)

20 845

8 887

23

A 19. sorból - Egészségbiztosítási alapból folyósított
pénzeszköz maradványa

0

0

24

A 19. sorból - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

497

1 195

25

A 19. sorból - Szabad pénzmaradvány

20 348

7 692

1

Az önkormányzati rendeletet a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. 18 óra 30 perccel.