Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámoz megállapítás szabályairól

Hatályos: 2014. 08. 13- 2023. 02. 28

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (VIII. 12.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámoz megállapítás szabályairól

2014.08.13.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdése és 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Feketeerdő község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Feketeerdő Község közigazgatási területén a közterületek elnevezését és a házszámozás rendjét.

(3) Személyi hatálya alá tartozik minden természetes személy, jogi személy, illetve jogi személlyel nem rendelkező más szervezet, aki Feketeerdő közigazgatási területén ingatlantulajdonnal rendelkezik, vagy annak állandó használója, kezelője.

(4) Feketeerdő község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Közterület: az épített környezet kialakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület.

b) Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet szerinti közterületnév

c) Házszám: az építési teleknek, önálló épületnek, és a többlakásos épületben lévő egyes

lakásoknak a házsorban elfoglalt egyedi számmal történő megjelölése.

II. Fejezet

Közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

3. § (1) A település belterületén a közterületeket el kell nevezni. A külterületi közterületeket el lehet látni elnevezéssel. A közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Feketeerdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) Az újonnan létesített közterület nevét, a létrejöttét követő egy éven belül kell megállapítani.

4. § (1) A közterület elnevezésével figyelembe kell venni, és előtérbe kell helyezni Feketeerdő község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi sajátosságaira, kulturális, természeti, történelmi értékeire, sajátosságaira, vagy a közterületnek a településen belüli elhelyezkedésére utaló névadását.

(2) A település közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület nem lehet. Ez alól kivételt képeznek a különböző helyrajzi számon lévő, de természetben egymás folytatásában elhelyezkedő azonos típusú közterületek.

(3) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi

névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

5. § (1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy rövid, közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.

(2) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket, aki

a) a társadalmi élet bármely területén kimagasló érdemeket szerzett, tevékenysége a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) élete, munkássága Feketeerdő községhez vagy a térséghez kötődik, hozzájárult a település vagy a térség fejlődéséhez, vagy példa értékű lehet a község lakói számára.

6. § (1) A közterületnév megállapítását vagy megváltoztatását kezdeményezheti:

a) polgármester

b) önkormányzati képviselő,

c) Feketeerdő községben bejelentett lakcímmel rendelkező állampolgár,

d) Feketeerdő községben ingatlannal, székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy.

7. § A közterület elnevezésére vonatkozó előterjesztést, társadalmi egyeztetésre kell bocsátani, és az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott észrevételeket a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

8. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést közzé kell tenni, és a döntésről értesíteni kell az Okmányirodát, az illetékes földhivatalt, rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, és a közműszolgáltatókat.

III. Fejezet

A házszám megállapítására vonatkozó szabályok

9. § (1) A névvel ellátott közterület mentén lévő lakóházakat, egyéb épületeket és az építési telkeket (a továbbiakban: ingatlan) házszámmal kell ellátni.

(2) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

(3) Ingatlan megosztása esetén, amennyiben az újonnan kialakuló telkek ugyanarra a közterületre nyílnak, a házszámot az ABC nagybetűivel kell megkülönböztetni.

(4) Telekegyesítéskor a házszámokat össze kell vonni.

(5) Amennyiben egy ingatlan több közterülettel, utcával is érintkezik, a házszámot arról a közterületről kell megállapítani, amely közterületre az ingatlan bejárata esik. Amennyiben ez több közterület esetében is igaz, akkor az ingatlannak a szélesebb közterület a soron következő házszámot kell kapnia.

10. § (1) Az utca köz, sétány (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása 1-től kezdődően, növekvő arab számozással történik, és a házszám növekedésének irányát tekintve az utca jobb oldalán lévő ingatlanok páratlan, a bal oldalon lévő ingatlanok páros számozást kapnak. A házszámozás a településközponthoz legközelebb eső utcavégtől kezdődik.

(2) Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az óramutató járásával megegyező irányú.

(3) A földrajzi okokból csak az egyik oldalán beépíthető utcák számozása arab számozással 1-től kezdődően folyamatos.

11. § (1) Egy helyrajzi számú ingatlanon álló több épület esetén, továbbá telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan esetén a magyar ABC sorrend szerinti nagybetűivel történő megkülönböztetés alkalmazható, szám/betűjel formátumban, a kettős, hármas és ékezetes betűk alkalmazása nélkül.

(2) A kialakult házszámozást követően egyesített ingatlanok megtartják eredeti házszámukat.

(3) Egy közterületre nyíló ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.

12. § A házszám megállapításáról szóló döntést az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 8. §-ban meghatározott szervekkel.

IV. Fejezet

Névtáblák és házszámtáblák elhelyezése

13. § (1) A közterületek nevét jól láthatóan módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A közterületek névtábláit a saroktelkek kerítésén, ennek hiányában a saroképülten, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(4) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség esetén cseréjéről, pótlásáról az önkormányzat gondoskodik.

14. § A közterület elnevezésének megváltoztatása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követően egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni, és az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

15. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére vagy a házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában a tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla elhelyezéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről, pótlásáról az (1) bekezdés szerinti kötelezettnek kell gondoskodnia.

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

( 2) A rendelet hatályba lépésekor meglévő közterületi elnevezéseket és házszámokat a hatálybalépés nem érinti.