Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

Hatályos: 2015. 02. 16- 2015. 09. 30

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

2015.02.16.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) Kiadásait 54 297 e Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 18 923 e Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása 35 374 e Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 e Ft.
b) Bevételeit 26 377 e Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül
a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 24 319 e Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele 2 058 e Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 e Ft.
(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 19 771e Ft működési hiányt valamint a 8 149 e Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. számú mellékletek tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Önkormányzat 2 fő
(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 8 179 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetés tartalékát 17 839 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2015 (eFt)

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

MŰKÖDÉS

26 347

46 118

-19 771

FELHALMOZÁS

30

8 179

-8 149

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

26 377

54 297

PÉNZMARADVÁNY

27 920

HITELFELVÉTEL

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

27 920

MINDÖSSZESEN

54 297

54 297

2. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2015. (e Ft)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

013320 Köztemető fenntartás, működtetés

013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás

018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel

066020 Város-és község gazdálkodás

900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről

ÖSSZESEN

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

9 881

0

0

9 881

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

0

0

9 881

0

0

9 881

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

5

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800

4 800

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

9 200

9 200

8

Gépjárműadók

B354

1 950

1 950

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

0

0

0

11 150

11 150

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

0

0

0

0

15 950

15 950

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

108

108

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

160

160

16

Tulajdonosi bevételek

B404

0

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

43

43

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

200

200

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B410

5

5

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

5

108

0

403

0

516

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

0

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

27

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

0

0

0

0

0

0

28

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

30

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

0

0

0

0

0

31

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

30

30

32

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

33

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

0

0

30

0

30

34

Előző évi pénzmaradvány

B8

27 920

27 920

35

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

5

108

9 881

28 353

15 950

54 297

Kötelező feladatok bevétele: - működés

5

9 881

28 323

14 000

52 209

-felhalmozás

30

30

Önként vállalt feladatok: - működés

108

1 950

2 058

- felhalmozás

0

Államigazgatási feladatok: - működés

0

- felhalmozás

0

5

108

9 881

28 353

15 950

54 297

3. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Feketeerdő Község Önkormányzat Kiadásai cofogonként (e Ft)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
szám

Eredeti
előirányzat 1-es űrlap

1.

2.

3.

011130 Önk.jogalkotó tev.

013320 Köztemető fenntartás

013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

045160 Közutak üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület kezelés

066020 Város-és Községgazd.fea.

074031 Család-és nővédelmi

082044 Könyvtári szolg.

084031 Civil szerv működési tám.

091140 Óvodai nevelés

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát.

103010 Elhunyt szem. Hátr.pénzbeli ellátása

104051 Gyvéd.pénzbeli és term.beni ellátások

105010 Aktív korúak ellátása

106020 Lakásfennt.összefüggő ellátások

107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.

900070 Tartalék elszámolás

ÖSSZESEN

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

0

02

Külső személyi juttatások

K12

2 064

200

192

2 456

03

Személyi juttatások

K1

2 064

0

0

0

0

0

0

200

0

192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 456

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

557

130

209

156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 052

05

Készletbeszerzés

K31

200

290

105

595

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

210

210

07

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

805

492

1 000

1 600

950

1 485

130

6 462

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

217

446

270

432

311

1 266

2 730

5 672

10

Dologi kiadások

K3

0

1 022

938

0

1 270

2 032

1 461

3 251

0

2 965

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 939

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

960

0

0

0

0

0

0

0

1 263

200

1 045

489

250

1 130

0

5 337

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

2 627

506

0

270

3 092

0

0

0

0

0

0

17 839

24 334

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 621

1 022

938

1 090

1 270

2 032

1 461

6 287

506

3 313

270

3 092

1 263

200

1 045

489

250

1 130

17 839

46 118

13

Beruházások (áfával)

K6

64

0

0

0

64

0

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179

14

Felújítások (áfával)

K7

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

64

8 000

0

0

0

0

64

0

51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 179

15

Központi, irányítószervi támogatás

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

2 621

1 086

8 938

1 090

1 270

2 032

1 461

6 351

506

3 364

270

3 092

1 263

200

1 045

489

250

1 130

17 839

54 297

Kötelező feladatok: - működés

2 621

1 022

1090

1 270

2 032

1 461

2401

506

3 313

3092

18 808

- felhalmozás

64

51

115

Önként vállalt feladatok: - működés

938

3886

270

1263

200

1045

489

250

1130

17839

27 310

- felhalmozás

8000

64

8 064

Államigazgatási feladatok: - működés

0

- felhalmozás

0

2 621

1 086

8 938

1 090

1 270

2 032

1 461

6 351

506

3 364

270

3 092

1 263

200

1 045

489

250

1 130

17 839

54 297

4. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2015 (e Ft)

BERUHÁZÁS

KIADÁS

MEGJEGYZÉS

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

140 000

39 000

179 000

1. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb községgazdálkodás

0564/066020

50 000

14 000

64 000

2. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár

0564/082042

40 000

11 000

51 000

3. Parcellajelző táblák temető

0564/013320

50 000

14 000

64 000

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

140 000

39 000

179 000

FELÚJÍTÁS

rovat/cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

MEGJEGYZÉS

INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

6 300 000

1 700 000

8 000 000

1. Faluház felújítás

0571/013350

6 300 000

1 700 000

8 000 000

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

6 300 000

1 700 000

8 000 000

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

6 440 000

1 739 000

8 179 000