Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

Hatályos: 2015. 10. 01- 2016. 04. 27

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

2015.10.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) Kiadásait 56 191 e Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 25 023 e Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása 31 168 e Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 e Ft.
b) Bevételeit 56 191 e Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül
a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 54 133 e Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele 2 058 e Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 e Ft.
(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 19 771e Ft működési hiányt valamint a 8 149 e Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. számú mellékletek tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Önkormányzat 2 fő
(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 8 179 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. §2 A költségvetés tartalékát 14 381 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2015 (eFt)

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Költségvetési különbség

Működés

Felhalmozás

Működés

28 241

46 931

-18 690

Felhalmozás

30

9 260

-9 230

Összes költségvetés bevétel - kiadás

28 271

56 191

-18 690

-9 230

Pénzmaradvány

27 920

Hitelfelvétel

Mindösszesen

56 191

56 191

2. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2015. (e Ft)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovatszám

013320 Köztemető fenntartás, működtetés

013350 Önkormányzati vagyongazdál-kodás

018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel

041233 Közfoglalkoz-tatás

066020
Város-és község gazdálkodás

900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről

ÖSSZESEN

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

9 996

0

0

9 996

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 780

0

1 780

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

0

0

9 996

1 780

0

0

11 776

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

5

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800

4 800

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

9 200

9 200

8

Gépjárműadók

B354

1 950

1 950

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

0

0

0

0

0

11 150

11 150

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

0

0

0

0

0

15 950

15 950

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

108

108

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

156

156

16

Tulajdonosi bevételek

B404

0

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

42

42

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

200

200

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B410

9

9

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

9

108

0

0

398

0

515

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

0

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

27

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

0

0

0

0

0

0

0

28

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

30

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

0

0

0

0

0

0

31

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

30

30

32

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

33

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

0

0

0

30

0

30

34

Előző évi pénzmaradvány

B8

27 920

27 920

35

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

9

108

9 996

1 780

28 348

15 950

56 191

Kötelező feladatok bevétele: - működés

9

9 996

1 780

28 318

14 000

54 103

-felhalmozás

30

30

Önként vállalt feladatok: - működés

108

1 950

2 058

- felhalmozás

0

Államigazgatási feladatok: - működés

0

- felhalmozás

0

MINDÖSSZESEN

9

108

9 996

1 780

28 348

15 950

56 191

3. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5

Feketeerdő Község Önkormányzat Kiadásai cofogonként (e Ft)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

011130 Önk.jogalkotó tev.

013320 Köztemető fenntartás

013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

018010 Önk. Elszámolásai

045160 Közutak üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület kezelés

066020 Város-és Községgazd.fea.

074031 Család-és nővédelmi

082042
Könyvtári szolg

084031 Civil szerv működési tám.

091140 Óvodai nevelés

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát.

103010 Elhunyt szem. Hátr.pénzbeli ellátása

104051 Gyvéd.pénzbeli és term.beni ellátások

105010 Aktív korúak ellátása

106020 Lakásfennt.összefüggő ellátások

107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.

900070 Tartalék elszámolás

ÖSSZESEN

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

2 529

2 529

02

Külső személyi juttatások

K12

2 064

260

192

0

2 516

03

Személyi juttatások

K1

2 064

0

0

2 529

0

0

0

0

260

0

192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 045

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

557

0

0

342

0

0

0

0

195

0

156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 250

05

Készletbeszerzés

K31

200

269

71

540

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

0

208

208

07

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

805

492

1 000

1 600

950

1 509

130

6 486

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1

1

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

217

133

313

270

432

313

1 385

2 689

5 752

10

Dologi kiadások

K3

0

1 022

625

0

313

1 270

2 032

1 463

3 372

0

2 890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 987

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

,

0

0

0

0

0

0

0

0

1 535

200

774

99

333

1 550

0

4 491

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

3

0

0

0

0

0

2 709

621

46

270

4 733

0

0

0

0

0

0

14 381

22 763

13

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 621

1 022

628

2 871

313

1 270

2 032

1 463

6 536

621

3 284

270

4 733

1 535

200

774

99

333

1 550

14 381

46 536

14

Beruházások (áfával)

K6

0

64

73

0

0

0

0

1 005

64

0

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 260

15

Felújítások (áfával)

K7

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

16

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

64

8 073

0

0

0

0

1 005

64

0

54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 260

18

Központi, irányítószervi támogatás

K9

0

0

0

0

395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

395

19

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

2 621

1 086

8 701

2 871

708

1 270

2 032

2 468

6 600

621

3 338

270

4 733

1 535

200

774

99

333

1 550

14 381

56 191

Kötelező feladatok: - működés

2 621

1 022

2 871

708

1 270

2 032

2 468

3 275

621

3 284

4 733

24 905

- felhalmozás

64

54

118

Önként vállalt feladatok: - működés

701

3 261

270

1 535

200

774

99

333

1 550

14 381

23 104

- felhalmozás

8 000

64

8 064

Államigazgatási feladatok: - működés

0

- felhalmozás

0

MINDÖSSZESEN

2 621

1 086

8 701

2 871

708

1 270

2 032

2 468

6 600

621

3 338

270

4 733

1 535

200

774

99

333

1 550

14 381

56 191

4. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2015 (e Ft)

BERUHÁZÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

rovat / cofog

nettó összeg

áfa összeg

bruttó
összesen

nettó összeg

áfa összeg

bruttó
összesen

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

140 000

39 000

179 000

140 000

39 000

179 000

1. 149/1 hrsz. Kivett út vásárlása

0562/066020

1 Kisértékű tárgyi eszközök egyéb NOKIA 515.2. mobiltelefon polgármesternek

0564/066020

50 000

14 000

64 000

50 000

14 000

64 000

2. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár hangosítási eszközök

0564/082042

40 000

11 000

51 000

40 000

11 000

51 000

3. Parcellajelző táblák temető

0564/013320

50 000

14 000

64 000

50 000

14 000

64 000

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

140 000

39 000

179 000

140 000

39 000

179 000

INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

6 300 000

1 700 000

8 000 000

6 300 000

1 700 000

8 000 000

1. Faluház felújítás

0571/013350

63 000 000

1 700 000

8 000 000

6 300 000

1 700 000

8 000 000

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

6 300 000

1 700 000

8 000 000

6 300 000

1 700 000

8 000 000

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

6 440 000

1 739 000

8 179 000

6 440 000

1 739 000

8 179 000

1

Beiktatta a 6/2015.(IX.30.) ör. 1. §-a

2

Beiktatta a 6/2015.,(IOX.30.) ör. 4. §-a

3

Beiktatta a 6/2015.(IX.30.) ör

4

Beiktatta a 6/2015.(IX.30.)

5

Beiktatta a 6/2015.(IX.30.) ör

6

Beiktatta a 6/2015.(IX.30.) ör