Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

Hatályos: 2016. 04. 28- 2016. 04. 28

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

2016.04.28.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) Kiadásait 61 711 e Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 30 690 e Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása 31 021 e Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 e Ft.
b) Bevételeit 61 711 e Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül
a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 59 143 e Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele 2 568 e Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 e Ft.
(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 19 771e Ft működési hiányt valamint a 8 149 e Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. számú mellékletek tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Önkormányzat 2 fő
(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 8 179 e Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. §2 A költségvetés tartalékát 13 629 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult.

(2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2015 (eFt)

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Költségvetési különbség

Működés

Felhalmozás

Működés

33 674

50 692

-17 018

Felhalmozás

472

11 019

-10 547

Összes költségvetés bevétel - kiadás

34 146

61 711

-17 018

-10 547

Pénzmaradvány

27 565

Hitelfelvétel

Finanszírozási műveletek összesen

27 565

61 711

0

0

Mindösszesen

61 711

123 422

-17 018

-10 547

2. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2015. (e Ft)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovatszám

013320 Köztemető fenntartás, működtetés

013350 Önkormányzati vagyongazdál-kodás

018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel

041233 Közfoglalkoz-tatás

066020
Város-és község gazdálkodás

104051
Gyermekvéd. pénzbeli és természetbeni ell.

900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről

ÖSSZESEN

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

10 207

0

0

0

10 207

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 937

17

23

2 977

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

0

0

10 207

2 937

17

23

0

13 184

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

5

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

4 786

4 786

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

11 487

11 487

8

Gépjárműadók

B354

2 216

2 216

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

0

0

0

0

0

0

13 703

13 703

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

244

244

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

0

0

0

0

0

0

18 733

18 733

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

108

108

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

156

156

16

Tulajdonosi bevételek

B404

0

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

42

42

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

200

200

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B410

9

762

771

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

9

108

0

0

1 160

0

0

1 277

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

0

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

27

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

28

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

30

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

459

459

32

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

13

13

33

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

0

0

0

472

0

0

472

34

Előző évi pénzmaradvány

B8

27 565

27 565

35

Államháztartáson belüli megelőlegezés

B81

480

480

36

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

9

108

10 687

2 937

29 214

23

18 733

61 711

Kötelező feladatok bevétele: - működés

9

10 687

2 937

28 742

23

16 273

58 671

-felhalmozás

472

472

Önként vállalt feladatok: - működés

108

2 460

2 568

- felhalmozás

0

Államigazgatási feladatok: - működés

0

- felhalmozás

0

MINDÖSSZESEN

9

108

10 687

2 937

29 214

23

18 733

61 711

3. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5

Feketeerdő Község Önkormányzat Kiadásai cofogonként (e Ft)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

011130 Önk.jogalkotó tev.

013320 Köztemető fenntartás

013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

018010 Önk. Elszámolásai

045160 Közutak üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület kezelés

066020 Város-és Községgazd.fea.

074031 Család-és nővédelmi

082042
Könyvtári szolg

084031 Civil szerv működési tám.

091140 Óvodai nevelés

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát.

103010 Elhunyt szem. Hátr.pénzbeli ellátása

104051 Gyvéd.pénzbeli és term.beni ellátások

105010 Aktív korúak ellátása

106020 Lakásfennt.összefüggő ellátások

107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.

900070 Tartalék elszámolás

ÖSSZESEN

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

3 151

3 151

02

Külső személyi juttatások

K12

2 064

94

238

1 323

3 719

03

Személyi juttatások

K1

2 064

0

0

3 151

0

0

0

0

94

0

238

0

0

1 323

0

0

0

0

0

0

6 870

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

557

0

0

438

0

0

0

0

195

0

156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 346

05

Készletbeszerzés

K31

333

241

97

671

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

2

265

267

07

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

805

369

2 043

1 600

1 870

1 509

130

8 326

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1

1

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

220

133

270

313

611

432

562

1 511

2 727

6 779

10

Dologi kiadások

K3

0

1 025

502

270

313

2 654

2 032

2 767

3 527

0

2 954

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 044

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

178

0

0

0

0

0

0

0

0

411

420

0

89

142

2 243

0

3 483

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

3 418

622

0

152

4 733

0

0

0

0

0

0

13 629

22 554

13

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 621

1 025

502

3 859

491

2 654

2 032

2 767

7 234

622

3 348

152

4 733

1 734

420

0

89

142

2 243

13 629

50 297

14

Beruházások (áfával)

K6

0

61

76

0

0

0

0

2 010

464

0

256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 867

15

Felújítások (áfával)

K7

0

0

8 152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 152

16

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

61

8 228

0

0

0

0

2 010

464

0

256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 019

18

Központi, irányítószervi támogatás

K9

0

0

0

0

395

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

395

19

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

2 621

1 086

8 730

3 859

886

2 654

2 032

4 777

7 698

622

3 604

152

4 733

1 734

420

0

89

142

2 243

13 629

61 711

Kötelező feladatok: - működés

2 621

1 025

3 859

886

2 654

2 032

2 767

3 816

622

3 348

4 733

28 363

- felhalmozás

61

2 010

256

2 327

Önként vállalt feladatok: - működés

502

3 418

152

1 734

420

89

142

2 243

13 629

22 329

- felhalmozás

8 228

464

8 692

Államigazgatási feladatok: - működés

0

- felhalmozás

0

MINDÖSSZESEN

2 621

1 086

8 730

3 859

886

2 654

2 032

4 777

7 698

622

3 604

152

4 733

1 734

420

0

89

142

2 243

13 629

61 711

4. melléklet az 1/2015. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2015 (e Ft)

BERUHÁZÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

rovat / cofog

nettó összeg

áfa összeg

bruttó
összesen

nettó összeg

áfa összeg

bruttó
összesen

Immateriális javak beszerzése

0

0

0

314 960

85 040

400 000

1. Vízkárelhárítási terv

0561/066020

0

314 960

85 040

400 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

75 600

0

75 600

1. 149/1 hrsz. Kivett út vásárlása

0562/066020

0

75 600

0

75 600

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

140 000

39 000

179 000

1 882 361

509 238

2 391 599

1. Fűnyíró traktor SOLO By AL-KO

0564/066010

1 582 676

427 323

2 009 999

2. Makita fűkasza

0564/066010

0

3. Szerszámok (közfoglalkoztatotti pályázatból)

0564/066010

0

4. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb NOKIA 515.2. mobiltelefon polgármesternek

0564/066020

50 000

14 000

64 000

50 000

14 000

64 000

5. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár hangosítási eszközök

0564/082042

40 000

11 000

51 000

199 685

53 915

253 600

6. 200-as tükrös gardrób

0564/082042

0

3. Parcellajelző táblák temető

0564/013320

50 000

14 000

64 000

50 000

14 000

64 000

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

140 000

39 000

179 000

2 272 921

594 278

2 867 199

INGATLANOK FELÚJÍTÁSA

0

0

0

6 420 000

1 732 000

8 152 000

1. Faluház felújítás

0571/013350

0

6 420 000

1 732 000

8 152 000

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

0

0

0

6 420 000

1 732 000

8 152 000

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

140 000

39 000

179 000

8 692 921

2 326 278

11 019 199

1

Beiktatta a 3/2016.(IV.27.) ör. 1. §-a

2

Beiktatta a 3/2016.(IV.27.) ör. 4. §-a

3

Beiktatta a 3/2016.(IV.27.) ör

4

Beiktatta a 3/2016.(IV.27.) ör

5

Beiktatta a 3/2016.(IV.27.) ör

6

Beiktatta a 3/2016.(IV.27.) ör