Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (XI.25.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2015. 11. 26- 2016. 05. 30

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Feketeerdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) – összesen 10 erdei m3 tűzifa erejéig – a szociálisan a rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.

(2) A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter által az Önkormányzat számára megállapított 177.800 Ft kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 1.000 Ft/erdei m3+áfa mértékű önrész és a szállítási költség, mint saját forrás.

(3) A rendeletben használt család, egyedül élő, háztartás, jövedelem fogalmára a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

(4) A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.


2. §

(1) Az Önkormányzat – összesen legfeljebb az 1. § (1) bekezdésében meghatározott tűzifa erejéig – a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához kérelemre, természetbeni ellátás formájában támogatás nyújt azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének 250 % - át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj összegének 280 % -át.

(2) A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult;

b) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult, továbbá

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

(3) A támogatás mértéke háztartásonként 1 m3 tűzifa.

(4) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(5) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

3. §

(1) A támogatás megállapítása iránti kérelmet 2015. december 11. napjáig lehet a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál benyújtani, a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon.

(2) A fenti határidőt követően benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

(3) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelmi viszonyait, valamint az esetleges előnyben részesítés feltételeit bizonyító okiratok másolatait.

(4) A kérelmekről a Képviselő-testület legkésőbb 2015. december 15. napjáig dönt.

4. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. május 31. napján hatályát veszti.

                          Novák András                                                   dr. Varga József

                           polgármester                                                            jegyző

A rendelet kihirdetve:2015. november 25.

                                                                                                    dr. Varga József

                                                                                                            jegyző

Mellékletek