Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

Hatályos: 2019. 12. 10- 2021. 09. 16

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról

2019.12.10.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §. (4) bekezdés a)-g) pontjaiban, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy az önkormányzat rendeletben szabályozza a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az ellátások megállapításának, kifizetésének és folyósításnak szabályait.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szól 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. §-ában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 4. §-ában meghatározott személyekre, amennyiben Feketeerdő község közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

Települési támogatás keretében nyújtott ellátások közös szabályai

4. § (1) A települési támogatást a családi segélyezés elvének érvényesítésével kell biztosítani, a családban élő személyek életmódját, szociális helyzetét, a rászorultságot egységben kell vizsgálni.

(2) A települési támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon a szükséges igazolások, nyilatkozatok csatolásával az önkormányzati hivatalban kell előterjeszteni. Nem szükséges új igazolást, nyilatkozatot csatolni, ha a tárgyévben benyújtott kérelemhez már korábban csatolásra került.

(3) A települési támogatás nyújtható eseti jelleggel vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel. Megállapítható részben vagy egészben természetbeni ellátásként is. A természetbeni ellátás formájáról és az ellátást biztosításáról a határozatban kell rendelkezni.

(4) Amennyiben a kérelmező vagy a vele egy lakásban lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozó úgy nyilatkozik, hogy kizárólag alkalmi munkából származó jövedelemmel rendelkezik, vagy jövedelemmel nem rendelkezik, úgy a kérelemhez csatolni kell az állami foglalkoztatási szerv igazolását arról, hogy nevezett az álláskeresők nyilvántartásában szerepel és pénzbeli ellátásban nem részesül.

(5) A települési támogatás rendeltetésszerű felhasználása érdekében a határozatban a kérelmező kötelezhető a családsegítővel történő együttműködésre.

(6) Amennyiben a támogatás folyósítása közvetlenül a családsegítő kezéhez történik, a támogatás felhasználásáról a családsegítő az önkormányzati hivatal felé köteles elszámolni.

(7) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet fennállását a kérelmezőnek igazolnia kell. Igazolásként el kell fogadni minden olyan dokumentumot (nyilatkozatot), mely a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet fennállását valószínűsíti, így különösen közüzemi számlát, orvosi igazolást, balesetről készült jegyzőkönyvet vagy biztosító által készített kárfelmérést.

(8) A Hivatal vezetője, vagy felhatalmazása alapján más személy – amennyiben az a döntés előkészítése során szükségessé válik - a kérelmező szociális helyzetéről környezettanulmányt készít. A környezettanulmány során vizsgálni kell a család lakáskörülményeit, vagyoni, jövedelmi viszonyait, és életvitelét.

(9) A rendeletben alkalmazott fogalmak értelmezésére az Szt. 4. § -ában meghatározott értelmező rendelkezések az irányadók.

5. § Nem állapítható meg települési támogatás annak az aktív korú személynek, aki álláskeresőként nem működik együtt az állami foglalkoztató szervvel.

Hatásköri rendelkezések

6. § (1) A rendeletben meghatározott települési támogatás vonatkozásában – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a hatáskörök gyakorlója a Képviselő-testület.

(2) A polgármester gyakorolja a hatáskört a rendelet 9. § (3), a 12. § és a 13. §-ában meghatározott támogatások tekintetében.

Aktív korúak ellátása

(Az SZt. 33. § (7) bekezdéséhez)

7. § (1)1

(2)2

A települési támogatás formái

8. § Települési támogatás

a) a létfenntartási gondok enyhítésére,

b) a lakhatás támogatására,

c) ápolási támogatás,

d) a gyermekek családban történő nevelésének, gondozásának költségeihez való hozzájárulás,

e) a gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás,

e) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás

céljából nyújtható.

Rendkívüli települési támogatás

9. § (1) Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a létfenntartási gondokkal küzdő személynek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, egyedül élő esetén a 280 %-át és önmaga vagy családja létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tud, mert

a) betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem kiesés következett be, vagy

b) elemi kár, vagy más méltányolható okból származó anyagi kára keletkezett, vagy

c) jogszabály alapján folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik, vagy

d) önhibáján kívül közüzemi díj hátraléka halmozódott fel, amelyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy

e) nagyobb összegű váratlan vagy előre nem látott kiadása merült fel, amelyet önerőből nem tud kiegyenlíteni, vagy

f) gyermeke nevelésével, gondozásával , nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattatáshoz, a gyermek családjába való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeztek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a települési támogatás nem haladhatja meg az 50 000 forint, de nem lehet kevesebb 1000 forintnál.

(3) Rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő krízishelyzetben a jövedelmi feltételek meglétének vizsgálata nélkül rendkívüli települési támogatás állapítható meg, legfeljebb 250 000 forint összegben.

(4) Egy naptári éven belül, a jogosultság fennállásának időtartama alatt együttesen legfeljebb két alkalommal részesülhet rendkívüli települési támogatásban az a személy és a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozója, aki a tárgyév során havi rendszerességgel megállapított települési támogatásban részesült.3

(5) Évente legfeljebb egy alkalommal – rendkívüli méltányosságból – a polgármestertől kérheti a rendkívüli települési támogatás megállapítását az a személy vagy a vele együtt lakó közeli hozzátartozója,4

a) aki a (3)-(4) bekezdésében meghatározott alkalommal már részesült rendkívüli települési támogatásban,

b) aki az (1) bekezdés szerinti jogosultsági jövedelemi feltételnek nem felel meg, és létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd.

(6)5 Az (5) bekezdésben meghatározott támogatást a polgármester legfeljebb 400.000 forintig állapíthat meg.

Települési lakhatási támogatása

10. § (1) Települési támogatás nyújtható a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások – villanyáram, víz-és csatorna, gáz, szemétszállítás – viseléséhez.

(2) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatására rendszeres települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át.

(3) A lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás havi összege minimum 2 500 forint, maximum 5 000 forint.

(4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás egy év időtartamra kerül megállapításra és ugyanazon lakásra csak egy jogosult részére állapítható meg.

(5) Az ellátás biztosítása természetbeni ellátásként, a szolgáltató részére történő folyósítással történik.

(6) Nem jogosult lakhatást elősegítő települési támogatásra az

a) aki albérlőt tart vagy egyéb módon hasznosítja a lakását,

b) akinek tulajdonjogára vonatkozó tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződése áll fenn.

10/A. § (1)6 Lakossági szilárd hulladékszállítás

a)7 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj megfizetését az Önkormányzat átvállalja annak a feketeerdei állandó lakóhellyel rendelkező lakosnak, aki

aa) betöltötte a 70. életévét és egyedül él,

ab) 60 literes gyűjtőedényt használ,

ac) jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550 %-át.

b) A kedvezmény igénybevételét a feltételeknek megfelelő jogosultnak kell azt kezdeményeznie a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál.

(2) Építési törmelék

a)8 Az Önkormányzat támogatást nyújt az építési törmelék (épületek, építmények építése, felújítása, illetve bontása során keletkező hulladék) elhelyezési, elszállítási költségeihez az alábbi feltételek mellett:

aa) az ingatlan Feketeerdő község területén található,

ab) magánszemély tulajdonában áll,

ac) az igénybevevő legalább öt éve állandó feketeerdei lakóhellyel rendelkezik és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550 %-át.

b) A támogatás mértéke a szállítási költség 40%-a, és ingatlanonként legfeljebb évi 8 m3 építési törmelék elszállításáig vehető igénybe.

c) A konténert az ingatlantulajdonos bejelentése alapján a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal rendeli meg.”

Települési ápolási támogatás

11. § (1) Ápolási célú települési támogatás állapítható meg a településen lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő nagykorú hozzátartozónak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén.

a) 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végezze,

b) kora, egészségi állapota alapján alkalmas legyen az ápolt személy igényeinek megfelelő gondozási, ápolási feladat ellátására,

c) legfeljebb napi 4 órás munkahely,

d) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén a 350 %-át,

e) nem jogosult az Szt. 41. § szerinti ápolási díjra,

f) az ápolt személy háztartásában a kérelmezőn kívül ápolásra, gondozásra alkalmas más személy nincs,

g) az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés nem áll fenn.

(2) Az ápolási támogatás havi összege a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.

(3) Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

(4) A tartós betegséget a háziorvos igazolja.

(5) A támogatás folyósítása alatt az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a Hivatal jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés elvégzésére a polgármester felkérésére a családsegítő is jogosult.

(6) Az ápolási támogatást kétévente felül kell vizsgálni.

(7) Nem jogosult az ápolási célú települési támogatásra a hozzátartozó az Szt. 42. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben.

(8) Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni az Szt. 42. § (2) bekezdésben meghatározott esetekben.

(9) Az ápolt személy halála esetén az ápolási célú támogatást a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.

(10) Az ápolást végző személy nem teljesíti ápolási kötelezettségét, ha

a) az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényeinek kielégítéséről – különösen: megfelelő étkeztetéséről, gyógykezeléshez, gyógyszerhez való hozzájutásáról – nem gondoskodik, vagy

b) az ápolt személy rendszeres mosdatásáról, fürdetéséről és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményeinek biztosításáról – különösen a lakás takarításáról és fűtésről, az ápolt személy ruházatának és ágyneműjének mosásáról – nem gondoskodik, vagy

c) az ápolt háziorvosával nem tart rendszeres kapcsolatot, vagy

d) az ápolt személyt több egymást követő napon át felügyelet nélkül hagyja.

11. § A települési ápolási támogatásra megfelelően alkalmazni kell az Szt. 44. § (3) bekezdésében foglaltakat.

A gyermekek családban történő nevelésének, gondozásának költségeihez való hozzájárulás

12. § (1) Települési támogatás állapítható meg annak a gyermeknek, akinek az ellátásáról a családja más módon nem tud gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt a gyermeket gondozó család anyagi segítségre szorul.

(2) Az támogatás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedülálló esetén annak 200 %-a.

(3) A támogatás mértéke gyermekenként legalább 2 000 forint, de legfeljebb gyermekenként 10 000 forint.

13. § (1) Települési támogatás állapítható meg a beiskolázás miatt jelentkező többletkiadások enyhítésére.

(2)9 A támogatás további feltétele, hogy a tanuló

a) nappali iskolarendszerben folytassa a tanulmányait,

b) valamelyik szülője (gondviselője) magyarországi munkahellyel rendelkezzen, vagy Magyarországon regisztrált munkanélküli legyen.

c) a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550 %-át.

(3) A támogatás mértékét a képviselő-testület minden évben külön határozatában állapítja meg.

13/A. §10 (1) A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésének függvényében a karácsonyi ünnepek előtt, a téli időszak többletkiadásainak enyhítésére települési támogatást állapíthat meg annak a feketeerdei állandó lakóhellyel rendelkező személynek, aki

a) betöltötte a 70. életévét, és

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 200.000,-Ft-ot, továbbá

c) a rendelet melléklete szerinti kérelem nyomtatványt hiánytalanul kitöltve benyújtja a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalba.

(2) A támogatás mértékét a képviselő-testület külön határozatban állapítja a rendelkezésre álló keret és a kérelmek ismeretében.

Gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás

14. § (1) Települési támogatásként a gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás nyújtható.

(2) A támogatás megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 190 %-a, egyedülálló esetén annak 230 %-a, feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 17%-át meghaladja.

(3) A támogatás további feltétele, hogy a kérelmező nem részesül közgyógyellátásban.

(4) A kérelemhez csatolni kell a háziorvos által a havi gyógyszerszükségletről adott igazolás alapján a kiállított gyógyszertári igazolást.

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás

15. § (1) Települési támogatásként elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás nyújtható annak, aki elhunyt feketeerdői lakos eltemettetéséről gondoskodott.

(2) A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre számított családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás mértéke legalább a temetési költség 10 %-a, de legfeljebb annak teljes összege.

(4) A jogosultságot a kérelmező nevére kiállított temetési számlával kell igazolni.

(5) A kérelem előterjesztésének határideje a temetés napjától számított 60 nap. A határidő elmulasztása jogvesztő.

Köztemetés

16. § Köztemetés elrendelése esetén az eltemettetésre köteles személy az eltemettetés költségének megtérítési kötelezettsége alól, annak ötven százaléka erejéig mentesíthető, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén a 150 %-át és vagyona nincs.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

17. § (1) A Képviselő-testület a Mosonmagyaróvári Térségi Társulással kötött megállapodás alapján, e társulás által fenntartott Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, illetve a Családsegítő Szolgálat útján a következő alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosítja:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

d) idősek nappali ellátása (idősek klubja),

e) hajléktalanok átmeneti ellátása,

f) hajléktalanok nappali ellátása,

g) fogyatékos és demens személyek nappali ellátása,

h) családsegítés és

i) gyermekjóléti szolgáltatás

j) gyermekek átmeneti otthona

k) családi napközi.

(2) az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások, illetve ellátások igénybevételére, az ellátás megszüntetésére, a fizetendő térítési díjakra vonatkozó szabályokat Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendelete tartalmazza.

Átmeneti és záró rendelkezések

18. § Azok a személyek, akik 2015. február 28-ig méltányossági ápolási díjra voltak jogosultak, 2015. március 1-jétől a települési támogatás ápolási támogatás jogcímén nyújtott formájában részesülnek.

19. § (1) A rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 15/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelet.

(3) A hatályon kívül helyezett rendelet alapján önkormányzati hatáskörben megállapított ellátásokat a felülvizsgálat időpontjáig kell folyósítani.

1. melléklet

KÉRELEM
települési támogatás megállapítása iránt

I. 1. A kérelmező személyes adatai

Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................
Lakóhely: ....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ......................................................................................................................
TAJ száma: …………………………………………………………………………………….
I.2. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma:.......fő
A kérelmezővel közös háztartásban élők személyi adatai:

név/születési név

születési hely év, hó, nap

anyja neve

rokonsági fok

II. A kért települési támogatás megnevezése:

(Kérjük, aláhúzással vagy bekarikázással jelölje a kért ellátást!)

a) rendkívüli települési támogatás

b) lakhatási támogatás

c) ápolási támogatás

d) gyermekek családban történő nevelésének, gondozásának költségeihez való hozzájárulás, beiskolázási támogatás,

e) karácsonyi támogatás

f) gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás,

g) az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás

III. Kért támogatás indokolása:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Jövedelmi adatok

jövedelem típusa

kérelmező

közös háztartásban élő személyek

munkaviszonyból, foglalkoztatási jogviszonyból származó

társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

alkalmi munkavégzésből származó

táppénz, gyed, gyes, gyet, családi pótlék

nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

egyéb

Összesen

A családban az egy főre jutó jövedelem havi összege: …………………………………Ft/fő
(Az ügyintéző tölti ki!)

V. Lakhatási támogatás igénylése esetén, a kérelmező köteles csatolni az általa lakott lakás nagyságát igazoló, illetve a lakás használatának jogcímét igazoló iratot. (pl.: adásvételi szerződés; bérleti szerződés stb.)

VI. Ápolási támogatás:

Az ápolt személy személyes adatai:

Neve: ............................................................................................................................................

Születési neve: .............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................
Lakóhely: ....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ......................................................................................................................
TAJ száma: …………………………………………………………………………………….
Az ápolt személye való rokoni kapcsolata: ................................................................................
Folyószámla száma: ....................................................................................................................
Telefon száma: ...........................................................................................................................
Kijelentem, hogy kereső tevékenységet
nem folytatok
napi négy órában folytatok
otthonomban folytatok (megfelelő aláhúzandó)
Nyilatkozat
Egyetértek azzal, hogy az otthoni ápolásomat, a települési támogatást kérelmező hozzátartozóm végezze.
………………………………….
ápolt személyaláírása

VII. Gyermek családban történő nevelésének, gondozásának költségeihez való hozzájárulás esetén:

A gyermek személyes adatai:
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................
Lakóhely: ....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ......................................................................................................................
TAJ száma: …………………………………………………………………………………….
Az oktatási intézmény megnevezése:...............................................................................................................................

VIII. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás, temetési támogatás:

Az elhunyt személyes adatai:
Neve: ............................................................................................................................................
Születési neve:..............................................................................................................................
Anyja neve:...................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:...........................................................................................................
Lakóhely:......................................................................................................................................
Tartózkodási hely:......................................................................................................................
A haláleset helye, ideje:...............................................................................................................
Rokoni kapcsolat: ………………………………………………………………………… ……
A haláleset ideje:………………………………………………………………………………..
A temetés költségei: …………………………………………………………………………….
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Kelt ………………….,…………………………
£ Kérelmem pozitív elbírálása esetén jogorvoslati jogomról lemondok.
....................................................................
kérelmező
TÁJÉKOZTATÓ

1. A kérelmezőnek az egy főre jutó jövedelmet igazolnia kell:

- A családban élők jövedelmének igazolása a jövedelem típusának megfelelő irattal
(pl. munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény) történik.
- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § szerint:
(2) A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.”

2. Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás: a kérelemhez csatolni kell az elhalt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát, illetve a kérelmező nevére kiállított - temetés költségét igazoló – számlát.

3. Ápolási támogatás: a kérelemhez csatolni kell a kérelmező lakcímkártyájának a másolatát, illetve a háziorvos azon igazolását, mely alapján megállapítást nyer, hogy az ápolt személy tartósan beteg.

6. Gyógyszerkiadásokhoz való hozzájárulás: a kérelemhez csatolni kell a háziorvosi vagy szakorvosi igazolást, valamint a gyógyszertár igazolását az orvosi igazoláson szereplő gyógyszerek illetve gyógyászati segédeszközök költségéről.

1. függelék

IGAZOLÁS
az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához
(Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)
I. Igazolom, hogy
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, év, hó, nap:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
 Tartósan beteg
Fenti igazolást nevezett részére
az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv .................... számú szakhatósági állásfoglalása vagy szakvéleménye, vagy a ...................... megyei gyermek szakfőorvos .................... számú igazolása, vagy ........................... fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény ....................................................... szakrendelő intézet szakorvosa által kiadott .................... keltű igazolás/zárójelentés, vagy a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértő Bizottság .................... számú szakvéleménye alapján állítottam ki.
II. Szakvéleményem szerint a fent nevezett személy fogyatékossága/betegsége miatt állandó és tartós gondozásra szorul. A gondozás várható időtartama:
 3 hónapnál hosszabb, vagy
 3 hónapnál rövidebb.
Dátum: ............................................................
P. H.
...........................................................
háziorvos aláírása
1

A 14/2017.(IX.21.) ör 2.§-a hatályon kívül helyezte

2

A 14/2017.(IX.21.) ör 2.§-a hatályon kívül helyezte

3

Az 5/2016.(IV.27.) ör. 2. §-a iktatta be..

4

Az 5/2016.(IV.27.) ör. 2. §-a iktatta be.

5

Az 10/2017.(VII.26.) ör. 1. §-a iktatta be.

6

A 14/2017.(IX.21.) ör 1.§-a iktatta be.

7

Beiktatta a 6/2019.(IX.3.) ör. 1.§-a.

8

Beiktatta a 6/2019.(IX.3.) ör. 2.§-a

9

Beiktatta a 6/2016.(IX.3.) ör. 3.§-a

10

Beiktatta a 8/2019.(XII.10.) ör. 1. §-a