Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015 (IV.21.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 14/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 04. 22- 2015. 04. 22

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 14/2014 (XI.26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2015. május 31. napján hatályát veszti.”

2. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.