Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2015. 10. 22

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

2015.10.22.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Feketeerdő Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az általa irányított és fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban: Költségvetési szerv), az általuk kezelt valamennyi pénzeszköz vonatkozásában.

2. § (1) A kiadások készpénzben történő teljesítésére – a (2) bekezdésben foglalt eseteket kivéve – csak az 50.000 Ft összeget meg nem haladó kiadások esetében kerülhet sor.

(2) Összeghatártól függetlenül készpénzben teljesíthető

a) a bér- és személyi jellegű kifizetések közül

aa) a közfoglalkoztatott személyi juttatása,

ab) a közalkalmazott, köztisztviselő, munkavállaló eseti megbízási díja, illetményelőlege;

b) az ellátottak pénzbeli juttatásai címén elszámolandó kiadás;

c) a reprezentációs kiadás;

d) a belföldi kiküldetés és útiköltség-térítés;

e) a közalkalmazott, köztisztviselő, munkavállaló munkába járásához utazási költségtérítés;

f) üzemanyag-vásárlással kapcsolatos kiadások;

g) az önkormányzat rendezvényeivel kapcsolatos kiadások;

h) természetes személyek részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés kifizetése;

i) természetes személy részére visszatérített túlfizetés (kölcsöntörlesztés, térítési és bérleti díj);

valamint a fenti kiadásokra elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek kiadásai.

3. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.