Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásáról

Hatályos: 2015. 10. 22

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (X. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásáról

2015.10.22.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Feketeerdő Község Önkormányzatának tulajdonában, kezelésében lévő, Feketeerdő község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre, közutakra és tartozékaira.

2. § A rendelet alkalmazása szempontjából:

a) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, burkolt és burkolatlan utcák, utak, parkolók, kerékpárutak, járdák, terek, továbbá parkok, ligetek, sétányok, általában mindazok a területek, amelyek a közhasználat célját szolgálják és a lakosság rendelkezésére állnak.

b) közút: az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő a járművek és a gyalogosok közlekedésére, vagy csak a járművek, illetve csak a gyalogosok közlekedésére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közterület (helyi közúthálózatba tartozó gépjármű közlekedést szolgáló közutak, parkolók, kerékpárutak, gyalogutak és járdák).

3. § Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közutak tekintetében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény által meghatározott alábbi közútkezelői hatásköreit a polgármesterre ruházza át:

a) A közút lezárására vagy forgalmának korlátozására (elterelésére) a közúton folyó munka, a közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága vagy időjárási körülmények miatt.

b) A közút megrongálódásának kijavítása, és a közút forgalmának biztonságát veszélyeztető helyzet elhárítása. A kijavításig és veszélyhelyzet elhárításáig forgalomban résztvevők figyelmeztetése a veszélyre, szükség esetén sebesség- vagy súlykorlátozás elrendelése, illetőleg a közút lezárása.

c) A közlekedés résztvevőinek tájékoztatása a közlekedés biztonságát és zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről.

d) A közút – a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendeletben előírtak szerinti – biztonságos közlekedésre alkalmas állapotáról való gondoskodás.

e) A közút forgalmi rendjének kialakítása, valamint – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként – történő felülvizsgálata, és amennyiben szükséges, módosítása.

f) A közút tisztántartásának, hó eltakarításának, síkosság mentesítésének elrendelése.

g) Útellenőri szolgálat működtetése, az útellenőri szolgálat működés feltételeinek meghatározása.

4. § Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közutak tekintetében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény által meghatározott alábbi közútkezelői hatásköreit a jegyzőre ruházza át:

a) A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény (a továbbiakban együtt: építmény) elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához (a továbbiakban együtt: nem közlekedési célú igénybevétel) a kezelői hozzájárulás megadása. A hozzájárulásban a jegyző, mint a közút kezelője az adott ügy egyedi sajátosságait szem előtt tartva a helyi sajátosságokat figyelembe véve feltételeket írhat elő.

b) Útcsatlakozás (kapubehajtó, telekbejáró) létesítéséhez közútkezelői hozzájárulás kiadása.

c) Út területén, az alatta vagy felette elhelyezett építmény, meglévő útcsatlakozás felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére történő felszólítás a közlekedés biztonsága érdekében.

d) Külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához közútkezelői hozzájárulás kiadása.

e) Belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához közútkezelői hozzájárulás kiadása.

f) A közút, annak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatai, valamint a forgalmi rendjét meghatározó jelzések, továbbá a közút üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségek nyilvántartása.

5. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.