Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről

Hatályos: 2016. 03. 02- 2016. 04. 27

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről

2016.03.02.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) kiadásait 77 604 395 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 30 013 137 Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása 47 591 258 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 Ft.
b) bevételeit 77 604 395 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül
a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 75 330 395 Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele 2 274 000 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 Ft.
(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 33 624 432 Ft működési hiányt valamint a 11 761 000 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. számú mellékletek tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Önkormányzat: 1 fő
(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 3.254.000 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetés tartalékát 35 779 258 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.

(2) A képviselő testület tételenként 500.000 forint és maximum évi 2.000.000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2016 (Ft-ban)

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

MŰKÖDÉS

40 725 963

74 350 395

-33 624 432

FELHALMOZÁS

15 015 000

3 254 000

11 761 000

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

55 740 963

77 604 395

PÉNZMARADVÁNY

21 383 433

2016.évi nettó megelőlegezés

479 999

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

21 863 432

MINDÖSSZESEN

77 604 395

77 604 395

2. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2016.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

013320 Köztemető fenntartás, működtetés

013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel

066020 Város-és község gazdálkodás

900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről

ÖSSZESEN

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

11 999 963

0

0

11 999 963

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 305 000

5 305 000

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

0

0

5 305 000

11 999 963

0

0

17 304 963

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

5

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

4 050 000

4 050 000

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

12 000 000

12 000 000

8

Gépjárműadók

B354

2 100 000

2 100 000

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

0

0

0

14 100 000

14 100 000

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

0

0

0

0

0

18 150 000

18 150 000

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

780 000

780 000

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

174 000

174 000

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

16

Tulajdonosi bevételek

B404

0

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 050 000

211 000

4 261 000

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

50 000

50 000

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

6 000

6 000

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

6 000

174 000

0

4 050 000

1 041 000

0

5 271 000

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

15 000 000

15 000 000

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

27

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

0

0

0

15 000 000

0

0

15 000 000

28

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

30

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

0

0

0

0

0

0

31

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

15 000

15 000

32

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

33

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

0

0

0

15 000

0

15 000

34

Előző évi pénzmaradvány

B8131

21 383 433

21 383 433

35

2016.évi nettó megelőlegezés

B8141

479 999

0

36

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

6 000

174 000

5 305 000

31 529 962

22 439 433

18 150 000

77 604 395

Kötelező feladatok bevétele: - működés

6 000

5 305 000

11 479 962

22 424 433

16 050 000

55 265 395

-felhalmozás

20 050 000

15 000

20 065 000

Önként vállalt feladatok: - működés

174 000

2 100 000

2 274 000

- felhalmozás

0

Államigazgatási feladatok: - működés

0

- felhalmozás

0

6 000

174 000

5 305 000

31 529 962

22 439 433

18 150 000

77 604 395

3. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

FEKETEERDŐ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI COFOG-ONKÉNT 2016. (Ft-ban)

Eredeti
előirányzat 1-es űrlap

011130 Önk.jogalkotó tev.

013320 Köztemető fenntartás

013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

045160 Közutak üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület kezelés

066020 Város-és Községgazd.fea.

074031 Család-és nővédelmi

082042 Könyvtári szolg.

084031 Civil szerv működési tám.

091140 Óvodai nevelés

107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.

900070 Tartalék elszámolás

ÖSSZESEN

3 800 000

3 800 000

2 064 000

250 000

292 000

1 050 000

3 656 000

2 064 000

0

0

3 800 000

0

0

0

250 000

0

292 000

0

0

1 050 000

0

7 456 000

557 000

513 000

80 000

80 000

0

0

0

0

1 230 000

200 000

360 000

150 000

710 000

250 000

250 000

805 000

412 000

1 000 000

1 600 000

3 357 000

1 380 000

215 000

8 769 000

0

217 000

103 000

270 000

432 000

975 000

1 118 000

3 782 000

6 897 000

0

1 022 000

515 000

0

1 270 000

2 032 000

4 532 000

3 108 000

0

4 147 000

0

0

0

0

16 626 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 220 000

0

3 220 000

0

0

0

0

0

0

5 287 160

358 977

0

270 000

2 438 000

0

37 464 258

45 818 395

2 621 000

1 022 000

515 000

4 313 000

1 270 000

2 032 000

4 532 000

8 725 160

358 977

4 519 000

270 000

2 438 000

4 270 000

37 464 258

74 350 395

64 000

2 000 000

0

0

0

1 126 000

0

64 000

0

0

0

0

3 254 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64 000

2 000 000

0

0

0

0

1 126 000

0

64 000

0

0

0

0

3 254 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 621 000

1 086 000

2 515 000

4 313 000

1 270 000

2 032 000

4 532 000

9 851 160

358 977

4 583 000

270 000

2 438 000

4 270 000

37 464 258

77 604 395

2 621 000

1 022 000

4313000

1 270 000

2 032 000

4 532 000

5717160

358 977

4 519 000

2438000

28 823 137

64 000

1062000

64000

1 190 000

515000

3008000

270000

4270000

37464258

45 527 258

2000000

64000

2 064 000

0

0

2 621 000

1 086 000

2 515 000

4 313 000

1 270 000

2 032 000

4 532 000

9 851 160

358 977

4 583 000

270 000

2 438 000

4 270 000

37 464 258

77 604 395

4. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2016

BERUHÁZÁS

KIADÁS

MEGJEGYZÉS

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

IMM. JAVAK BESZERZÉSE

886 000

240 000

1 126 000

1. Rendezési terv módosítás községgazdálkodás

0561/066020

776 000

210 000

986 000

2. Katawin program

0564/066020

60 000

16 000

76 000

3. Kisértékű tárgyi eszközök községgazdálkodás

0564/066020

50 000

14 000

64 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

1 675 000

453 000

2 128 000

1. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár

0564/082042

50 000

14 000

64 000

2. Parcellajelző táblák temető

0564/013320

50 000

14 000

64 000

3. Játszótéri játékok vásárlása

0564/013350

1 575 000

425 000

2 000 000

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

2 561 000

693 000

3 254 000