Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről

Hatályos: 2016. 09. 29- 2017. 04. 27

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről

2016.09.29.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) kiadásait 76 270 963 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 30 209 704 Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása 46 061 259 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 Ft.
b) bevételeit 76 270 963 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül
a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 73 996 963 Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele 2 274 000 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 Ft.
(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 33 624 432 Ft működési hiányt valamint a 11 761 000 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. számú mellékletek tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Önkormányzat: 1 fő
(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 3.254.000 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. §2 A költségvetés tartalékát 34 697 237 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.

(2) A képviselő testület tételenként 500.000 forint és maximum évi 2.000.000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez3

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2016 (Ft-ban)

adatok Ft-ban

Megnevezés

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

Működés

40 785 963

72 536 964

-31 751 001

Felhalmozás

15 015 000

3 254 000

11 761 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

55 800 963

75 790 964

Pénzmaradvány

20 470 000

2016. évi nettó megelőlegezés

479 999

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

20 470 000

479 999

MINDÖSSZESEN

76 270 963

76 270 963

2. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez4

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2016. (Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

013320 Köztemető fenntartás, működtetés

013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel

018020 Központi ktgvetési befizetések

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

066020 Város-és község gazdálkodás

900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről

ÖSSZESEN

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

11 999 963

0

0

0

0

11 999 963

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 305 000

5 305 000

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

0

0

5 305 000

11 999 963

0

0

0

0

17 304 963

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

5

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

4 050 000

4 050 000

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

12 000 000

12 000 000

8

Gépjárműadók

B354

2 100 000

2 100 000

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

0

0

0

0

0

0

0

14 100 000

14 100 000

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

0

0

0

0

0

0

0

18 150 000

18 150 000

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

780 000

780 000

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

174 000

174 000

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

60 000

60 000

16

Tulajdonosi bevételek

B404

0

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 050 000

211 000

4 261 000

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

50 000

50 000

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

6 000

6 000

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

6 000

174 000

0

4 050 000

0

0

1 101 000

0

5 331 000

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

15 000 000

15 000 000

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

27

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

0

0

0

15 000 000

0

0

0

0

15 000 000

28

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

30

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

15 000

15 000

32

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

33

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

0

0

0

0

0

15 000

0

15 000

34

Előző évi pénzmaradvány

B8131

20 470 000

20 470 000

35

2016.évi nettó megelőlegezés

B8141

-479 999

479 999

0

36

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

6 000

174 000

5 305 000

30 569 964

479 999

20 470 000

1 116 000

18 150 000

76 270 963

Kötelező feladatok bevétele: - működés

6 000

5 305 000

10 519 964

479 999

20 470 000

1 101 000

16 050 000

53 931 963

-felhalmozás

20 050 000

15 000

20 065 000

Önként vállalt feladatok: - működés

174 000

2 100 000

2 274 000

- felhalmozás

0

Államigazgatási feladatok: - működés

0

- felhalmozás

0

6 000

174 000

5 305 000

30 569 964

479 999

20 470 000

1 116 000

18 150 000

76 270 963

3. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez5

FEKETEERDŐ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI COFOG-ONKÉNT 2016. (Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
szám

011130 Önk.jogalkotó tev.

013320 Köztemető fenntartás

013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

045160 Közutak üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület kezelés

066020 Város-és Községgazd.fea.

074031 Család-és nővédelmi

082042 Könyvtári szolg.

084031 Civil szerv működési tám.

091140 Óvodai nevelés

107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.

900070 Tartalék elszámolás

ÖSSZESEN

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

3 800 000

3 800 000

02

Külső személyi juttatások

K12

2 064 000

250 000

292 000

1 050 000

3 656 000

03

Személyi juttatások

K1

2 064 000

0

0

0

3 800 000

0

0

0

250 000

0

292 000

0

0

1 050 000

0

7 456 000

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

557 000

513 000

80 000

80 000

0

0

0

0

1 230 000

05

Készletbeszerzés

K31

200 000

360 000

150 000

710 000

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

310 000

310 000

07

Szolgáltatási kiadások

K33

805 000

412 000

1 000 000

1 600 000

3 357 000

1 711 530

215 000

9 100 530

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

217 000

103 000

270 000

432 000

975 000

1 207 060

3 782 000

6 986 060

10

Dologi kiadások

K3

0

1 022 000

515 000

0

0

1 270 000

2 032 000

4 532 000

3 588 590

0

4 147 000

0

0

0

0

17 106 590

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 220 000

0

3 220 000

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

2 968 139

358 977

295 000

2 438 000

0

37 464 258

43 524 374

13

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 621 000

1 022 000

515 000

0

4 313 000

1 270 000

2 032 000

4 532 000

6 886 729

358 977

4 519 000

295 000

2 438 000

4 270 000

37 464 258

72 536 964

14

Beruházások (áfával)

K6

64 000

2 140 000

986 000

64 000

3 254 000

15

Felújítások (áfával)

K7

0

16

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

17

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

64 000

2 140 000

0

0

0

0

0

986 000

0

64 000

0

0

0

0

3 254 000

18

Központi, irányítószervi támogatás

K9

479 999

479 999

19

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

2 621 000

1 086 000

2 655 000

479 999

4 313 000

1 270 000

2 032 000

4 532 000

7 872 729

358 977

4 583 000

295 000

2 438 000

4 270 000

37 464 258

76 270 963

Kötelező feladatok: - működés

2 621 000

1 022 000

479 999

4 313 000

1 270 000

2 032 000

4 532 000

5 573 728

358 977

4 519 000

2 438 000

29 159 704

- felhalmozás

64 000

922 000

64 000

1 050 000

Önként vállalt feladatok: - működés

515 000

1 313 001

295 000

4 270 000

37 464 258

43 857 259

- felhalmozás

2 140 000

64 000

2 204 000

Államigazgatási feladatok: - működés

0

- felhalmozás

0

Mindösszesen

2 621 000

1 086 000

2 655 000

479 999

4 313 000

1 270 000

2 032 000

4 532 000

7 872 729

358 977

4 583 000

295 000

2 438 000

4 270 000

37 464 258

76 270 963

4. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez6

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2016

BERUHÁZÁS

Eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)

Módosított előirányzat (adatok Ft-ban)

TELJESÍTÉS
(adatok Ft-ban)

rovat / cofog

nettó

áfa

összesen

nettó

áfa

összesen

Immateriális javak beszerzése

836 000

226 000

1 062 000

696 000

226 000

922 000

681 092

1. Rendezési terv módosítása - községgazdálkodás

0561/066020

776 000

210 000

986 000

636 000

210 000

846 000

349 250

2. Katawin program

0561/066020

60 000

16 000

76 000

60 000

16 000

76 000

76 200

3. Vektoros digitális térkép

0561/066020

0

0

255 642

Tárgyi eszközök beszerzése

1 725 000

467 000

2 192 000

1 725 000

467 000

2 192 000

46 894

1. Kisértékű tárgyi eszköz - könyvtár

0564/082042

50 000

14 000

64 000

50 000

14 000

64 000

27 999

2. Parcellajelző táblák - temető

0564/013320

50 000

14 000

64 000

50 000

14 000

64 000

3. Játszótéri játékok vásárlása

0564/013350

1 575 000

425 000

2 000 000

1 575 000

425 000

2 000 000

4. Kisértékű tárgyi eszköz - községgazdálkodás
Teljesítés:
- 3 db pavilon

0564/066020

50 000

14 000

64 000

50 000

14 000

64 000

18 895

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

2 561 000

693 000

3 254 000

2 421 000

693 000

3 114 000

727 986

FELÚJÍTÁS

rovat/cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

nettó (Ft)

áfa

összesen

teljesítés

Ingatlanok felújítása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

INGATLANOK LÉTESÍTÉSE,
BŐVÍTÉSE

rovat/cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

nettó (Ft)

áfa

összesen

teljesítés

Ingatlanok bővítése

0

0

0

140 000

0

140 000

177 800

1. Közösségi Ház bővítésének,
felújításának tervdokumentációja

0562/013350

0

140 000

140 000

177 800

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

0

0

0

140 000

0

140 000

177 800

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

2 561 000

693 000

3 254 000

2 561 000

693 000

3 254 000

905 786

1

Beiktatta a 7 /2016.(IX.28.) ör. 1.§-a

2

Beiktatta a 7/2016.(IX.28.) ör. 2. §-a

3

Beiktatta a 7/2016.(IX.28.) ör

4

Beiktatta a 7/2016.(IX.28.) ör

5

Beiktatta a 7/2016.(IX.28.) ör

6

Beiktatta a 7/2016.(IX.28.) ör