Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről

Hatályos: 2017. 04. 28- 2017. 04. 28

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésről

2017.04.28.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének

a) kiadásait 88 709 534 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 32 393, 450 Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása 56 316 084 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 Ft.
b) bevételeit 88 709 534 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül
a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 86 435 534 Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele 2 274 000 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 Ft.
(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 33 624 432 Ft működési hiányt valamint a 11 761 000 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. számú mellékletek tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Önkormányzat: 1 fő
(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 3 főben állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 3.254.000 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. §2 A költségvetés tartalékát 44 969 169 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.

(2) A képviselő testület tételenként 500.000 forint és maximum évi 2.000.000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez3

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2016 (Ft-ban)

adatok Ft-ban

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Költségvetési különbség

Működés

Felhalmozás

Működés

42 257 173

83 740 088

-41 482 915

Felhalmozás

25 453 290

4 489 447

20 963 843

Összes költségvetés bevétel - kiadás

67 710 463

88 229 535

-41 482 915

20 963 843

Pénzmaradvány

20 470 000

ÁH-n belüli megelőlegezések

529 071

479 999

Finanszírozási műveletek összesen

20 999 071

479 999

0

0

Mindösszesen

88 709 534

88 709 534

-41 482 915

20 963 843

2. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez4

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2016. (Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

013320 Köztemető fenntartás, működtetés

013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel

018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek

066020 Város-és község gazdálkodás

900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről

ÖSSZESEN

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

12 462 243

0

0

12 462 243

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 305 000

29 000

979 930

6 313 930

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

0

0

5 305 000

12 491 243

0

979 930

0

18 776 173

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

10 000 000

0

0

10 000 000

5

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

4 412 359

4 412 359

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

11 524 943

11 524 943

8

Gépjárműadók

B354

2 132 337

2 132 337

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

0

0

0

0

13 657 280

13 657 280

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

80 361

80 361

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

0

0

0

0

0

0

18 150 000

18 150 000

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

780 000

780 000

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

174 000

174 000

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

60 000

60 000

16

Tulajdonosi bevételek

B404

0

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

4 050 000

211 000

4 261 000

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

50 000

50 000

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

6 000

6 000

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

6 000

174 000

0

4 050 000

0

1 101 000

0

5 331 000

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

15 000 000

15 000 000

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

27

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

0

0

0

15 000 000

0

0

0

15 000 000

28

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

30

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

31

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

453 290

453 290

32

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

33

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

0

0

0

0

453 290

0

453 290

34

Előző évi pénzmaradvány

B8131

20 470 000

20 470 000

35

2016.évi nettó megelőlegezés

B8141

529 071

529 071

36

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

6 000

174 000

5 305 000

42 070 314

20 470 000

2 534 220

18 150 000

88 709 534

Kötelező feladatok bevétele: - működés

6 000

5 305 000

12 020 314

20 470 000

2 080 930

16 050 000

55 932 244

-felhalmozás

30 050 000

0

453 290

30 503 290

Önként vállalt feladatok: - működés

174 000

2 100 000

2 274 000

- felhalmozás

,

0

Államigazgatási feladatok: - működés

0

- felhalmozás

0

6 000

174 000

5 305 000

42 070 314

20 470 000

2 534 220

18 150 000

88 709 534

3. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez5

FEKETEERDŐ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI COFOG-ONKÉNT 2016. (Ft-ban)

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
szám

Eredeti
előirányzat 1-es űrlap

1.

2.

3.

011130 Önk.jogalkotó tev.

013320 Köztemető fenntartás

013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.

018010 Önk. Elszám. Kp-i ktg.vetéssel

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

045160 Közutak üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület kezelés

066020 Város-és Községgazd.fea.

074031 Család-és nővédelmi

082042 Könyvtári szolg.

084031 Civil szerv működési tám.

091140 Óvodai nevelés

107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.

900070 Tartalék elszámolás

ÖSSZESEN

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

3 800 000

3 800 000

02

Külső személyi juttatások

K12

2 064 000

250 000

292 000

1 050 000

3 656 000

03

Személyi juttatások

K1

2 064 000

0

0

0

3 800 000

0

0

0

250 000

0

292 000

0

0

1 050 000

0

7 456 000

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

557 000

513 000

80 000

80 000

0

0

0

0

1 230 000

05

Készletbeszerzés

K31

200 000

231 587

150 000

581 587

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

438 413

438 413

07

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

805 000

412 000

1 448 000

1 600 000

3 297 000

1 731 530

215 000

9 508 530

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

40 000

40 000

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

217 000

103 000

270 000

432 000

733 000

1 449 060

3 782 000

6 986 060

10

Dologi kiadások

K3

0

1 022 000

515 000

0

0

1 718 000

2 032 000

4 230 000

3 890 590

0

4 147 000

0

0

0

0

17 554 590

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 024 915

0

4 024 915

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

5 345 437

358 977

0

363 000

2 438 000

0

44 969 169

53 474 583

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 621 000

1 022 000

515 000

0

4 313 000

1 718 000

2 032 000

4 230 000

9 566 027

358 977

4 519 000

363 000

2 438 000

5 074 915

44 969 169

83 740 088

13

Beruházások (áfával)

K6

64 000

1 962 200

0

0

0

1 967 447

0

64 000

0

0

0

0

4 057 647

14

Felújítások (áfával)

K7

177 800

0

0

0

254 000

0

0

0

0

0

0

431 800

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

64 000

2 140 000

0

0

0

0

0

2 221 447

0

64 000

0

0

0

0

4 489 447

15

Központi, irányítószervi támogatás

K9

0

0

479 999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

479 999

16

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

2 621 000

1 086 000

2 655 000

479 999

4 313 000

1 718 000

2 032 000

4 230 000

11 787 474

358 977

4 583 000

363 000

2 438 000

5 074 915

44 969 169

88 709 534

Kötelező feladatok: - működés

2 621 000

1 022 000

479999

4313000

1 718 000

2 032 000

4 230 000

6566027

358 977

4 519 000

2438000

30 298 003

- felhalmozás

64 000

1967447

64000

2 095 447

Önként vállalt feladatok: - működés

515000

3000000

363000

5074915

44969169

53 922 084

- felhalmozás

2140000

254000

2 394 000

Államigazgatási feladatok: - működés

0

- felhalmozás

0

2 621 000

1 086 000

2 655 000

479 999

4 313 000

1 718 000

2 032 000

4 230 000

11 787 474

358 977

4 583 000

363 000

2 438 000

5 074 915

44 969 169

88 709 534

4. melléklet az 1/2016. (III. 1.) önkormányzati rendelethez6

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2016

adatok Ft-ban

BERUHÁZÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

nettó (Ft)

áfa

összesen

IMM. JAVAK BESZERZÉSE

886 000

240 000

1 126 000

1 397 293

532 354

1 929 647

1. Rendezési terv módosítás községgazdálkodás

0561/066020

776 000

210 000

986 000

1 287 293

502 354

1 789 647

2. Katawin program

0564/066020

60 000

16 000

76 000

60 000

16 000

76 000

3. Kisértékű tárgyi eszközök községgazdálkodás

0564/066020

50 000

14 000

64 000

50 000

14 000

64 000

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

1 675 000

453 000

2 128 000

1 675 000

453 000

2 128 000

1. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár

0564/082042

50 000

14 000

64 000

50 000

14 000

64 000

2. Parcellajelző táblák temető

0564/013320

50 000

14 000

64 000

50 000

14 000

64 000

3. Játszótéri játékok vásárlása

0564/013350

1 575 000

425 000

2 000 000

1 575 000

425 000

2 000 000

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

2 561 000

693 000

3 254 000

3 072 293

985 354

4 057 647

1. Művelődési ház felújítása

0571/013350

0

0

0

340 000

91 800

431 800

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

0

0

0

340 000

91 800

431 800

BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

2 561 000

693 000

3 254 000

3 412 293

1 077 154

4 489 447

1

Beiktatta a 3/2017.(IV.27.) ör. 1.§-a

2

Beiktatta a 3/2017.(IV.,27.) ör. 2. §-a

3

Beiktatta a 3/2017.(IV.27.) ör

4

Beiktatta a 3/2017.(IV.27.) ör

5

Beiktatta a 3/2017.(IV.27.) ör

6

Beiktatta a 3/2017.(IV.27.) ör