Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 01- 2016. 05. 01

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2016.05.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A szociális ellátásokról szóló 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (3) bekezdése helyébe a következő lép:

„(3) Egy naptári éven belül egy személy és a vele együtt lakó közeli hozzátartozója együttesen legfeljebb négy alkalommal részesülhet rendkívüli települési támogatásban, feltéve, hogy részére havi rendszerességgel települési támogatás nem került megállapításra.

„(4) Egy naptári éven belül, a jogosultság fennállásának időtartama alatt együttesen legfeljebb két alkalommal részesülhet rendkívüli települési támogatásban az a személy és a vele egy háztartásban lakó közeli hozzátartozója, aki a tárgyév során havi rendszerességgel megállapított települési támogatásban részesült.

(5) Évente legfeljebb egy alkalommal – rendkívüli méltányosságból – a polgármestertől kérheti a rendkívüli települési támogatás megállapítását az a személy vagy a vele együtt lakó közeli hozzátartozója,

a) aki a (3)-(4) bekezdésében meghatározott alkalommal már részesült rendkívüli települési támogatásban,

b) aki az (1) bekezdés szerinti jogosultsági jövedelemi feltételnek nem felel meg, és létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került vagy létfenntartási gonddal küzd.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott támogatást a polgármester legfeljebb 250.000 forintig állapíthat meg.

3. § A rendelet 2016. május 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. május 2. napjával.