Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (VII.13.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 2/2003 (IV.15.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2016. 08. 01- 2016. 08. 01

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016 (VII.13.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 2/2003 (IV.15.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről1

2016.08.01.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 6. § (1) bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hatályát veszti a helyi építési szabályzatról szóló 2/2003. (IV.15.) önkormányzati rendelet

c) 20. § (4) bekezdésében „A különleges területen a telkek beépítésével kapcsolatos követelményeket elvi építési engedélyezési eljárás során kell tisztázni. Az elvi építési dokumentációnak legalább a 45/1997.(XII.29.) KTM rendelet 4. §.(1) a,b (ba,bc,bd,be) pontjaiban és a 4. §.(2) bekezdésben foglaltakat tartalmaznia kell.” szövegrész.

d) 26. § (3) bekezdés a) pontjában az „Ennek érdekében a közműves ivóvíz hálózatot a 35/1996.(XII.29.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 46. §-49. § szakaszaiban foglaltak figyelembe vételével kell kialakítani.” szövegrész.

2. § A rendelet 2016. augusztus 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. augusztus 2. napjával.