Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Hatályos: 2023. 11. 09

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

2023.11.09.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendeletet Feketeerdő község közigazgatási területén, 14. életévét betöltött természetes személy, valamint jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokra kell alkalmazni.

(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, vagy a tevékenység, mulasztás vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.

Eljárási szabályok

2. § (1) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szabályai irányadóak.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlását a képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárást hivatalból, továbbá bármely személy vagy szervezet jelzése alapján le lehet folytatni.

(4) Amennyiben a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás

a) valamely cselekménnyel valósul meg, a cselekmény elkövetésétől,

b) mulasztásban nyilvánul meg, a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától,

c) jogellenes állapot fenntartásában nyilvánul meg, a jogellenes állapot észlelésétől számított hat hónapon belül indítható meg.

(5) Nem indítható a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás miatt közigazgatási hatósági eljárás, ha az elkövetéstől számított kettő év eltelt.

(6) A közigazgatási bírság mértékének megállapítása során a Ket. 94/A. (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően figyelembe kell venni a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát, a felróhatóság mértékét, valamint érvényesülnie kell a fokozatosság elvének.

(7) Közigazgatási bírság helyett figyelmeztetés is alkalmazható, ha a cselekmény az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú és a figyelmeztetéstől is kellő visszatartó hatás várható.

(8) A közigazgatási bírságot a határozat közlésétől számított 30 napon belül kell megfizetni.

(9) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik.

Házszámtáblák elhelyezésével kapcsolatos magatartások

3. § A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el és huszonötezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 8/2014. (VIII.12.) önkormányzati rendelet 15. § (1) vagy (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi.

Köztisztasággal kapcsolatos magatartások

4. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, és százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, aki Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezetvédelemről és köztisztaság helyi szabályairól szóló 4/2014. (IV.09.) önkormányzati rendeletének

d) 4. § (4) bekezdésében,

e) 4. § (8) bekezdésében,

g) 6. § (3) bekezdésében

foglalt rendelkezéseket megszegi.

(2)1

Záró rendelkezések

5. § (1) A rendeletben foglalt szabályokat a hatálybalépést követően elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások esetén kell alkalmazni.

(2) A rendelet 2016. december 1-jén lép hatályba.

1

A 4. § (2) bekezdését a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.