Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018 (II.14.) önkormányzati rendelete

a Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Hatályos: 2018. 02. 15

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) a 226.§ (7) bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1.§


A rendelet hatálya kiterjed a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (együttesen: közszolgálati tisztviselők) és a jegyzőre.A közszolgálati tisztviselőt megillető juttatások


2.§


(1) A közszolgálati tisztviselőnek adható juttatások:

a) illetményelőleg,

b) bankszámla hozzájárulás,

c) tanulmányi szerződés,

d) nyelvtanulási támogatás,

e) szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához vissza nem térítendő támogatás.


(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatások igénybevételének szabályait, elszámolásának rendjét és a visszatérítés szabályait, továbbá a juttatások mértékét a magasabb szintű jogszabályok keretei között a jegyző közszolgálati szabályzatában állapítja meg.


(3 A (1) bekezdés b) pontja szerinti juttatás mértéke a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás, annak hiányában havi 1 000 Ft. A bankszámla hozzájárulás a közszolgálati tisztviselő részére a tárgyév utolsó hónapjának 10. napjáig kerül kifizetésre.

3. §


(1) A juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretösszegeket a képviselő-testület a költségvetési rendeletében állapítja meg.

(2) A keretet az igénylés, kérelmek beérkezésének sorrendjében kell felhasználni. A keret kimerülését követő igényeket, kérelmeket el kell utasítani.

(3) Ha év közben a képviselő-testület pótelőirányzatot állapít meg, akkor a felhasználás során előnyben kell részesíteni az elutasított kérelmeket.


4.§


(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Körjegyzőség köztisztviselőit megillető szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról, továbbá szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 3/2002. (III.12.) és 7/2009.(VI.2.) önkormányzati rendelete.        

           Novák András                                     dr. Odonics Aliz

             polgármester                                          jegyző
A rendelet kihirdetve: 2018.február 14.

                                                           dr. Odonics Aliz

       jegyző