Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 04- 2022. 05. 30

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2019.03.04.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) Tárgyévi kiadásainak fő összegét 63.948.742 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 34.231.843 Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása 29.716.899 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 Ft.
b) Tárgyévi bevételeit 63.948.712 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül
a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 61.219.020 Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele 2.729.722 Ft, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 Ft.
(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a 2.765.847 Ft működési hiányt, valamint a 1.087.077 Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. mellékletek tartalmazzák.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat: 1 fő

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 2 főben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát

13.997.267 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a

4. melléklet tartalmazza.

4. §2 A költségvetés tartalékát 2 692 306 Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.

5. § A Képviselő-testület – a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – 43.000 Ft összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület jogosult.

(2) A Képviselő-testület tételenként 500.000 Ft, de legfeljebb évi 2.000.000 Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az Önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az Önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.

7. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.14.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet3

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2018

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

MŰKÖDÉS

46 600 968

44 223 387

2 377 581

FELHALMOZÁS

12 783 190

19 013 695

-6 230 505

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

59 384 158

63 237 082

PÉNZMARADVÁNY

4 564 584

2018.évi nettó megelőlegezés

711 660

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

4 564 584

711 660

MINDÖSSZESEN

63 948 742

63 948 742

2. melléklet4

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2018.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

013320 Köztemető fenntartás, működtetés

013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel

066020 Város-és község gazdálkodás

900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről

ÖSSZESEN

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

18 905 364

0

0

18 905 364

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 797 992

7 222 890

11 020 882

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

0

0

3 797 992

18 905 364

7 222 890

0

29 926 246

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

12 783 190

0

0

0

12 783 190

5

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

7 050 000

7 050 000

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

6 300 000

6 300 000

8

Gépjárműadók

B354

2 100 000

2 100 000

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

0

0

0

8 400 000

8 400 000

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

0

0

0

0

0

15 550 000

15 550 000

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

240 000

240 000

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

16

Tulajdonosi bevételek

B404

0

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

83 000

83 000

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

20 000

20 000

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

5 000

306 722

470 000

781 722

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

5 000

629 722

0

0

490 000

0

1 124 722

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

0

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

27

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

0

0

0

0

0

0

0

28

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

30

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

0

0

0

0

0

0

31

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

0

32

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

33

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

0

0

0

0

0

0

34

Előző évi pénzmaradvány

B8131

4 564 584

4 564 584

35

2016.évi nettó megelőlegezés

B8141

0

36

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

5 000

13 412 912

3 797 992

18 905 364

12 277 474

15 550 000

63 948 742

Kötelező feladatok bevétele: - működés

5 000

3 797 992

18 905 364

12 277 474

13 450 000

48 435 830

-felhalmozás

12 783 190

AAAAAAA

12 783 190

Önként vállalt feladatok: - működés

629 722

2 100 000

2 729 722

- felhalmozás

0

Államigazgatási feladatok: - működés

0

- felhalmozás

0

5 000

13 412 912

3 797 992

18 905 364

12 277 474

15 550 000

63 948 742

3. melléklet5

Az önkormányzat kiadásai

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
szám

Eredeti
előirányzat 1-es űrlap

1.

2.

3.

011130 Önk.jogalkotó tev.

013320 Köztemető fenntartás

013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.

018010 Önk-ok elszámolása a kp-i ktg.vetéssel

018030 Támogatási célú finansz. műv.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

045120 Közutak üzemeltetése

045160 Közutak üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület kezelés

066020 Város-és Községgazd.fea.

074031 Család-és nővédelmi

082042 Könyvtári szolg.

084031 Civil szerv működési tám.

091140 Óvodai nevelés

107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.

900070 Tartalék elszámolás

ÖSSZESEN

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

2 011 120

4 239 600

6 250 720

02

Külső személyi juttatások

K12

4 786 800

240 000

2 719 000

7 745 800

03

Személyi juttatások

K1

6 797 920

0

0

0

0

4 239 600

0

0

0

0

240 000

0

2 719 000

0

0

0

0

13 996 520

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 377 006

0

480 176

924 784

441 600

0

0

0

0

3 223 566

05

Készletbeszerzés

K31

150 000

1 483 860

110 000

1 743 860

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

440 000

440 000

07

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

715 000

390 000

1 200 000

1 465 000

2 270 000

3 105 200

9 145 200

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

257 000

175 000

324 000

201 150

1 390 900

2 144 000

4 492 050

10

Dologi kiadások

K3

0

972 000

565 000

0

0

0

0

0

1 524 000

1 816 150

5 584 760

0

5 359 200

0

0

0

0

15 821 110

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 391 180

0

4 391 180

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

280 000

0

0

0

0

0

2 648 718

211 876

0

470 000

488 111

0

2 692 306

6 791 011

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

8 174 926

972 000

565 000

0

280 000

4 719 776

0

0

1 524 000

1 816 150

9 398 262

211 876

8 519 800

470 000

488 111

4 391 180

2 692 306

44 223 387

13

Beruházások (áfával)

K6

18 822 695

0

0

0

0

127 000

0

64 000

0

0

0

0

19 013 695

14

Felújítások (áfával)

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

0

18 822 695

0

0

0

0

0

0

0

127 000

0

64 000

0

0

0

0

19 013 695

15

Központi, irányítószervi támogatás

K9

0

0

711 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

711 660

16

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

8 174 926

972 000

19 387 695

711 660

280 000

4 719 776

0

0

1 524 000

1 816 150

9 525 262

211 876

8 583 800

470 000

488 111

4 391 180

2 692 306

63 948 742

Kötelező feladatok: - működés

8 174 926

972 000

711660

280000

4719776

1 524 000

1 816 150

6749544

211 876

8 519 800

488111

34 167 843

- felhalmozás

64000

64 000

Önként vállalt feladatok: - működés

565000

2648718

470000

4391180

2692306

10 767 204

- felhalmozás

18822695

127000

18 949 695

Államigazgatási feladatok: - működés

0

- felhalmozás

0

8 174 926

972 000

19 387 695

711 660

280 000

4 719 776

0

0

1 524 000

1 816 150

9 525 262

211 876

8 583 800

470 000

488 111

4 391 180

2 692 306

63 948 742

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. melléklet6

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2018

BERUHÁZÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

nettó (Ft)

áfa

összesen

INGATLAN LÉTESÍTÉSE

10 945 267

2 861 000

13 806 267

13 740 567

5 082 128

18 822 695

Orvosi rendelő felújítás

0562/013350

10 945 267

2 861 000

13 806 267

13 103 554

3 443 459

18 822 695

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

150 000

41 000

191 000

150 000

41 000

191 000

1. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár

0564/082042

50 000

14 000

64 000

50 000

14 000

64 000

2. Kisértékű tárgyi eszközök város és községgazd.

0564/066020

100 000

27 000

127 000

100 000

27 000

127 000

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

11 095 267

2 902 000

13 997 267

13 890 567

5 123 128

19 013 695

1

Módosította a 3/2019.(III.4.) ör. 1.§-a

2

Módosította a 3/2019.(III.4.) ör. 2. §-a

3

Módosította a 32019.(III.4.) ör- 3. §-a

4

Módosította a 3/201.(III.4.) ör 3. §-a

5

Módosította a 3/2019.(III.4.) ör. 3. §-a

6

Módosította a 3/2019.(III.4.) ör. 3. §-a