Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (X.3.) önkormányzati rendelete

a 2018.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 10. 04- 2018. 10. 04

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018 (X.3.) önkormányzati rendelete

a 2018.évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 1

2018.10.04.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. § (1) Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (III.1.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R.) 1. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) Tárgyévi kiadásainak fő összegét 57.959.342 Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 27.975.942 Ft,
az önként vállalt feladatok kiadása 29.983.400 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 0 Ft.
b) Tárgyévi bevételeit 57.959.342 Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül
a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 55.229.620 Ft,
az önként vállalt feladatok bevétele 2.792.722 Ft,
az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0 Ft.

2. § A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § A költségvetés tartalékát 6.241.067 Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

3. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2018

BEVÉTEL

KIADÁS

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)

Működés

Felhalmozás

MŰKÖDÉS

40 611 568

42 785 350

-2 173 782

FELHALMOZÁS

12 783 190

14 462 332

-1 679 142

ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS

53 394 758

57 247 682

PÉNZMARADVÁNY

4 564 584

2018.évi nettó megelőlegezés

711 660

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN

4 564 584

711 660

MINDÖSSZESEN

57 959 342

57 959 342

2. melléklet

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2018.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

013320 Köztemető fenntartás, működtetés

013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel

066020 Város-és község gazdálkodás

900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. Áht.kívülről

ÖSSZESEN

1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

17 915 964

0

0

17 915 964

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 797 992

2 222 890

6 020 882

3

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)

B1

0

0

3 797 992

17 915 964

2 222 890

0

23 936 846

4

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

12 783 190

0

0

0

12 783 190

5

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

6

Vagyoni tipusú adók

B34

7 050 000

7 050 000

7

Értékesítési és forgalmi adók

B351

6 300 000

6 300 000

8

Gépjárműadók

B354

2 100 000

2 100 000

9

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

10

Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)

B35

0

0

0

8 400 000

8 400 000

11

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

100 000

100 000

12

Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)

B3

0

0

0

0

0

15 550 000

15 550 000

13

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

14

Szolgáltatások ellenértéke

B402

240 000

240 000

15

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

16

Tulajdonosi bevételek

B404

0

17

Ellátási díjak

B405

0

18

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

83 000

83 000

19

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

20

Kamatbevételek

B408

20 000

20 000

21

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

22

Egyéb működési bevételek

B411

5 000

306 722

470 000

781 722

23

Működési bevételek (=13+…+22)

B4

5 000

629 722

0

0

490 000

0

1 124 722

24

Immateriális javak értékesítése

B51

0

25

Ingatlanok értékesítése

B52

0

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

27

Felhalmozási bevételek (=24+…+26)

B5

0

0

0

0

0

0

0

28

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

29

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

30

Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)

B6

0

0

0

0

0

0

0

31

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75

0

32

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

33

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)

B7

0

0

0

0

0

0

0

34

Előző évi pénzmaradvány

B8131

4 564 584

4 564 584

35

2016.évi nettó megelőlegezés

B8141

0

36

Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33)

B1-B8

5 000

13 412 912

3 797 992

17 915 964

7 277 474

15 550 000

57 959 342

Kötelező feladatok bevétele: - működés

5 000

3 797 992

17 915 964

7 277 474

13 450 000

42 446 430

-felhalmozás

12 783 190

12 783 190

Önként vállalt feladatok: - működés

629 722

2 100 000

2 729 722

- felhalmozás

0

Államigazgatási feladatok: - működés

0

- felhalmozás

0

5 000

13 412 912

3 797 992

17 915 964

7 277 474

15 550 000

57 959 342

3. melléklet

A 2018. évi költségvetés kiadásai

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
szám

Eredeti
előirányzat 1-es űrlap

1.

2.

3.

011130 Önk.jogalkotó tev.

013320 Köztemető fenntartás

013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.

018010 Önk-ok elszámolása a kp-i ktg.vetéssel

018030 Támogatási célú finansz. műv.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.

045120 Közutak üzemeltetése

045160 Közutak üzemeltetése

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület kezelés

066020 Város-és Községgazd.fea.

074031 Család-és nővédelmi

082042 Könyvtári szolg.

084031 Civil szerv működési tám.

091140 Óvodai nevelés

107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.

900070 Tartalék elszámolás

ÖSSZESEN

01

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

2 011 120

4 239 600

6 250 720

02

Külső személyi juttatások

K12

4 786 800

240 000

240 000

5 266 800

03

Személyi juttatások

K1

6 797 920

0

0

0

0

4 239 600

0

0

0

0

240 000

0

240 000

0

0

0

0

11 517 520

04

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 377 006

0

480 176

924 784

46 800

0

0

0

0

2 828 766

05

Készletbeszerzés

K31

150 000

524 460

80 000

754 460

06

Kommunikációs szolgáltatások

K32

440 000

440 000

07

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

715 000

390 000

1 200 000

1 095 000

2 270 000

180 000

5 850 000

08

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

09

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

257 000

175 000

324 000

201 150

1 809 000

2 483 000

5 249 150

10

Dologi kiadások

K3

0

972 000

565 000

0

0

0

0

0

1 524 000

1 446 150

5 043 460

0

2 743 000

0

0

0

0

12 293 610

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 148 000

0

4 148 000

12

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

280 000

0

0

0

0

0

4 306 400

211 876

0

470 000

488 111

0

6 241 067

11 997 454

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

8 174 926

972 000

565 000

0

280 000

4 719 776

0

0

1 524 000

1 446 150

10 514 644

211 876

3 029 800

470 000

488 111

4 148 000

6 241 067

42 785 350

13

Beruházások (áfával)

K6

14 271 332

0

0

0

0

127 000

0

64 000

0

0

0

0

14 462 332

14

Felújítások (áfával)

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

0

14 271 332

0

0

0

0

0

0

0

127 000

0

64 000

0

0

0

0

14 462 332

15

Központi, irányítószervi támogatás

K9

0

0

711 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

711 660

16

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

8 174 926

972 000

14 836 332

711 660

280 000

4 719 776

0

0

1 524 000

1 446 150

10 641 644

211 876

3 093 800

470 000

488 111

4 148 000

6 241 067

57 959 342

Kötelező feladatok: - működés

8 174 926

972 000

711660

280000

4719776

1 524 000

1 446 150

6353643

211 876

3 029 800

488111

27 911 942

- felhalmozás

64000

64 000

Önként vállalt feladatok: - működés

565000

4161001

470000

4148000

6241067

15 585 068

- felhalmozás

14271332

127000

14 398 332

Államigazgatási feladatok: - működés

0

- felhalmozás

0

8 174 926

972 000

14 836 332

711 660

280 000

4 719 776

0

0

1 524 000

1 446 150

10 641 644

211 876

3 093 800

470 000

488 111

4 148 000

6 241 067

57 959 342

4. melléklet

FEKETEERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BERUHÁZÁS - FELÚJÍTÁS 2018

BERUHÁZÁS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

rovat / cofog

nettó (Ft)

áfa

összesen

nettó (Ft)

áfa

összesen

INGATLAN LÉTESÍTÉSE

10 945 267

2 861 000

13 806 267

13 103 554

3 443 459

16 547 013

Orvosi rendelő felújítás

0562/013350

10 945 267

2 861 000

13 806 267

13 103 554

3 443 459

16 547 013

TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE

150 000

41 000

191 000

150 000

41 000

191 000

1. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár

0564/082042

50 000

14 000

64 000

50 000

14 000

64 000

2. Kisértékű tárgyi eszközök város és községgazd.

0564/066020

100 000

27 000

127 000

100 000

27 000

127 000

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

11 095 267

2 902 000

13 997 267

13 253 554

3 484 459

16 738 013

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. október 5. napjával.