Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018 (XI.29.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2018. 11. 30- 2019. 05. 30

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §


(1) Feketeerdő Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt.

(2) A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter által az Önkormányzat számára megállapított kiegészítő támogatás, valamint az Önkormányzat által biztosított 1.000 Ft/erdei m3+áfa mértékű önrész és szállítási költség, mint saját forrás.

(3) A rendeletben használt család, egyedül élő, háztartás, jövedelem fogalmakon a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározottakat kell érteni.

(4) A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

2. §


(1) Az Önkormányzat – összesen legfeljebb az 1. § (1) bekezdésében meghatározott tűzifa erejéig – a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához kérelemre, természetbeni ellátás formájában támogatás nyújt azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének 380 % - át, egyedül élő esetén a 430 % -át.

(2) A támogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt, aki

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, vagy

b) települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult, vagy

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban él.

(3) A támogatás mértéke háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa.

(4) Az Önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(5) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.


3. §


(1) A támogatás megállapítása iránti kérelmet 2018. december 10. napjáig lehet a Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatalnál benyújtani, a rendelet melléklete szerinti nyomtatványon.

(2) A fenti határidőt követően benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

(3) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelmi viszonyait, valamint az esetleges előnyben részesítés feltételeit bizonyító okiratok másolatait.

(4) A kérelmekről a Képviselő-testület legkésőbb 2018. december 20. napjáig dönt.


4. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. május 31. napján hatályát veszti.
                           Novák András                                                     dr. Odonics Aliz 

                            polgármester                                                             jegyző


A rendelet kihirdetve:2018. november 29.

           

dr. Odonics Aliz

jegyző

Mellékletek